Alleer og veitrær
  • Tittel: Alleer langs vei og gate
  • Forfatter: Magne Bruun
  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Statens vegvesen
  • Antall sider: 142

Statens vegvesen har gitt ut en rapport om alleer, med professor emeritus Magne Bruun som forfatter. Publikasjonen er blitt en utmerket gjennomgang av historien. Bruun gir en god innføring i bruken av trerekker langs gater og veier i Europa og i Norge, i en kronologisk gjennomgang som tydelig viser at dette er bevisste beplantninger. 

Bruun viser eksempler fra bygd og by på at trerekker og alleer er levende kulturminner med en lang tradisjon. Bruuns håndtegnede illustrasjoner er det alltid en glede å se, og hans historiske bilder likeså. 

I forordet henviser vegvesenets direktør for Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen, Marit Brandtsegg, til Den europeiske landskapskonvensjonen, og vegvesenets forpliktelse til å følge den opp i stortingsmeldinger og nasjonale transportplaner. Hensikten med utgivelsen, sier hun, er å formidle og spre kunnskap om alleenes historie, og å rette søkelyset mot verdiene i landskapet. 

Alleer langs vei og gate er ment å være en fagpublikasjon, men som fagutgivelse blir den litt for lett. Selv om det innledningsvis presenteres en definisjon av hva en allé er, blir det straks litt forvirrende når det siden også snakkes om avenyer, bulevarder og esplanader. Her gjøres det lite for å skille mellom de ulike typene veianlegg. Begrepene brukes da også om hverandre til daglig både i etaten, hos planleggere og fagfolk – men burde ikke en historiebok om treplantinger langs vei ryddet opp i begrepene?

Om landskapsverdier, som Brandtsegg altså vektlegger innledningsvis, sies det knapt noe. Det er en meget stor svakhet ved utgivelsen, som bare blir en unnvikende forsvarstale for trær langs våre veger og gater. Boken problematiserer ikke. Det løftes frem enkelte spørsmål i forhold til genmateriale, klimaendring, jordsmonn, vekstmiljø, plantevalg, etableringsforhold, forurensning, sykdom og dets like – det rent botaniske. Men det mangler for eksempel en omtale av de treforsøkene som blir utført på UMB, i samarbeid med Statens vegvesen. 

Derimot kommer forfatteren stadig tilbake til trerekkenes skjebne. De felles etter hvert på grunn av økt trafikk, veiutvidelser, sikkerhet og så videre, og boken konkluderer med at trær ikke hører hjemme langs veier med sterk trafikk og høy fart. Men er det så ensidig og soleklart? Her burde oppdragsgiverne fra Statens vegvesen sørget for å flette inn de senere års diskusjon om replanting av historiske alleer, for eksempel i det rike kulturlandskapet i Østfold, eller oppgaver skrevet ved ILP, som Guro Hessners ”Trærs rettsbeskyttelse” og Harstad Hallan et al. ”Veger og alleer”, som begge mottok Nordisk fond for bytrærs studentpris for sine besvarelser.

Tatt i betraktning at dette er en utgivelse skrevet for vegvesenet, er det merkelig at den ikke går mer inn på vegvesenets innsats og prosjekter. Boken omtaler for eksempel flere trerekker som er med i vegvesenets egen nasjonale verneplan, uten at vernestatusen blir nevnt. Av fredede alleer er det bare Borgestadalleen som har fått en utfyllende omtale, de øvrige er kun summarisk opplistet i slutten av boken. I den historiske gjennomgangen burde også miljøgateprosjektenes betydning for nye trerekker i norske byer og tettsteder vært bedre omtalt. Flere andre vellykkede prosjekter er ikke presentert. City beautiful movement og parkwayenes betydning burde også blitt trukket nærmere inn. Ansvaret for å få dette med ligger nok mer på bestillernes side enn forfatterens. 

Rapporten kunne blitt så mye mer. Til neste utgivelse anbefaler jeg vegvesenet å ha en klarere bestilling: En bok som fronter verdien av trerekker som en naturlig del av et veimiljø også i fremtiden, og som tar opp den største utfordringen, en god forvaltning og en avklaring mellom veitrær og 0-visjonen. 

Fakta

Boken er nedlastbar på: www.vegvesen.no/_attachment/41...

Alleer og veitrær
​Tore Edvard Bergaust
Tore Edvard Bergaust (født 10. desember 1955) er utdannet landskapsarkitekt MNLA fra NLH i 1982. Han er dosent ved Institutt for landskapsplanlegging, seksjon landskapsarkitektur, NMBU…les mer
Alleer og veitrær
Publisert på nett 06. februar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2013. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.