Vern gjennom bruk

Vern gjennom bruk

Vardø Restored er et byutviklingsprosjekt som revitaliserer Vardøs historiske bygningsarv. Drivkraften i prosjektet er lokale vardøværinger med handlekraft til å endre fremtidsbetingelsene i en by preget av forfall og fraflytning. Den kollektive bevisstheten om byens mangfoldige historie gjenopplives, unike kulturhistoriske bygg restaureres og fylles med nytt næringsinnhold.

Det er lys i vinduene i Vardø, og folk i husene. Med innovative lokale aktører og håndverksmessig presisjon vekkes forfalne bygg fra dvalen. Stoltheten over byens fortid restaureres sammen med husene, og gir ny framtidstro, sier Ingrid Vedeler Brekkhus. 

Foto: Ian Cox 2014
Foto: Ian Cox 2014

Mine Sår. Mine Arr. Mine År.

Midt mot det værbitte Barents-havet, der Norge er på sitt nordøstligste, lyser øya Vardø opp med sin fargerike bebyggelse. Mange av byggene har tydelige arr etter nedgangstider. Ved innseilingen, på et av de mange forfalne fiskerianleggene, kan man lese med store bokstaver: “Mine Sår. Mine arr. Mine år”. Teksten oppsummerer de fire siste tiårene av et kystsamfunn i tilbakegang. Årsaken til nedgangen har vært sammensatt. Endringer i fiskeriet og tap av kvoter førte til konkurser. Befolkningen kunne ikke lenger selv høste rikdommen fra Barents-havets fiskefelt, selve eksistensgrunnlaget for Vardø. Den langvarige befolkningsnedgangen resulterte i at byens innbyggertall ble halvert over en førtiårsperiode.1 Resignasjonen kom snikende. Både bebyggelsen og byens kollektive selvbilde ble satt på prøve, og det lokale næringslivet kjempet for å overleve. Å arbeide med byutvikling og kulturminner i en by som er så tydelig merket av nedgang og forfall krever en utvidet faglig tilnærming. Det krever en innlevelse i og forståelse av historiens arr, og av styrken og stoltheten hos de som har valgt å bli boende.

Rådhuset i Vardø er under restaurering i samarbeid med Vardø Restored. Rådhuset ble opprinnelig tegnet av Berner & Evensen og sto ferdig i 1954. I enden av Kirkegata ligger Vardø kirke fra 1958, tegnet av Eivind Moestue. Nybygget ved siden av rådhuset er Valhall flerbrukshus av Lorentz Kielland Arkitekter, som åpnet i 2014 og inneholder badeanlegg og flerbrukssal med kino. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Rådhuset i Vardø er under restaurering i samarbeid med Vardø Restored. Rådhuset ble opprinnelig tegnet av Berner & Evensen og sto ferdig i 1954. I enden av Kirkegata ligger Vardø kirke fra 1958, tegnet av Eivind Moestue. Nybygget ved siden av rådhuset er Valhall flerbrukshus av Lorentz Kielland Arkitekter, som åpnet i 2014 og inneholder badeanlegg og flerbrukssal med kino.

Vardø town hall from 1954 is being refurbished in collaboration with Vardø Restored. At the end of the street is Vardø church from 1958, and the new extension to the town hall is a swimming pool and multi-purpose complex from 2014.

Hvordan bidra som arkitekt i en by preget av fraflytting og nedgang?

Denne problemstillingen var utgangspunktet for Mats Kemppe Johansen og undertegnedes diplomoppgave ved Institutt for urbanisme og landskap ved AHO.2 Vi ønsket å belyse kystsamfunn langs Finnmarkskysten som opplevde utfordringer knyttet til befolkningsnedgang. Oppgaven satt oss på en arkitekturfaglig prøve i planleggingsfagets blindsone. 

Vekstregionene og byene er naturlig nok vanligvis arkitekters og planleggeres boltreplass. Tilrettelegging for økt befolkningsvekst og gjeldende idealer om strategisk og bærekraftig byfortetting er hovedfokus i planfaget. De største byene, der tilflytningen er stor og behovet for boliger er markant økende, er vekstvinnerne. Folk trenger hus, og hus trenger arkitekter. Men hvordan bidra i en situasjon der et nytt bygg ikke nødvendigvis er svaret på utfordringene? Diplomarbeidet førte oss til arbeidet med Vardø Restored.

Kart som viser gjenværende hus etter brenningen av Finnmark under annen verdenskrig. Det sto flere hus igjen i Vardø enn i noen annen by i landsdelen. Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Kart som viser gjenværende hus etter brenningen av Finnmark under annen verdenskrig. Det sto flere hus igjen i Vardø enn i noen annen by i landsdelen.

Map showing the number of buildings remaining after the scorching of Finnmark in the Second World War.

Foto: Vardø Restored / Varanger museum
“Brodtkorbsjåene” ble oppført 1840-1900, de eies av Vardømuseene og er blant landsdelens eldste bevarte sjøhus. Det største huser Pomormuseet, som dokumenterer russerhandelen i Vardø og kontakten mellom Nord-Norge og Nord-Russland fra 1600-tallet fram til 1917. Foto: Ivan Brodey

“Brodtkorbsjåene” ble oppført 1840-1900, de eies av Vardømuseene og er blant landsdelens eldste bevarte sjøhus. Det største huser Pomormuseet, som dokumenterer russerhandelen i Vardø og kontakten mellom Nord-Norge og Nord-Russland fra 1600-tallet fram til 1917.

Storehouses built between 1840 and 1900, some of the oldest harbour structures in Finnmark. The largest houses the Pomor Museum, which documents the trade contacts between Northern Norway and Northern Russia from the 1600s to 1917.

Foto: Ivan Brodey
Grand Hotel. Bygget som hotell i 1912-14, okkupert som sykehus og politikammer under krigen, og senere brukt som videregående skole og bibliotek. Har nå stått tomt i en årrekke, men eies og restaureres av Bjørn Bertheussen. Hotellet er tenkt brukt til næringsaktiviteter.  Foto: Ivan Brodey

Grand Hotel. Bygget som hotell i 1912-14, okkupert som sykehus og politikammer under krigen, og senere brukt som videregående skole og bibliotek. Har nå stått tomt i en årrekke, men eies og restaureres av Bjørn Bertheussen. Hotellet er tenkt brukt til næringsaktiviteter. 

Grand Hotel, built 1912-14, occupied during the war as a hospital and police headquarters, now being restored for use as business premises.

Foto: Ivan Brodey
Bjørn Bertheussen i trappen inne på hotellet med datteren Maria Bertheussen Skrydstrup og barnebarnet Cornelia Linn Skrydstrup. Foto: Ivan Brodey

Bjørn Bertheussen i trappen inne på hotellet med datteren Maria Bertheussen Skrydstrup og barnebarnet Cornelia Linn Skrydstrup.

Bjørn Bertheussen in the hotel staircase with his daughter and granddaughter.

Foto: Ivan Brodey

Små plasser, rå folk. 

I løpet av diplomarbeidet besøkte vi flere kystsamfunn i Finnmark og snakket med en mengde folk som selv hadde tatt tak i det lokale utviklingspotensialet. Vi erkjente det åpenbare: På fraflyttede steder, der hus er det man har mest av, er det folk i husene som er verdien. Hver innbygger blir ekstra verdifull, et lys i et av husene. I kompakte og sårbare bysamfunn, som Vardø, blir de lokale initiativene lettere synlige. Hver og en er ikke bare en innbygger, men en lokal støttespiller med mulighet til å påvirke det sosiale og kulturelle livet direkte gjennom sine initiativer. Ildsjelene brenner sterkere. En av ildsjelene vi møtte, lokal stedsutvikler Svein Harald Holmen, ble særlig viktig.

Vardøværingen Svein Harald hadde som prosjektleder i Riksantikvarens verdiskapningsprogram i Hamningberg god erfaring med kulturminnebasert stedsutvikling. I Hamningberg hadde møter mellom mennesker og gjensidig respekt vært en nøkkel for gjennomføringen. Flere ulike grupper måtte samles for å få en forståelse av hverandres verdi, og unngå fallgruver og utfordringer. “Vi arrangerte felles møter i en lavvo der alle, både byråkrater, bygdefolket, saksbehandlere og håndverkere, satt sammen. Alle fikk mulighet til å si sine meninger, og lytte til det andre hadde å si. Det var en høring i ordets rette forstand, der man faktisk lyttet til hverandre”, forteller Holmen. I Vardø var målet å videreføre disse erfaringene til et nytt bymessig nivå: et kollektivt løft for Nord-Norges eldste by. 

Fra Strandgata. Alexander Rottem (t.v.) og Eirik Daugaard med snøplogen. 
Huset i bakgrunnen settes i stand som en del av Vardø Restored. Foto: Ivan Brodey

Fra Strandgata. Alexander Rottem (t.v.) og Eirik Daugaard med snøplogen. Huset i bakgrunnen settes i stand som en del av Vardø Restored.

From Strandgata. The house in the background is being refurbished as part of Vardø Restored.

Foto: Ivan Brodey
Vardø, fra Kongensgate. Trym Henriksen er på vei til skolen. Foto: Ivan Brodey

Vardø, fra Kongensgate. Trym Henriksen er på vei til skolen.

Vardø, from Kongensgate street. Trym Henriksen is on his way to school.

Foto: Ivan Brodey
Vardø vidergåendes anlegg for sjømatopplæring. Vardø Restored er involvert i fornyelse av fasilitetene til 
de lokale fiskerne, som har buer og kaiplass i det samme anlegget. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Vardø vidergåendes anlegg for sjømatopplæring. Vardø Restored er involvert i fornyelse av fasilitetene til de lokale fiskerne, som har buer og kaiplass i det samme anlegget.

The buildings housing the seafood section of Vardø secondary school have been refurbished in collaboration with Vardø Restored. Local fishermen have storehouses and moorings along the adjacent quays.

Vardø er unik i Finnmarkssammenheng. 

Det er den eneste byen i Finnmark der man kan oppleve en sammenhengende førkrigsbebyggelse i en tydelig historisk bystruktur. Etter den tyske tilbaketrekningen, med den brente jords taktikk, var så godt som alt av bebyggelse i Finnmark ellers jevnet med jorden. Også i Vardø hadde krigen satt sine tydelige spor etter flere bombeangrep. Men i motsetning til resten av fylkets nedbrente tabula rasa hadde flere hundre bygg på den kompakte øya overlevd krigens brutalitet. Disse byggene vitner i dag om nordområdenes rike kulturhistorie. Om handelsforbindelser mot Russland, fiskerivelstand og modernitet, og om krigens spor og gjenreisning. Vardø Restoreds kartlegging av førkrigsbebyggelsen ble en øyeåpner i en by som sto i fare for å lukke øynene for sin historiske betydning. 

“Vardø er den eneste byen i Finnmark der man kan oppleve en sammenhengende førkrigsbebyggelse i en tydelig historisk bystruktur.”

Mangfoldet av kulturminner sto i grell kontrast til de siste årenes forfall, og byens mangel på reguleringsplaner og vernestrategier.3 Både blant folk flest og lokale myndigheter var holdningen “riv mannskiten”. Utfordrende nedgangsår hadde tåkelagt byens særpreg og historiske mangfold. Den siste reguleringsplanen for Vardø var datert 1947. Ett resultat av dette har vært at byen har beholdt sin opprinnelige karakter fra før og under gjenreisningsperioden. Men en aldrende reguleringsplan og manglede retningslinjer for vern har også gjort det vanskelig å tilrettelegge for nåværende og fremtidige behov. Med det totale fraværet av en kommunal vernestrategi og byutviklingsplan, har byggenes skjebner i stor grad vært overlatt til en håndfull ildsjeler. De vardøværingene som ble igjen på øya mot alle odds, representerte den største lokale ressursen for historisk kontinuitet og utvikling. 

Rasmus Skrydstrup er håndverker i Vardø Restored, utlånt fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR). Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Rasmus Skrydstrup er håndverker i Vardø Restored, utlånt fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR).

Rasmus Skrydstrup is the craftsman of Vardø Restored, on loan from the restoration workshops of the Nidaros Cathedral in Trondheim.

Foto: Vardø Restored / Varanger museum
Svein Harald Holmen, prosjektleder for Vardø Restored, i døra på kontoret i Husegården.  Foto: Ivan Brodey

Svein Harald Holmen, prosjektleder for Vardø Restored, i døra på kontoret i Husegården. 

Svein Harald Holmen, project manager for Vardø Restored, in the door of his office at the restored Husegården.

Foto: Ivan Brodey

Tettere på folk. Vardø forteller.

Byutviklingsprosjektet Vardø Restored startet derfor med holdningen “folk først”. Utgangspunktet for oss, som nyutdannede arkitekter, ble å komme tettere på folkene i husene. I stedet for å betrakte byggene som en samling kulturhistoriske forfalne fasader, konstruksjoner og bygningsdetaljer, måtte vi helt inn. Inn til folkene, til virksomheten og aktiviteten innenfor veggene. Å forstå byggene innebar å forstå historiene til initiativrike vardøværinger som hadde tatt tak i egen utvikling, den sterkeste drivkraften for å stake ut veien videre. 

“Å forstå byggene innebar å forstå historiene til initiativrike vardøværinger som hadde tatt tak i egen utvikling.”

Forstudien vi gjennomførte våren 2012 løftet fram ti konkrete kulturhistoriske bygg som var under restaurering, med ti ulike historier fortalt av husets eiere.4 Prosjektet skulle være aktør- og aksjonsrettet, med fokus på lokale utviklingsprosjekter med høy gjennomføringsmulighet og gode sjanser for å lykkes. De ti prosjektene hadde alle huseiere med en tydelig vilje til å kombinere revitalisering av kulturhistoriske bygg med lokal næringsutvikling. Hvert enkelt bygg i forstudien belyste i tillegg et viktig stykke historie, også sett i nasjonal målestokk. Samlet representerte prosjektene et felles, og sårt tiltrengt, byutviklingsløft og en kollektiv oppvåkning av byens historie.5

Husegården i Kristian 4.s gate i Vardø ble bygget ca. 1860 og er Finnmark fylkes siste komplette bygård fra Pomortiden. Gården er under restaurering og huser lokale kulturarbeidsplasser, bl.a. Vardø Restored.
 

Husegården i Kristian 4.s gate i Vardø ble bygget ca. 1860 og er Finnmark fylkes siste komplette bygård fra Pomortiden. Gården er under restaurering og huser lokale kulturarbeidsplasser, bl.a. Vardø Restored.

Husegården, the last remaining complete townhouse from the Pomor period, was built around 1860. It is in the course of restoration and houses local cultural businesses.

Innovasjonskraften i folkene selv.

Historien om byens vekst og tilbakegang, krigens brutale spor og gjenreisning, sitter bokstavelig talt i veggene. Tre av byggene i forstudien kan stå som eksempler på prosjektets metode – tre ulike fortellinger. Alle folkene i forstudien er lokale pionerer i Vardøsamfunnet, som gjennom sine restaureringsprosjekter har bevist at prosjekter lar seg gjennomføre. De tre eksemplene er historiske nøkkelbygg med stor overføringsverdi og smitteeffekt, foregangsprosjekter som vitner om stahet, stolthet og utholdenhet. 

Kontorplass i den restaurerte delen av Husegården. Foto: Ivan Brodey

Kontorplass i den restaurerte delen av Husegården.

Office in the restored part of Husegården.

Foto: Ivan Brodey
Heidi Kvernevik, ildsjelen bak restaureringen av Husegården. Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Heidi Kvernevik, ildsjelen bak restaureringen av Husegården.

Heidi Kvernevik, the driving force behind the restoration of Husegården.

Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Husegården 1865.

I 2009 ble Heidi Kvernevik forelsket. Lidenskapelig, men ikke uproblematisk, falt hun for Vardø og bygningsanlegget Husegården, som da var på randen av komplett forfall. Men bak forfallet skjultes Finnmarks aller siste komplette handelsgård fra Pomortiden, årene der handelsforbindelsen mellom Russland og kysten av Nordnorge var på sitt rikeste.6 I nasjonal sammenheng er bygningen unik som vitne om gullalderen i nord. Husegården var datidens yrende lokale flerbrukshus, som kombinerte handelsvirksomhet og private husvære. Et mangfoldig miljø av ulike mennesker: Forretninger, fotografer og frisører har drevet næring i første etasje, mens nasjonalforfører Agnar Mykle baserte sine bøker på eskapader med rikmannsdøtrene på loftet. Det har vært over et århundre med butikk og romantikk i alle etasjer.

“På loftet har Heidi i dag kontorplass, med utsikt mot Russland på skyfrie dager.”

På loftet har Heidi i dag kontorplass, med utsikt mot Russland på skyfrie dager og Putin-propaganda på veggen. Det har vært hennes mål å gjenskape et mangfoldig miljø, med flerbruk og kreativitet, parallelt med en omfattende totalrenovering av hele bygningsanlegget. “Husegården skal være et miljø der vi samler små foretak, for å ha nytte og glede av hverandre. Dette gjør at vi sammen tør å sette i gang med prosjekter som vi aldri hadde turt å gjøre hver for oss. Husegårdmiljøet i seg selv betyr mye for Vardø, det er nesten ingen initiativer uten at Husegårdmiljøet er innblandet”, sier Kvernevik.

Bjørn Bredesen eier og driver Nordpol Kro. Nå vil han sette i stand gjesterommene i annen etasje som et overnattingstilbud for tilreisende. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Bjørn Bredesen eier og driver Nordpol Kro. Nå vil han sette i stand gjesterommene i annen etasje som et overnattingstilbud for tilreisende.

Bjørn Bredesen, the owner of the North Pole Pub. He hopes to refurbish the upstairs guest rooms and restore the pub to its former glory as an inn.

Vern gjennom brukerne.

Husegården er i dag et levende eksempel på vern gjennom bruk. Eller mer presist vern gjennom brukerne. Bygget huser i dag et mangfold av små kulturarbeidsplasser og er samlingspunktet for all kreativ næring i byen. Det er naturlig nok også prosjektbasen for Vardø Restored, hvor prosjektleder Holmen samler ulike lokale og tilreisende krefter på sitt kontor. Her får lokale huseiere oppfølging, og restaureringsråd fra håndverkere med spesialkompetanse. Restaureringshåndverker Rasmus Skydstrup bor i leilighetsdelen av Husegården. Skydstrup er utlånt fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR), og jobber til daglig i Norges største kompetansemiljø for restaurering. Denne satsningen på høy håndverksfaglig kompetanse viser den nasjonale verdien av Vardøs bygningsarv; en samling uslepne juveler. 

Nordpol Kro er Nord-Norges eldste kro, den har vært i kontinuerlig drift siden 1860-tallet og var Fridtjof Nansens siste stoppested før ferden ut i Nordishavet med Fram i 1898. 
 

Nordpol Kro er Nord-Norges eldste kro, den har vært i kontinuerlig drift siden 1860-tallet og var Fridtjof Nansens siste stoppested før ferden ut i Nordishavet med Fram i 1898. 

The North Pole Pub has been open since the 1860s and is the oldest pub in the north of Norway.

Nordpol Kro 1886. 

En annen forsamling uslepne Vardødiamanter kan alltid møtes bak (og foran) bardisken til Bjørn Bredesen på Nordpol Kro. Stedet har vært i kontinuerlig drift siden 1860, og regnes som Nord-Norges eldste kro. Kroen har tiltrukket seg både skrønemakere og ekte polfarere i over et århundre, og var Fridtjof Nansens siste tappekran og overnattingssted før ekspedisjonen “Fram 2” fortsatte videre over åpent hav mot Nordpolen i 1893. Vardø gjorde inntrykk på Nansen: “Deres prægtige festivitetslokale, hvor vi forestillede oss alle disse bravle karer. Jeg saa straks at jeg her var kommet til et samfund fylt med Aand og Kraft”.7 

Dagens eier Bjørn Bredesen ble bokstavelig talt født inn kroen, og betegner seg selv som en kriger som aldri gir opp. Med stødig hånd har han styrt Nordpol gjennom skiftende farvann og beinharde år, og videreført kroens særpreg. Et mål nå er å tilbakeføre andre etasje av kroen som et overnattingstilbud for tilreisende, slik kroen fungerte på Nansens tid. Dagens kro har gitt Vardøsamfunnet en ny scene der festivalene “Blues i Vintermørket”, “Komafest” og fortellerfestivalen “Tenning” arrangeres. Ved å stadig gjenoppfinne seg selv, med respekt for fortidens arv, har Bredesen overlevd fuktige kvelder og beinharde år. Nordpol Kro oppleves som et mikrokosmos av øya, robust i møtet med historiens opp- og nedturer. “Æ gir ikke opp. Det ekke naturlig for mæ å gi opp på noe som helst vis, og æ har bestandig hatt en klokkertro på at det blir lysere tider. Nordpol er en trygghet, et kontinuerlig treffpunkt for folk. Folk har vokst opp og dødd med den her plassen. Æ føle en viss stolthet over den her plassen, og at vi har greid å drive den i så mange år. Æ trur Nordpol vil eksistere i 120 år til, det e æ overbevist om, med eller uten mæ”, sier Bredesen.

Vardø Restored arbeider på alle nivåer og er en del av lokalsamfunnet. Jorunn Henriksen og Heidi Kvernevik blander sement. Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Vardø Restored arbeider på alle nivåer og er en del av lokalsamfunnet. Jorunn Henriksen og Heidi Kvernevik blander sement.

Vardø Restored are working on all levels and are very much part of the local community.

Foto: Vardø Restored / Varanger museum
Vardø Restored arbeider på alle nivåer og er en del av lokalsamfunnet. Benn Mikalsen fra Norsk fartøyvernsenter og fisker Alfred Eide.  Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Vardø Restored arbeider på alle nivåer og er en del av lokalsamfunnet. Benn Mikalsen fra Norsk fartøyvernsenter og fisker Alfred Eide. 

Vardø Restored are working on all levels and are very much part of the local community.

Foto: Vardø Restored / Varanger museum
Vardø Restored arbeider på alle nivåer og er en del av lokalsamfunnet. Student Kristján Breidfjörd og Janike Kampe-vold Larsen fra AHO snakker med Arthur Andreassen, fisker fra Vestervågen. Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Vardø Restored arbeider på alle nivåer og er en del av lokalsamfunnet. Student Kristján Breidfjörd og Janike Kampe-vold Larsen fra AHO snakker med Arthur Andreassen, fisker fra Vestervågen.

Vardø Restored are working on all levels and are very much part of the local community.

Foto: Vardø Restored / Varanger museum
Vardø Restored arbeider på alle nivåer og er en del av lokalsamfunnet. Rasmus Skrydstrup fra NDR og Andrei Torn fra Finnmark Entreprenør. Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Vardø Restored arbeider på alle nivåer og er en del av lokalsamfunnet. Rasmus Skrydstrup fra NDR og Andrei Torn fra Finnmark Entreprenør.

Vardø Restored are working on all levels and are very much part of the local community.

Foto: Vardø Restored / Varanger museum

Historisk kontinuitet, omstillingsevne og stahet

er kjennetegn for flere av eierne av historiske bygg i Vardø. Dette er folk som med stor fallhøyde og personlig økonomisk risiko har holdt liv i kulturhistoriske bygg. Det er imidlertid de senere årenes økte bevissthet om byggenes kulturverdi som har gitt økonomisk ryggrad for å realisere robuste restaureringsprosjekter med lang livstid videre. Gjennom midler fra Norsk kulturminnefond og Riksantikvarens verdiskapningprogram, i kombinasjon med eiernes private midler, har man klart å sikre byggenes fremtid videre.

“Det er de senere årenes økt bevissthet om byggenes kulturverdi som har gitt økonomisk ryggrad for å realisere robuste restaureringsprosjekter.”

Dette gjelder også Bjørn Bangsund som driver butikk i Strandgata, en handlegate i rendyrket gjenreisningsstil i den delen av Vardø sentrum som ble totalødelagt under bombingen i 1944. Fasadene mot den brede handlegata var tidsmessig detaljert, med store vindusflater som i nedgangsårene ble stadig mer tømt for innhold. Da industrien gikk konkurs, ble også handelen rammet. “Vi vurderte å legge ned, og telt på knappan i et forfallent utleielokale og var på nippet til å legge ned. Men hvilke signal vil vi da sende til våre barn? Og ikke bare til familien, men også til byen? Vi valgte å kjøpe dette gjenreisningsbygget til butikken, og ønsket å føre bygget videre som verdi og sentrumshistorie. Å holde det ved like er viktig. Det e jo identiteten våres”, sier Bangsund. 

Vardø brenner. Russerne bombet Vardø i 1944. Foto: Varanger museum

Vardø brenner. Russerne bombet Vardø i 1944.

Vardø in flames. The Russians bombed the town in 1944.

Foto: Varanger museum
Vardø etter krigen. Foto: Varanger museum

Vardø etter krigen.

Vardø after the war.

Foto: Varanger museum

Smitteeffekten i byen.

I en tradisjonell kulturhistorisk kartlegging og restaurering beskrives gjerne bystruktur, bygningsdetaljer og konstruksjonsprinsipper. Bygget analyseres og settes i en historisk kontekst, mens menneskene, særlig dagens eiere og beboere, er fraværende. Brukermedvirkning brukes eventuelt som et honnørord når anledningen byr seg for vernemyndigheter og restaureringsarkitekter, mens folkene som selv lever med byggene ofte føler seg umyndiggjort. I arbeidet med Vardø Restored er brukerne selve nøkkelen i arbeidet. 

“I arbeidet med Vardø Restored er brukerne selve nøkkelen i arbeidet.”

Prosjektet arbeider i skala 1:1 med folk, bygg og historier. Utgangspunktet har vært møter preget av gjensidig respekt, der huseierne ble møtt på egen banehalvdel, i sine egne kulturhistoriske bygg. Arbeidsmetoden for forprosjektet var tidvis kaotisk og i stor grad improvisert, men med skisseblokk og -kamera kom vi tett på hver enkelt av huseierne. Inne i historiske handelsgårder og båtslipper, over kaffekopper og fiskekaker, bak bardisker med Mackøl og nachspiel med hjemmebrent og reinsdyrhjerter, kom Vardø Restored tettere og tettere på kjernen av byens kulturhistorie, gjennom konfrontasjon med huseiernes pågående prosjekter.

Men målsettingen til Vardø Restored er større enn de enkelte huseierne og bygg. Det er en samlet byutviklingsstrategi for å sikre helhetlige og levedyktige restaureringsprosjekter og bymiljøer. Kulturminnebasert byutvikling og framheving av byens historie blir en kollektiv oppvåkning. Gjennom Vardø Restored følges folk i byen opp med veiledning, håndverksfaglig kompetanse og arkitektbistand, til å se byen sin med et skjerpet og positivt blikk. Det skapes en kollektiv stolthet over egen by, der folk snakker hverandre og byen sin opp i en positivt smittende spiral. Holdninger som “Riv Mannskiten!” og en beklagende holdning på vegne av sin egen bys rykte og forfall erstattes med bevisstheten om en stolt historie. 

Bjørn Bangsund driver butikk i Strandgata. Strandgata ble bygget opp igjen etter bombingen i 1944 og er i dag en unik gjenreisningsgate. Nå er butikken mer enn bare et hus, og driften mer enn bare økonomi. Den er et framtidstegn. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Bjørn Bangsund driver butikk i Strandgata. Strandgata ble bygget opp igjen etter bombingen i 1944 og er i dag en unik gjenreisningsgate. Nå er butikken mer enn bare et hus, og driften mer enn bare økonomi. Den er et framtidstegn.

Bjørn Bangsund runs one of the few shops in Strandgata, a main street completely rebuilt after the 1944 bombing.

I løpet av de to årene som er gått siden forprosjektet har Vardø Restored vokst seg større, prosjektgruppen har økt og det merkes allerede et betydelig oppløftende taktskifte i byen. Prosjektleder Svein Harald Holmen og håndverkerne gjennomfører på huseiernes initiativ tilstandsvurderinger og prosjektbeskrivelser på løpende bånd. Kapasiteten er sprengt i en by som virkelig har fått øynene opp for verdien av egne bygg. Over tretti historiske bygg fra perioden 1830-1960 er under restaurering, og holdningene til egen by er markant endret. Også ulike samarbeidsmiljøer utenfor Vardø ser nå initiativet som blomstrer i byen. Prosjektet samarbeider med Landskapsstudiene ved Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i Tromsø som bruker bydelen Vestervågen som case for sin byutviklingskartlegging, og studentarbeidet og innspill fra ulike miljøer skal danne et grunnlag for en kulturminneplan for Vardø slik at byen blir helhetlig ivaretatt.8 

Fortroppen av ildsjeler som har gått foran med vellykket gjenbruk av historisk bebyggelse, har gitt både huseierne og bybefolkningen en styrket selvtillit. Man kan ane konturene av en langvarig smitteeffekt, som kan føre nye kapitler til i den kontinuerlige fortellingen om Vardø. 

Gjenreisningsgård som huser Bjørn Bangsunds butikk. Gården er restaurert i samarbeid med Vardø Restored. Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey

Gjenreisningsgård som huser Bjørn Bangsunds butikk. Gården er restaurert i samarbeid med Vardø Restored.

Postwar reconstruction building housing Bjørn Bangsund’s shop. The building was repaired in collaboration with Vardø Restored.

Noter
  1. I 1970 hadde Vardø 4187 innbyggere. I 2010 var innbyggertallet 2124 (Statistisk sentralbyrå 2013). Fra 2011-14 har byen opplevd en svak tilflytning, og folketallet har økt til 2128 (SSB, januar 2014).
  2. Diplomoppgaven Peripherial Agencies ble levert ved Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, januar 2012.
  3. Den siste reguleringsplanen for Vardø er fra 1947 og resultat av etterkrigstidens idealer og Brente Steders Regulering.
  4. Arbeidet ble utført av Ingrid Vedeler Brekkhus, Mats Kemppe Johansen og Svein Harald Holmen i samarbeid med flere (se faktaboks).
  5. Komafest fungerte i samspill med Vardø Restored som en øyeåpner for å skape nysgjerrighet omkring de forfalne byggene. Der Vardø Restored har som ambisjon å ha en langsiktig bevaringsstrategi for nøkkelbygg i byen, fungerte Komafest som en instant vekkelse fra en kollektiv koma: Gå ut i byen og se dere rundt!
  6. Årene fra 1740 fram til den Russiske revolusjonen i 1917 er perioden da Pomorhandelen var på sitt mest aktive. Denne handelen pågikk over store deler av kyst- og fjordområdene i Nord-Norge, mellom den norske befolkningen som bodde her og Pomorer, russere som kom fra kyststrøkene rundt Kvitsjøen.
  7. www.finnmarken.no/nyheter/article5235344.ece. Artikkel av Hege Stavseth.Nansen kommenterer her festen i arbeiderforeningens sal, der Frams avreise ble feiret i 1893.
  8. Samarbeidspartnere: Vardø Kommune, Finnmark Fylkeskommune og Husbanken.
Fakta
Vardø Restored

Prosjektets hovedmål har vært å utvikle en nasjonal modell for stedsutvikling med utgangspunkt i næringsaktører som eier kulturminner. Alle tiltakene er bygget opp rundt de lokale næringsaktørene med målsetting om å styrke deres virksomheter. Hovedoppgavene er bistand av næringsaktører som eier kulturminner, oppfølging av restaureringsarbeid, formidling av prosjektet digitalt og muntlig, samt å være samtalepartnere og bindeledd mellom ulike deltakere. Prosjektet har generert årlige investeringer på mellom fem og åtte millioner kroner, avhengig av framdrift hos eierne. Prosjektet jobber for at tiltakene skal gi kulturell, sosial, miljømessig og økonomisk verdiskapning. Eierne har selv finansiert restaureringsarbeidene, i samarbeid med Norsk kulturminnefond, Stiftelsen Uni, Riksantikvaren og Norsk kulturarv. 

Eier: Varanger museum IKS
Prosjektperiode: 2012-2016
Budsjett: 1 400 000 NOK årlig
Samarbeidspartnere: Varanger museum IKS, Vardø kommune, Finnmarks fylkeskommune, Riksantikvaren, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, forskningsprosjektet Future North, Direktoratsamarbeidet for kystkultur (Riksantikvaren, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Kulturådet),  Nasjonale festningsverker og Norsk kulturminnefond

Prosjektteam

Prosjektledelse: Svein Harald Holmen og Monica Dahl
Håndverkere: Rasmus Skrydstrup og Kjell Odin larsen
Arkitekter: Ingrid Vedeler Brekkhus og Mats Kemppe Johansen
Webutviklere og design: Torill Andreassen, Bernd Hacker og Serena Vittoria Nitti
Filmproduksjon: Kai Hagen 
Styringsgruppe: Stian Sørensen, Hallgeir Sørnes, Ørjan Jensen, Heidi Kvernevik, Christer Hurti Karlsen, Bjørn Bertheussen, Monica Dahl og Svein Harald Holmen
Eiere og tiltakshavere: Prosjektet jobber med over 30 ulike restaureringsprosjekter i Vardø kommune. Byggene er fra ulike tidsperioder fra 1830 fram til 1960. Prosjektet jobber også sammen med kunstneren Pøbel og Komafest med å bruke kunst til å aktivere bygninger som ikke har aktive eiere eller bruk
www.vardørestored.com

English Summary

Vardø Restored – Everything is a story

Article by Ingrid Vedeler Brekkhus

Vardø Restored is a local development project that aims to revitalize Vardø’s historical buildings. The town is unique within the Finnmark region, being the only town in the county with a coherent set of pre-war buildings; almost all other buildings in Finnmark were ruined by the Germans’ scorched earth policy. In the years following the war, Vardø lacked city planning and strategies, and the historical buildings were poorly maintained. After decades of dilapidation, many of the inhabitants, as well as the local authorities, seemed to think it better to tear the structures down. But then something changed, Ingrid Vedeler Brekkhus writes.  She and Mats Kemppe Johansen wanted to use their diploma project at AHO to explore how -architects can contribute positively in a town struggling with depopulation and decline. This brought them to Vardø, and local activist Svein Harald Holmen.

The driving forces behind the Vardø Restored project are local people like Holmen who wish to alter the future of their city. And as the buildings are being -restored, new businesses are emerging and old businesses are being brought back to life. Through this work, local pride and optimism towards the future is being restored as well.

Vern gjennom bruk
​Ingrid Vedeler Brekkhus
Ingrid Vedeler Brekkhus er Arkitekt MNAL, utdannet fra AHO. Hun driver IVB Arkitektur i Bergen, og er tilknyttet prosjektteamet til Vardø Restored.
Vern gjennom bruk
Publisert på nett 27. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2014. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.