Aesthetics, Well-being and Health
  • Tittel: Aesthetics, Well-being and Health. Essays within architecture and environmental aesthetics
  • Forfatter: Birgit Cold (red.)
  • Utgivelsesår: 2002
  • Forlag: Ashgate
  • Antall sider: 321

Kan de estetiske kvalitetene ved bygninger og landskap ha betydning for vårt velvære? I tilfelle hvorfor? Hva ligger bak våre estetiske preferanser, og hvilken sammenheng har dette med vårt velvære, våre fysiske og mentale behov? Dette er spørsmål som berører både publikum og arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Dessverre er det også et tema som blir viet altfor liten oppmerksomhet innen fagmiljøene. 

Boka Aesthetics, Well-being and Health, som nå foreligger fra Ashgate forlag, er en samling essayer som tar opp disse spørsmålene. Redaktør for boka er Birgit Cold, professor ved NTNU, som vil være kjent for mange som interesserer seg for omgivelsespsykologiske temaer. Hun har også skrevet en svært grundig og innholdsrik innledning til boka, og bidrar dessuten med et av de mest interessante essayene. Redaktøren har også laget de fleste illustrasjonene i boka, tegninger i penn som viser et sikkert blikk for strek og komposisjon. 

Å forstå og formidle hvordan omgivelsenes estetikk og menneskers helse og velvære er relatert til hverandre, er langt fra enkelt. Som en av essayistene, Ann Wester-man, peker på, er  kompleksiteten i spørsmålene boka reiser, formidabel. Sansing, bevegelse, emosjoner og tenkning samspiller i både tid og rom og konstituerer til sammen vår opplevelse og vurdering av omgivelsene. Den som er ute etter klare, entydige svar, blir derfor skuffet. Boka er derimot  rikere på pers-pektiver og refleksjoner. Her trekkes det tråder i mange retninger. Noe av bokas største verdi ligger nettopp i mangfoldet av perspektiver og refleksjoner som inspirerer en til selv å reflektere videre. Boka inneholder imidlertid en rekke essayer som også er mer tradisjonelt vitenskaplige. Et annet forhold som gjør boka svært interessant, er at den makter å  knytte sammen temaer og konsepter som tradisjonelt blir oppfattet som atskilte. Det er bidrag fra både praktikere, forskere og pedagoger innen arkitektur og miljøpsykologi. Slik gir boka oss en brei innsikt i den emosjonelle, åndelige og intellektuelle bakgrunnen for våre estetiske vurderinger og hvordan dette er knyttet til helse og velvære. 

Boka er lettlest, og mange av artiklene er så fengende at de føles raske å lese. Her kan jeg imidlertid bare trekke fram noen få, og med den store variasjonen i tema og tilnærminger må det nødvendigvis bli et svært personlig utvalg. En av de mest utfordrende, men også mest interessante essayene er Juhani Pallasmaas «The Mind of the Envi-ronment». Tema for Pallasmaas essay er omgivelsenes eksistensielle mening og uttrykk. Det er en slags arkitekturens psykoanalyse Pallas-maa skisserer, med vekt på det daglige landskapet. Essayet er kritisk, og stiller spørsmål ved om ikke det er frykten for å leve og besettelsen etter å mestre og kontrollere alt som kommer til uttrykk i mange bylandskap i dag. I siste instans reiser Pallasmaa spørsmålet om god arkitektur er mulig i et samfunn som han mener mangler visjoner. Vil ikke arkitekturen bare gjenspeile denne tomheten? Essayet er like mye en samfunnskritikk som en arkitekturkritikk. En rekke av de andre essayistene, blant andre David Canter, vektlegger også at det er nødvendig å forstå hvilke verdier som ligger bak utformingen av omgivelsene for å forstå hvilken virkning de har på menneskers helse og velvære. Selv om Pallasmaas essay er kritisk, synes han likevel å berøre et kjernespørsmål, om hva omgivelsene dypest sett, og kanskje ubevisst, formidler og uttrykker. Nettopp dette er, slik jeg opplever det, et kjernepunkt i boka. Andre av essayistene, eksempelvis Kim Dovey i  «The Aesthetics of Place», nærmer seg også dette spørsmålet. Med utgangspunkt i stedsbegrepet og blant annet 

Heideggers filosofi peker han på samfunnsprosesser som virker positivt og negativt inn på våre muligheter til å forme meningsfulle steder og bygninger.    

Flere av essayene dreier seg rundt kroppen og vårt kroppslig-sanselige forhold til omgivelsene. Rikard Küller øser av mer enn 30 års erfaring fra forskning om menneskets relasjon til omgivelsene når han skriver om lys og fargers virkning på vår mentale og fysiske helse. Roderick Lawrence fokuserer derimot på mangfoldet i vår sanselige persepsjon av omgivelsene. De visuelle inntrykkene blir ofte vektlagt på bekostning av de andre sansene. Vi oppfatter og sanser imidlertid omgivelsene med hele kroppen, og sett i forhold til helse og velvære er de andre sansene og vår bevegelse i rommet like viktige som det visuelle. Størst rolle som metafor spiller kroppen i Ann Wes-termans essay «Buildings Imagined as Bodies». Hun viser oss forskjeller og likheter mellom ulike gruppers estetiske preferanser, særlig mellom kvinners og menns, og ref-lekterer over hvordan dette er relatert til menneskets egen kropp. Bevisst og ubevisst assosierer vi hele bygninger, deler av bygninger og overflatestrukturer med kroppsdeler, hevder hun.   

På mange måter er dette ei bok som byr på langt mer enn det temaet tittelen antyder. Den har interesse ikke bare for dem som øns-ker seg større innsikt i forholdet mellom helse og omgivelser, men også dem som interesserer seg for estetisk teori generelt. Boka er ikke bare en ypperlig introduksjon til miljøpsykologi, her er det mange interessante tanker også for dem som kjenner fagområdet godt fra før. Den anbefales til både praktikere, forskere, studenter og pedagoger innen arkitekturfagene. 

Dag Yttri
Dr. scient i landskapsarkitektur
Aesthetics, Well-being and Health
Publisert på nett 11. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2002. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.