Fra hovedhallen.

De nye uavhengige aktørene

Et troverdig demokratisk samfunn må ta de nye kulturaktør-ene på alvor. Claus Dalvang fra Undomstjenesten i Bærum kommune forteller om ambisjonene og prosessen bak Arena Bekkestua.

Arena Bekkestua er et resultat av en prosess der unge mennesker har hatt reelle privilegier, makt og herredømme. Ungdommens representanter har deltatt i programmeringen og prosjekteringen av anlegget i alle faser. 

I et komplekst, kommersialisert og mangfoldig samfunn med økt kommunikasjon og sterkere vektlegging av individualitet representerer den nye unge kulturen mennesker som er lekende og krevende. De er kritiske til konvensjonelle nedarvete autoriteter, stivbeint underholdning og velferdstenkning. Dagens ungdomskultur vektlegger autonomi og ønsker å være fri og uavhengig. Unge menneskers nye og mer frihetsorienterte forhold til sitt eget liv innebærer konkret at den enkelte selv tar regien på egen kultur og selv produserer den gjennom dannelse av uavhengige allianser og konstellasjoner. Dette har resultert i fremveksten av mange nye kategorier for sport og kultur, representert ved skating, BMX, ulike musikkutrykk, virtuelle spill og ekspressive, aktivitetsbaserte kunstformer. 

Et pålitelig og troverdig demokratisk samfunn må anerkjenne de nye uavhengige aktørene som en meget viktig del av samfunnet i kraft av den verdiskapning de står for, de demokratiske prosesser de fremmer, det sosiale fellesskapet de representerer og den generelle tilliten de skaper i samfunnet. Gjennom sitt mangfold og sin evne til entusiastisk å engasjere og fremme deltagelse er de nye unge kulturaktørenes virksomhet en sentral arena for identitetsdannelse, kunnskapsformidling og sosialisering generelt.

Nasjonalt og internasjonalt er Arena Bekkestua et av svært få anlegg i sin kategori: en møteplass som skal realisere positive og utviklingsfremmede sosialiseringsprosesser blant ungdom i årene fremover.

Det betyr i praksis at Arena Bekkestua er en unik kulturleverandør med et entydig ønske om å formidle skateboard, inline, BMX og andre kunst- og livsstilsformer som positive, progressive og sunne aktiviteter med en egenverdi, og at de i et kulturpolitisk perspektiv er betydningsfulle og representerer samfunnsnyttig aktivitet. 

Hallen i bruk.

Hallen i bruk.

The main hall in use.

Hallen i bruk.

Hallen i bruk.

The main hall in use.

Fasaden med «innstikksbygget».

Fasaden med «innstikksbygget».

The facade and the «inserted volume».

«Innstikksbygget».

«Innstikksbygget».

The «inserted volume».

English Summary
The new independent contributors

comment by Claus Dalvang, Bærum municipality

Arena Bekkestua is the result of a process in which young people have had real privileges, power and control. They have participated in all phases of programming and design. Youth culture today emphasises autonomy, freedom and independence. Culture is personal, produced through independent alliances and constellations. A credible democratic society has to acknowledge these new independent contributors and the value they produce, the democratic processes they encourage, the community they represent and the trust they create. Arena Bekkestua is a rare venue for a unique cultural and socially useful production.

De nye uavhengige aktørene
Claus Dalvang
Ansatt i Undomstjenesten i Bærum kommune
De nye uavhengige aktørene
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.