Fra kontorbygget Powerhouse Kjørbo i Bærum. Arkitekt: Snøhetta.  Foto: Ketil Jacobsen
Foto: Ketil Jacobsen

Naturlig klimatisering av kontorbygg

Et av de mest kjente sitatene fra Einstein lyder: ”Make things as simple as possible – but not simpler”. Dette kan med fordel overføres til klimatisering av bygg.

2226, et kontorbygg i Lustenau, Østerrike. Naturlig klimatisert kontorbygg med naturlig ventilasjon og kun passiv kjøling og passiv oppvarming. Arkitekt: Baumslager Eberle. Foto: Eduard Hueber/Archphoto Inc.

2226, et kontorbygg i Lustenau, Østerrike. Naturlig klimatisert kontorbygg med naturlig ventilasjon og kun passiv kjøling og passiv oppvarming. Arkitekt: Baumslager Eberle.

2226, Lustenau, Austria. Architect: Baumschlager Eberle.

Foto: Eduard Hueber/Archphoto Inc.

De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske klimatiseringsinstallasjoner. Ofte er anleggene for ventilasjon, oppvarming og kjøling betydelig overdimensjonert for å ha mulighet til å takle fremtidige endringer i bruk. Strenge krav til fleksibilitet, som at man hvor som helst i en kontoretasje skal kunne endre planen fra kontorlandskap til cellekontorer, gjør at man ofte har et teknisk grid med inndelinger på for eksempel 3x3 meter.Det betyr at hver sone på 3x3 meter har varme, kjøling og ventilasjon som styres individuelt, med et stort antall motoriserte spjeld og ventiler som skal styres av lokale sensorer, og som også må styres sentralt fra et toppsystem (SD-anlegg). Et slikt komplekst system krever nøyaktig prosjektering og utførelse, nøye oppfølging ved overtagelse og profesjonell drifting. Erfaringsmessig er det ofte driftsmessige problemer med slike anlegg, og energibruken blir høyere enn forventet. Mange av komponentene i et slikt anlegg krever mye driftsoppfølging og vedlikehold, og må ofte skiftes ut etter 5-15 år. 

Mekanisk vs. naturlig

Antitesen til mekanisk klimatisering er naturlig klimatisering, hvor bygget i stor grad ventileres, oppvarmes og kjøles med passive tiltak. Naturlig ventilasjon og passiv kjøling for å ventilere og temperere bygg uten installasjoner, er gamle teknikker som også har blitt brukt i moderne bygg på 70-, 80- og 90-tallet. Det som er nytt de siste årene er at man kombinerer dette med passiv oppvarming, som baserer seg på at internvarme og solvarme varmer opp bygget helt eller i stor grad. Bygningen 2226 i Lustenau i Østerrike, tegnet av Baumschlager & Eberle, er det mest kjente eksemplet.1 Kombinasjonen av kun naturlig ventilasjon og passiv oppvarming er imidlertid en stor utfordring, og krever at man ser på inneklima på en ny og alternativ måte, og samtidig setter ekstreme krav til utforming av bygget. Slike alternative og strenge krav har selvsagt en ”kostnad”, både når det gjelder hvordan bygget kan utformes, hvordan det kan brukes og fleksibiliteten ved endret bruk. Ønsker man å utvide begrepet ”naturlig klimatisering”, kan dette også omfatte dagslys og solskjerming. I teorien vil det i noen klima være mulig å basere seg kun på dagslys i vanlige brukstider for et kontorbygg, og dermed være mulig å klare seg nesten uten energibruk til kunstig belysning. Når det gjelder solskjerming er det også mulig å klare seg med kun passiv og bygningsintegrert solskjerming, uten bevegelige deler. 

Det planlagte bygget for Avantor på Gullhaug torg 2 i Nydalen i Oslo er et pilotprosjekt i forskningsprosjektet “Naturligvis”. Her illustrasjon av interiør i kontoretasje som viser konsept for akustikk, termisk masse og stratifisering.  Foto: Snøhetta / MIR
Foto: Snøhetta / MIR

Det planlagte bygget for Avantor på Gullhaug torg 2 i Nydalen i Oslo er et pilotprosjekt i forskningsprosjektet “Naturligvis”. Her illustrasjon av interiør i kontoretasje som viser konsept for akustikk, termisk masse og stratifisering. 

Interior illustration from the planned office building at Gullhaug Torg 2 in Oslo.

Alternative krav til inneklima

Norge har trolig noen av verdens strengeste krav til inneklima og luftmengder. For eksempel er det i norske kontorbygg vanlig å tilføre omtrent dobbelt så stor luftmengde som i svenske kontorbygg, selv om Sverige internasjonalt er kjent for å ha strenge inneklimakrav. Skulle slike krav til luftmengder følges i et naturlig ventilert bygg, ville det føre til et enormt oppvarmingsbehov, samt store problemer med trekk om vinteren. Skal man ventilere naturlig, må luftmengdene derfor reduseres kraftig i kalde perioder av året, men kan økes etter hvert som utetemperaturen blir høyere, og om sommeren kan man tilføre til dels høye luftmengder.

“Ofte vil en forenkling av klimatiseringssystemet bli en kombinasjon av aktive tiltak og passive tiltak.”

Dermed unngår man et stort oppvarmingsbehov, og trekkproblemene er lettere å løse. Spørsmålet er om de lave luftmengdene om vinteren vil føre til dårlig luftkvalitet. Ifølge forskning fra blant annet Danmarks Tekniske Universitet er opplevd luftkvalitet meget god selv med så lave luftmengder som 4 l/s per person, hvis innetemperaturen holdes ned mot 20°C og luften ikke har høy fuktighet (se referanseliste nr. 1-4). Dette er enkelt å oppnå i kalde perioder (under ca. -10 °C). Samtidig viser studier at relativ fuktighet under 15 prosent om vinteren bør unngås (se referanseliste nr. 5-9). Dette oppnås også best ved å holde luftmengdene på et moderat nivå, samtidig med at innetemperaturen holdes ned mot 20°C. Forutsetningen for å tilføre så lave luftmengder som 4 l/s per person er at avgassingen fra materialer er lave, det vil si at det kun må brukes materialer med neglisjerbar avgassing. Ved å kontrollere luftmengdene ut fra CO2 og temperatur, som nå er vanlig både med naturlig og mekanisk ventilasjon, vil man kunne ha settpunkt for CO2 og innetemperatur som en funksjon av utetemperaturen, som vist i figuren på s.88. En slik styring av ventilasjonen vil føre til en årstidstilpasset luftmengde. 

Gullhaug torg 2, Oslo. Snøhetta. FutureBuilt forbildeprosjekt.  Foto: Snøhetta / MIR

Gullhaug torg 2, Oslo. Snøhetta. FutureBuilt forbildeprosjekt. 

Gullhaug torg 2, Oslo. Snøhetta. FutureBuilt pilot project.

Foto: Snøhetta / MIR
Powerhouse Kjørbo, Bærum. Snøhetta. FutureBuilt forbildeprosjekt. Foto: Snøhetta

Powerhouse Kjørbo, Bærum. Snøhetta. FutureBuilt forbildeprosjekt.

Powerhouse Kjørbo, Bærum. Snøhetta. FutureBuilt pilot project.

Foto: Snøhetta
Miljøbygg GK, Ryen, Oslo. SJ Arkitekter Foto: Tove Lauluten

Miljøbygg GK, Ryen, Oslo. SJ Arkitekter

Miljøbygg GK, Ryen, Oslo. SJ Arkitekter

Foto: Tove Lauluten
Mesterfjellet skole, Larvik. Spinn arkitekter.  Foto: Jiri Havran

Mesterfjellet skole, Larvik. Spinn arkitekter. 

Mesterfjellet School, Larvik. Spinn arkitekter. 

Foto: Jiri Havran
Powerhouse Montessori, ungdomsskole i Drøbak. Snøhetta Foto: Snøhetta

Powerhouse Montessori, ungdomsskole i Drøbak. Snøhetta

Powerhouse Montessori School in Drøbak. Snøhetta.

Foto: Snøhetta
Kontorbygg i Lustenau, Østerrike. Baumslager Eberle. Foto: Eduard Heber/Archphoto Inc.

Kontorbygg i Lustenau, Østerrike. Baumslager Eberle.

Office Building i Lustenau, Austria. Baumslager Eberle.

Foto: Eduard Heber/Archphoto Inc.

Hvordan forenkle

Den første intuitive løsningen for å forenkle klimatiseringssystemet er å gå fra aktive løsninger med bevegelige deler til helt passive løsninger uten bevegelige deler. Et velkjent og velbrukt eksempel er en velisolert bygningskropp som kan redusere behovet for, eller i enkelte tilfeller eliminere, et konvensjonelt aktivt varmeanlegg (eksempelvis radiatorer). Men i de fleste tilfeller er det ikke så enkelt. Ved å bruke naturlig ventilasjon vil varmetapet normalt øke, og man må ha et større (aktivt) varmeanlegg. Ofte vil en forenkling av klimatiseringssystemet bli en eller annen kombinasjon av aktive tiltak og passive tiltak som bør optimaliseres mest mulig. Noen mulige konsepter for forenkling av klimatiseringssystemene er: 


 1. Balansert ventilasjon som dekker både oppvarming og kjøling i tillegg til lufttilførsel. Miljøbygget til GK i Oslo er et eksempel på dette. Intelligente tallerkenventiler tilfører både luft, luftbåren kjøling og oppvarming. Det nye er at man har fjernet alle radiatorer. Det er imidlertid mulighet for individuell temperaturregulering via små lokale elektriske elementer.   
 2. Balansert lavtrykktapsventilasjon som dekker både lufttilførsel og all kjøling, supplert med forenklet varmeanlegg. Powerhouse Kjørbo i Sandvika er et eksempel på dette. Luft tilføres som fortrengningsventilasjon sentralt i hver etasje, og har kun ca. en fjerdedel av kanalene til et vanlig kontorbygg. Oppvarming skjer med sentralt plasserte radiatorer langs kjernen av hver kontoretasje.   
 3. Hybridventilerte bygg som baserer seg på nedskalert og forenklet balansert ventilasjon som suppleres med automatisk styrte vinduer. Mesterfjellet skole i Larvik og Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er eksempler på dette konseptet. Ved å bruke naturlig ventilasjon i sommerhalvåret kan balansert ventilasjon dimensjoneres betydelig ned.   
 4. Balansert lavtrykktapsventilasjon som dekker både lufttilførsel og kjøling, og hvor ventilasjonsanlegget også brukes som nattoppvarming om vinteren. Dette konseptet er planlagt brukt på Powerhouse Montessori som er en ungdomsskole under prosjektering i Drøbak. Dette er et konsept som kombinerer fordelene med konsept 1. og 2. Kan suppleres med manuelt styrte vinduer som tar topplast for kjøling og ventilasjon om sommeren.   
 5. Ren naturlig ventilasjon gjennom automatiserte vindusluker, hvor oppvarming og kjøling tas med lavtemperaturoppvarming og høytemperaturkjøling, som igjen gir et system med veldig høye årsvarmefaktorer og årskjølefaktorer (Seasonal Coefficient of Performance/SCOP). Eksempel på dette er prosjektet Gullhaug torg 2 som Avantor planlegger i Nydalen. 
 6. Full naturlig ventilasjon og kun passiv kjøling, der all oppvarming er dekket av tilskudd fra internlaster og solvarme. Mye termisk masse er en forutsetning for dette konseptet. Baumschlager & Eberles 2226 er et eksempel på et slikt fullt naturlig klimatisert bygg.

Konsept 1 lener seg mest på mekanisk klimatisering og aktive løsninger, og konsept 6 lener seg mest på ren naturlig klimatisering. Hvilket konsept man velger, og hvor langt man ønsker å gå, er avhengig av byggherrens ønsker, klimatiske forhold på stedet, støy og forurensning, brukernes preferanser, økonomi, og forventede endringer i bruk. Det er selvsagt også mulig å kombinere de ulike løsningene og konseptene.

Fra hardware til software  

En nødvendig og sannsynlig utvikling er at vi fremover vil se mindre ”hardware”, det vil si færre spjeld, ventiler, kanaler, rør, radiatorer, kjølebaffler, kjølemaskiner og lignende i byggene. 

“En nødvendig og sannsynlig utvikling er at vi fremover vil se mindre hardware”.”

Men kravet til godt inneklima, samtidig som energibruken skal være meget lav, fordrer likevel en nøyaktig styring av pådrag av ventilasjon, kjøling og oppvarming (passivt eller aktivt) tilpasset tilfeldige variasjoner inne og ute (temperatur, CO2, fuktighet, vind, vindretning, sol o.l.). Samtidig må man ha størst mulig grad av brukerpåvirking, for eksempel at man lokalt skal kunne åpne vinduer og/eller øke/senke temperaturen. Samlet gir dette kompliserte fysiske prosesser som trenger avanserte simuleringer i prosjekteringsfasen, og utvendige og innvendige sensorer som sender kontinuerlig informasjon til lokale og/eller sentrale datamaskiner som styrer pådragene.  

Utekompensert CO2-settpunkt for ventilasjonsanlegg. Diagrammet viser hvilke CO2-verdier systemet prøver å opprettholde ved gitt utetemperatur. Kan være underlag for programmering i SD-anlegg for styring av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i reelle prosjekter (eks. Gullhaug torg 2). 

Utekompensert CO2-settpunkt for ventilasjonsanlegg. Diagrammet viser hvilke CO2-verdier systemet prøver å opprettholde ved gitt utetemperatur. Kan være underlag for programmering i SD-anlegg for styring av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i reelle prosjekter (eks. Gullhaug torg 2). 

Outdoor compensated CO2 set point for ventilation systems. The diagram shows what CO2 values the system will try to maintain at a given outdoor temperature.

Utekompensert temperatur-settpunkt for varme- og kjøleanlegg. Diagrammet viser hvilken romtemperatur systemet prøver å opprettholde ved gitt utetemperatur. 

Utekompensert temperatur-settpunkt for varme- og kjøleanlegg. Diagrammet viser hvilken romtemperatur systemet prøver å opprettholde ved gitt utetemperatur. 

Outdoor compensated temperature set point for heating and cooling systems. The diagram shows  what room temperature the system will try to maintain at a given outdoor temperature.

Fremover vil vi også se at simuleringer utført i prosjekteringsfasen vil bli brukt i programmering av styringssystemene i bygget. Det vil stille nye krav til nøyaktig og realistisk simulering av byggene, og trolig også til sanntids-simulering som brukes direkte til styring av de klimatekniske løsningene (aktive og passive). Særlig vil dette gjelde systemer med stor treghet, som er vanlige i naturlig klimatiserte bygg. 

Vi vil se økt bruk av avanserte luftstrømnings- og termiske simuleringsverktøy, samt CFD-simulering.2 Per i dag er det i Norge kun noen få miljøer som kan utføre slike simuleringer på en tilstrekkelig god måte.  

Oppsummert kan vi si at smart forenkling krever høy kompetanse.

Plan fra Gullhaug torg 2, 2. etasje. Målestokk 1:300. Viser konsekvensen av å prioritere planløsning med hensyn til naturlig ventilasjon. Har her bl.a. ført til plassering av lukkede rom (cellekontorer og møterom) mot nord. 

Plan fra Gullhaug torg 2, 2. etasje. Målestokk 1:300. Viser konsekvensen av å prioritere planløsning med hensyn til naturlig ventilasjon. Har her bl.a. ført til plassering av lukkede rom (cellekontorer og møterom) mot nord. 

Plan of Gullhaug torg, First floor. Scale 1:300. Shows the consequence of planning for natural ventilation, with closed spaces and single-cell offices on the north side.

Utvendige CFD-simuleringer av Gullhaug torg 2, utført av Jannick Roth, WindowMaster.  Foto: Jannick Roth

Utvendige CFD-simuleringer av Gullhaug torg 2, utført av Jannick Roth, WindowMaster. 

External CFD-simulations for Gullhaug Torg 2, done by -Jannick Roth, WindowMaster.

Foto: Jannick Roth
Luftbevegelser rundt Gullhaug torg 2, overtrykk og undertrykk. Foto: Snøhetta

Luftbevegelser rundt Gullhaug torg 2, overtrykk og undertrykk.

Air -movement around Gullhaug Torg 2, positive and negative pressure.

Foto: Snøhetta
Skjematiske figurer som viser termiske energiforsyninger. Det naturlige ventilasjonskonseptet.  Foto: Snøhetta

Skjematiske figurer som viser termiske energiforsyninger. Det naturlige ventilasjonskonseptet. 

Illustration of the thermal energy supply. The natural ventilation concept.

Foto: Snøhetta
Vindrose for Oslo, januar til desember Foto: Snøhetta

Vindrose for Oslo, januar til desember

Wind rose for Oslo, January-December.

Foto: Snøhetta
Skjematiske figurer som viser termiske energiforsyninger. Kjøling og oppvarming.  Foto: Snøhetta

Skjematiske figurer som viser termiske energiforsyninger. Kjøling og oppvarming. 

Illustration of the thermal energy supply. Cooling and heating.

Foto: Snøhetta
Fugleperspektiv av Gullhaug torg 2, som illusterer miljøkonseptet fra topp til tå med bl.a. solceller på tak, Akerselva integrert i torget og ny bro mellom torget og T-banen.  Foto: Snøhetta / MIR

Fugleperspektiv av Gullhaug torg 2, som illusterer miljøkonseptet fra topp til tå med bl.a. solceller på tak, Akerselva integrert i torget og ny bro mellom torget og T-banen. 

Aerial perspective of Gullhaug Torg 2, illustrating the full environmental concept with solar generators on the roof, the Akerselva River integrated in the urban square and a new bridge between the square and the metro stop.

Foto: Snøhetta / MIR
Noter
 1. Se presentasjonen av 2226 i Arkitektur N nr. 1-2015.
 2. Computational Fluid Dynamics-simulering.
Referanser/litteratur

1) Fang, L., G. Clausen and P.O. Fanger. 1998a. “Impact of temperature and humidity on the perception of indoor air quality.” Indoor Air 8(2):80–90.

2) Fang, L., G. Clausen and P.O. Fanger. 1998b. “Impact of temperature and humidity on perception of indoor air quality during immediate and longer whole-body exposures.” Indoor Air 8:276–84.

3) Fang, L., G. Clausen and P.O. Fanger. 1999. “Impact of temperature and humidity on chemical and sensory emissions from Building Materials.” Indoor Air 9:193–201.

4) Toftum, J., A.S. Jørgensen and P.O. Fanger. 1998. ‘‘Effect of humidity and temperature of inspired air on perceived comfort’’, Energy and Buildings, 28, 15–23.

5) Wyon D., L. Fang, L. Lagercrantz and P.O. Fanger. 2006. “Experimental Determination of the Limiting Criteria for Human Exposure to Low Winter Humidity Indoors.” Published in HVAC&R Research, Vol. 12, ASHRAE 2006. 

6) Fang, L., D.P. Wyon and P.O. Fanger. 2003. “Low humidity effects on sick building syndrome symptoms.” Proceedings of Healthy Buildings 2003, Singapore 3:1–6.

7) Wolkoff, P., S. K. Kjærgaard. 2007.  “The dichotomy of relative humidity on indoor air quality,” Environment International 33 (2007) 850–857

8) Lagercrantz, L., D.P. Wyon, H.W. Meyer, J.U. Prause, L. Fang, G. Clausen and J. Sundell. 2003. “Objective and subjective responses to low relative humidity in an office intervention study.” Proceedings of Healthy Buildings 2003, Singapore 3:163–68.

9) Wyon, D.P., L. Fang and P.O. Fanger. 2003. “Low winter humidity indoors has a negative effect on the performance of office work.” Proceedings of the 4th International Conference on Cold Climate HVAC.

Fakta
Gullhaug torg 2, oslo

Gullhaug torg 2 er planlagt i Nydalen i regi av Avantor. Skanska ledet skisseprosjektet, som ble gjennomført høsten 2015. Snøhetta er arkitekt. Andre rådgivere har vært Brekke&Strand (akustikk), Erichsen&Horgen (RIV), Heiberg&Tveter (RiE), Fokus Rådgivning (Brann) og Skanska Teknikk (RIB og RIEN). Gullhaug torg er et pilotbygg i forskningsprosjektet Naturligvis og et forbildeprosjekt i FutureBuilt. 

Bygget er et kombinasjonsbygg på 16 etasjer, der 1. etasje er næring, 2.–5. etasje er kontorer og 6.–16. etasje er boliger. Kontoretasjene er planlagt med kun naturlig ventilasjon. Varme og kjøling er tenkt utført med lavtemperaturoppvarming og høytemperaturkjøling ved å ha innstøpte rør i vegger med leirepuss (lavkarbon-løsning). Dette gir mulighet for et geo-basert varmepumpesystem med høy ytelse, og kjøling basert på frikjøling. Ekstremt lavt behov for kjøpt energi til oppvarming og kjøling, samt ingen energibruk til vifter, gjør at energibruk til klimatisering av bygget kan balanseres av et moderat solcelleareal på taket av byggene, derav Triple Zero – null kWh i kjøpt energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling. Totalt sett skal bygget tilfredsstille FutureBuilts nær-nullenergi-definisjon. Det er også jobbet mye med et nytt konsept for akustikk, termisk masse (varmelagring) og stor takhøyde for utnyttelse av naturlig stratifisering. 

Hovedgrep for naturklig klimatisering på Gullhaug torg:
 • Bygningskroppen er utformet med hensyn til prinsipper for naturlig ventilasjon med over- og undertrykk på fasader. Det er tatt hensyn til lokale klimaforhold og fremherskende vindretning i analysene.
 • Store etasjehøyder er et premiss for å oppnå godt inneklima ved bruk av naturlig ventilasjon, da dette gir volum nok for at oppvarmet/ forurenset luft kan samles opp under himling. Kald uteluft slippes inn i rommet høyt oppe og før den når brukerne er den tilstrekkelig omblandet med varm inneluft til at en unngår opplevelse av trekk.
 • Termisk masse sørger for å stabilisere temperatursvingningene.
 • Et ekstremt energieffektivt oppvarmings- og kjøleanlegg sørger for at det naturlige klimatiseringskonseptet i sin helhet dekkes av solstrøm produsert på byggenes takflater.
 • Formspråket ivaretar i tillegg siktlinjer i området og avtrappes for å minimere skyggevirkning på fremtidig planlagt boligbebyggelse.
Forskningsprosjektet “Naturligvis”

Naturligvis – passiv klimatisering av fremtidens energieffektive bygg er et forskningsprosjekt ledet av Skanska, finansiert av Norges forskningsråd og med følgende partnere: Snøhetta, SINTEF Byggforsk, FutureBuilt, Avantor, Lindab, AJL, Rockfon, Acusto, Unicon, Brekke&Strand, Fokus Rådgivning, OPAK, WindowMaster og Erichsen & Horgen. 

Målet er å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for naturlig klimatisering av bygninger som vil føre til betydelig reduksjon av energibruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø. I prosjektet jobbes det spesielt med å finne systemer og løsninger for å kombinere utnyttelse av termisk masse og stor takhøyde, samtidig som den akustiske og estetiske kvaliteten i lokalene er gode. Det jobbes også mye med løsninger for forenklede balanserte ventilasjonssystemer, i tillegg til mer rene naturlige ventilasjonsløsninger eller hybrid ventilerte løsninger der dette egner seg best. Målet er blant annet å implementere løsninger, systemer og konsepter i pilotbygg.

English Summary
Natural climatisation of office buildings

By Stein Stoknes/Tor Helge Dokka

Most modern office buildings are fitted with extensive climate control technology, installations that are usually over-dimensioned to tackle future changes in use. These complex systems not only have to be designed and installed to very exacting standards, they also usually require expensive mainte-nance, and are vulnerable to even small technical failures.

The antithesis of this mechanical climatisation is of course natural climatisation. In this article, Stein Stoknes and Tor Helge Dokka describe the possibility of natural heating and cooling of today’s offices. One of the most important references is Baumschlager Eberle’s own offices, 2226 in Lustenau in Austria. But more experiments are underway in northerly climates – Snøhetta have been working with similar dynamics in a project at Gullhaug Torg 2 in Oslo.

However, the combination of natural ventilation and passive heating is a challenge, say Stoknes and Dokka, and will only be possible with an adjustment of the current expectations of a stable indoor climate. Air change rates have to be reduced in the winter, which requires extensive use of low-emission materials, and users have to be more tolerant of temperature variations. The technology seems to be developing towards less hardware and more software – passive systems rely on accurate climatic control and advanced simulation predictions in the design phase.

Stein Stoknesis an architect and project manager at FutureBuilt.

Tor Helge Dokka is a head consultant with Skanska Teknikk.

Naturlig klimatisering av kontorbygg
Stein Stoknes
Sivilarkitekt og prosjektleder i FutureBuilt.
Naturlig klimatisering av kontorbygg
Tor Helge Dokka
Tor Helge Dokka er sjefsrådgiver i Skanska Teknikk. 
Naturlig klimatisering av kontorbygg
Publisert på nett 30. januar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.