Arkitekturguide for Jylland
  • Tittel: Arkitektur Guide Jylland
  • Forfatter: Olaf Lind, Redaksjon: Kim Dirckinck-Holmfeld og Jørgen Hegner Christiansen
  • Utgivelsesår: 2002
  • Forlag: Arkitektens Forlag, København
  • Antall sider: 344

Arkitektur Guide Jylland er i form, struktur og utstyr en videreføring av Arkitekturguide for København, som kom ut i 1996. Forlaget uttaler begeistret i sin pressemelding: «Jylland har med denne arkitekturguide fået sin plads på arkitekturens Danmarkskort – en meget velfortjent plads.» Ansvarlig redaktør og forfatter av de fleste omtalene er også her arkitekt og byplanlegger Olaf Lind. Redaksjonskomité har vært Kim Dirckinck-Holmfeld og Jørgen Hegner Christiansen. Den grafiske formgiving har den samme høye kvalitet som det første bindet med utsøkte fotografier, presise tegninger og romslig plass til hvert objekt. Formatet er nok i overkant av det en putter i lomma og tar med seg på byrunden, men som arkitekturlesebok forsvarer guiden definitivt sin plass på stuebordet.

I likhet med de fleste norske arkitekter har undertegnede reist mye i Danmark og hentet inspirasjon i den høye kvalitet som i en årrekke har preget dansk arkitektur. Det finnes en kompromissløs jordnærhet og kvalitetsbevissthet hos danske arkitekter som nok har sammenheng med at de har en vesentlig lengre arkitekttradisjon enn vårt eget land. Guiden framhever da også den store betydning viktige arkitekter som Hack Kampmann og Ulrik Plesner har hatt for Jylland ved slutten av 1800-tallet og begynnelsen av forrige århundre. Det samme gjelder Arne Jacobsen, 

Friis og Moltke og 3 x Nielsen i nyere tid. En rask gjennombladning bekrefter umiddelbart et grundig og omfattende utvelgelsesarbeid.

Hovedstruktur

Guiden er ordnet geografisk i fire hovedområder: Nord, Vest, Øst og Syd. Hvert område innledes med en kort, generell rammeartikkel etterfulgt av objektbeskrivelsene. Bygningene er så samlet etter tilhørighet innenfor de ulike tettstedene, som igjen er ordnet alfabetisk. Samtlige objekter er nummerert etter stigende byggeår, uavhengig av tilhørighet. Dette gir en diskontinuerlig nummerering som gjør det litt forvirrende å finne en bygning med utgangspunkt i kartet. Etter hvert som man forstår logikken, blir det enklere, men man spør seg om ikke en sammenhengende, kontinuerlig nummerering for boka som helhet ville være bedre. Samtidigheten blir uansett ikke leselig slik boka er organisert. Områdekartene er klare og presise, men de ville vært lettere å lese dersom de hadde vært utbrettkart. Slik de nå er bundet inn, er de relativt vanskelig å lese inn mot bokas innbindingskant – særlig når vesentlige opplysninger om områder befinner seg nettopp her. Et viktig element i et oppslagsverk er registrene, og her finnes både navneregister, stedsregister og et kronologisk nummerregister

Rammeartikler

Som nevnt ovenfor er det skrevet spesielle rammeartikler om de fire områdene. Artiklene tar for seg geografiske, topografiske, klimatiske og historiske fenomener som har vært sentrale i utviklingen av områdene fram til i dag. Hovedinnholdet er en grundig gjennomgang av kulturgeografien og arkitekturens utvikling over tid med særlig vekt på regionenes byutvikling. Artiklene gir en utvidet forståelse for sammenhenger som ikke er så tydelige å «lese» i dag. Et eksempel er en innsiktsfull beskrivelse av hvordan det typiske hedelandskapet i Vest-Jylland har utviklet seg siden isen forsvant for over 70 000 år siden. Isens tilbaketrekning og flere perioder med avskogning i forbindelse med jordbruket i jernalderen og middelalderen har skapt det landskapet som er så typisk for den vest-jyske naturen. 

Artiklene inneholder kryssreferanser og gjennomførte henvisninger til bygningene som er omtalt – noe som til en viss grad forsvarer en nesten total mangel på opplysende illustrasjoner i disse artiklene – sikkert basert på nødvendigheten av å begrense omfanget til bare to sider. Et behagelig unntak er artikkelen om Nord-Jylland, men så fyller den da også fire sider.

I tillegg til rammeartiklene har i alt 17 små og store tettsteder og byer fått egne omtaler – fra små perler som Skagen og Tønder til de sentrale universitetsbyene Ålborg og Århus.

Her føles det som et stort savn at det ikke finnes bykart for mer enn 1/3 av de beskrevne byene – noe som ville ha hatt stor betydning for forståelsen av disse avsnittene.

Endelig vil jeg framheve to små tema-artikler om broer og en om stasjonsbyene. 

Broer har vært viktige kommunikasjonsbyggverk i øyriket Danmark og har følgelig også vært prioritert som arkitekturoppgaver. I brobeskrivelsene kunne en ønsket seg snitttegninger som hadde forklart brogeometrien bedre enn fotografiene alene gjør. 

Den tredje tema-artikkelen omhandler de såkalte stasjonsbyene som vokste opp langs jernbanelinjene fra midten av det 19. århundre. Mellom 1860 og 1930 ble det lagt ut 140 mil med jernbanespor, og langs disse ble det etablert hele 558 stasjonsbyer – små, men komplette tettsteder med posthus, meieri, kro og misjonshus. Utbyggingen av disse gikk temmelig fort, med arkitektoniske løsninger av så pass hastverkspreget og overfladisk kvalitet at Akademisk Architektforening fant det nødvendig å bygge en egen «stationsby» på Landsutstillingen i Århus i 1909. Den skulle være en mønsterby og et forbilde for utbyggerne utover i landet. Til tross for innsatsen førte dette likevel i liten grad til forbed-ringer i den lokale byggemåte – ifølge forfatteren.

Prosjektpresentasjon

Prosjektpresentasjonen omfatter 296 objekter og opptar 289 av bokens 344 sider. De to viktigste byene, Aalborg og Århus, har fått egne kart med prosjekthenvisninger i og med at disse byregionene alene omfatter henholdsvis 23 og 69 objekter. 

Alle prosjektene er dokumentert med fargebilder og supplerende tegninger, beskrivende tekst, fargefotografi og opplysninger om adresse, byggeår, byggherre og arkitekt. Omtalene inneholder henvisning til tidsskrifter eller bøker hvor bygningen er grundigere dokumentert – noe som gir en fin oppfordring til å studere videre. Hvert prosjekt er gitt romslig plass med i hovedsak to prosjekter på hver side. 

Det er tatt med mange teknisk pregede anlegg som transformatortårn, vindmøller og bensinstasjoner som viser at også dette er 

sentrale arkitektur- og formgivingsoppgaver i det offentlige rommet. Et annet aspekt som alltid har preget den danske arkitekturen, er omsorgen for utomhusbehandlingen, og følgelig har mange (og vakre) situasjonsplaner fått plass i presentasjonene. Det finnes også egne omtaler av torg og byrom.

De aller fleste prosjektene er supplert med presise plantegninger, og flere er i tillegg dokumentert med fortellende fasader og snitt. Et morsomt eksempel er fem små, forenklete snitt som illustrerer hvordan lyset skjermes og slippes inn i Hanne Kjærholms fine kunstmuseum i Holstebro. 

Tekstene er meget kompakte og fulle av informasjon, og det er tydelig at forfatteren virkelig har vært på stedet og studert bygningene. Forfatteren har evnet å trekke fram beslektede fenomener, forbilder og idealer som ytterligere øker tekstenes informasjonsverdi. I tillegg er de preget av en reflektert, kritisk holdning til både vellykkede og mindre vellykkede løsninger som behersket kommer til uttrykk i formuleringene. Dette setter i gang en selvstendig tankeprosess hos betrakteren og utfordrer leseren til å danne seg sin egen oppfatning av bygningen han har foran seg. 

Konklusjon

Mengden objekter og det store området de er spredt over, tilsier at gjennomføringen av dette arbeidet må ha vært et kjempeløft. Hovedinntrykket er meget positivt. Det er blitt en vakker og inspirerende bok. De grundige henvisningene i beskrivelsene og litteraturlisten på siste side gjør at boka enkelt kan bli starten på mange dypdykk i det enkelte prosjektet. 

Vi venter nå med spenning og forventning på oppfølgerne for Sjælland og Fyn. 

Helge Solberg
Helge Solberg, førsteamanuensis og faglærer ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU.
Arkitekturguide for Jylland
Publisert på nett 11. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2002. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.