En nevrovitenskapelig forståelse av vår bygde verden
  • Tittel: Welcome to your world - how the built environment shapes our lives
  • Forfatter: Sarah Williams Goldhagen
  • Utgivelsesår: 2017
  • Forlag: HarperCollins
  • Antall sider: 384

Kunnskap og metoder fra fagdisiplinene nevrovitenskap og kognitiv psykologi overføres stadig til flere tverrfaglige arenaer og fagområder. Grunnleggende kunnskap om hvordan vår hjerne fungerer og hvordan sanser som syn, lukt og berøring bidrar til vår persepsjon og kognisjon, har gitt en ny forståelse av hvordan vi opplever, prosesserer og reagerer på arkitektur og omgivelser. Det er dette temaet arkitekturkritikeren Sarah Williams Goldhagen utforsker og drøfter i boken Welcome to Your World.

Goldhagen argumenterer for at denne kunnskapen må vies større plass innenfor fagene arkitektur og design, slik at bygg, parker og byer i mye større grad enn i dag blir tilpasset vår måte å oppleve og interagere med omverdenen på. Slik kan omgivelsene våre i mye større grad være handlingsskapende, stimulerende og trivselsfremmende. Ifølge forfatteren vil dette gi vesentlige positive effekter både for samfunnet og individet, blant annet i form av økt produksjon, bedre ressursbruk, økt velvære og bedre folkehelse.

Boken kombinerer blant annet en drøfting av den kognitive psykologiens teori om kroppslig situert kognisjon (dvs. at vår kognisjon er påvirket av og avhenger av våre kroppslige egenskaper), fenomenet blindsyn (dvs. at respons på visuelle stimuli uten bevisst å kunne se dem antyder en evne til å kunne reagere ubevisst på informasjon i omgivelsene), henvisninger til arkitektur og design, og forskning innenfor fagområdene nevrovitenskap og kognitiv psykologi.

Med utgangspunkt i kroppslig situert kognisjon og blindsyn, argumenterer forfatteren for at både vår kropp og hjerne – med alle våre sanser, minner og tanker – kontinuerlig prosesserer, påvirkes av og reagerer på informasjon i omgivelsene, både bevisst og ubevisst. Denne grunnforutsetningen kombineres videre med henvisninger til ny kunnskap innenfor nevrovitenskap og kognitiv psykologi, med eksempler fra oppdagelsen av grid- og plasscellene, hvordan de setter oss i stand til å navigere i verden og hvordan stedssansen er lokalisert i hjerneområdet som også er viktig for lagring og fremhenting av deklarative minner.

Fra en overordnet beskrivelse med stadige henvisninger til enkeltvise forskningsfunn og tolkninger av disse, beveger Goldhagen seg videre til konkrete eksempler, hvor nevrale og mentale funksjoner blir forsøkt knyttet sammen med arkitektur og den bygde verden. Eksempelvis drøfter forfatteren speilnevroner, nerveceller som deltar i kontrollen av våre motoriske handlinger. Cellene er spesielle ved at de responderer både når vi selv utfører en handling eller en bevegelse, når vi ser et objekt og tenker på en handling, eller når vi observerer andre utføre handlinger. Goldhagen stiller så spørsmålet om speilnevronene er årsaken til at vi opplever Le Corbusiers kombinasjon av trapp og rampe i Villa Savoy som dynamisk og inviterende til handling. Kan det være fordi signalene fra våre speilnevroner får oss til å se muligheten for flere typer bevegelser eller handlinger?

Boken er fylt med slike interessante henvisninger og assosiasjoner, hvor grunnkunnskap om hjernens funksjon og menneskets psykologi blir forsøkt tolket i en arkitektonisk sammenheng. Men det er også her vi kanskje finner bokas største svakhet. Et annet og illustrerende eksempel er forfatterens møte med Anish Kapoors Cloud Gate i Chicago, som presenteres med en detaljert beskrivelse av hva som skjer ved oppdagelsen av det fullkomne i kunsten, fortalt i vi-form. Det sier noe om at forfatteren ikke evner å skille egne opplevelser og fagdisiplinenes stringente og ofte forsiktige konklusjoner. De tolkes fritt for å passe inn i et narrativ. Samtidig som disse narrativene bidrar til å gjøre boken fornøyelig og interessant å lese, og at dette bærer mye av argumentasjonen, blir leseren allikevel sittende igjen med en følelse av et sort/hvitt, prekende og tolkende perspektiv. Dette er synd, for mange av temaene som Goldhagen tar opp er riktig spennende og fortjener arkitektenes oppmerksomhet.

En nevrovitenskapelig forståelse av vår bygde verden
Pasi Aalto
Pasi Aalto er universitetslektor ved fakultet for arkitektur og billedkunst på NTNU
En nevrovitenskapelig forståelse av vår bygde verden
Publisert på nett 11. desember 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2019. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.