Håndbok i offentlig belysning
  • Tittel: Håndbok 237, Veg- og gatelys
  • Forfatter: Statens vegvesen
  • Utgivelsesår: 2002
  • Forlag: Statens vegvesens fagbokserie
  • Antall sider: 143

Forsiden viser et bilde av slottet med lysmaster i forgrunnen. Bildet er tatt på dagtid. Slottet er delvis badet i dagslys, og skygger tegner opp fasaden som vender mot Karl Johans gate.

Av helt naturlige grunner er ikke lampene i forgrunnen tent, det er som sagt dag og lyst. Handler denne boken om dagslys, kunstig belysning eller..?

Den handler om kunstig belysning, den handler om stolper og armaturer, og den handler i særdeleshet om de rom hvor mastene, lyskildene og ikke minst lyset i seg selv plasseres.

Håndbok 237, Veg- og gatelys  er en veiledning på nivå 2 (blå farge på omslaget) og tar for seg planlegging og bruk av vei- og gatelys, og supplerer håndbok 017 fra 1993, Veg- og gateutforming, normal på nivå 1 (rød farge på omslaget). Således følger den en lang historie av veinormaler helt tilbake til «vegnormalen» fra Gulatingsloven på 900-tallet.

Håndbøkene i Statens vegvesen er primært tenkt brukt internt i etaten, men den er tilgjengelig også for fagpersoner og andre interesserte.

Førsteinntrykket av håndboken er at temaene spenner fra lysets poetiske karakter til armaturhøyder og IR-reflekterende ytterkolber på lavtrykksnatriumlamper. Man kan forvente at svarene på de fleste spørsmål ligger skjult i halvmørket mellom permene.

237 omfatter 142 sider mellom to solide permer. En rekke elementer som layout, bruk av bilder, forklarende billedtekster, pedagogisk konsekvens i oppdeling av kapitler og underpunkter gir assosiasjoner til undervisningsrommenes lærebøker. En rask gjennomgang synliggjør en mengde «huskelister» med punkter. De gjør det lett å finne frem til sjekkpunkter for belysningsplanlegging.

Hovedvekten ligger ikke på luxtabellen og belysningstekniske begreper. Boken gir seg heller ikke ut for å være en lux totalis, en altomfattende encyclopedi om lys, men retter oppmerksomheten mot den kompleksitet som gjelder for belysningsplanlegging. I stedet for å omtale kun lyskilder, armaturer og deres effekter, snur forfatteren seg rundt og ser på omgivelsene før og etter introduksjonen av disse elementene. Med andre ord viser han en stor forståelse for det som på engelsk kan omtales som light ­space.

Det er likeledes positivt at forfatteren under punkt 4.2, «Planleg­ging», drøfter «forholdet til sårbar natur»: «Kan belysningen påvirke flora og fauna på en uønsket må­te?» spør forfatteren.

Dagens belysningsplanleggere utdannes til bevissthet om tilsvarende problemstillinger, og i en oppdatert belysningsveiledning som denne er det naturlig at slike momenter også tas med.

Boken gir rettesnor for ulike forhold som må tas i betraktning når man planlegger lysanlegg, og på grunn av den pedagogiske oppdelingen i underpunkter som område 2.1, veg, område 2.2, mellomtype, område 2,3, gate, er det enkelt å finne raskt frem til aktuell belysningssituasjon og egnet løsning. Denne boken tenderer mot en holistisk orientering, og således er det mulig å lese de enkelte punktene som en orientering om at det er mange ting å ta hensyn til, og ikke falle for fristelsen å bruke punktene som fasit. Boken krever med andre ord en utvidet forståelse og en aktiv bruk.

Det fins en rekke lærebøker om lys og belysning, og alle har sin egen tilnærming til stoffet. Ikke alle går like grundig til verks og forklarer belysningstekniske begreper og formler. Veg- og gatelys er bygd opp av en god balanse mellom teknikk og estetikk, mellom tekst og bilder, mellom rene begreper og forklarende tekst. Den inneholder en rekke bilder og tegninger i ulik størrelse som er fotografert eller tegnet av ulike personer. Man kan savne flere illustrasjoner gjort av ­andre enn Selberg arkitektkontor AS og Erik Selmer.

Enkelte av bildene har svært liten sammenheng med teksten. På den annen side bidrar dette til å sette publikasjonen et mindre teknisk preg. De helsides bildene av reflekser i vann, skyggespill på vegg o.l. greier seg imidlertid godt uten nærmere forklaring.

De fleste tegninger og illustrasjoner er selvforklarende, eller følges opp av utfyllende tekst. Bare unntaksvis vil noen savne en mer inngående analyse av belysningssituasjonen som illustreres.

Enkelte steder savner man en grundigere gjennomgang av belysningstekniske begreper. Bare 22 begreper forklares i ordlisten; i belysningssammenheng er ikke det for mange. Positivt er det da at begrepene, som blending, settes inn i en større sammenheng, og at leseren forstår essensen selv om definisjonen mangler. Boken fungerer derfor godt som verktøy og veileder i planleggingsprosessen.

Alle som deltar i planleggingsprosesser hvor vei- og gatelys er tema, vil kunne dra nytte av denne boken. Mange av kapitlene tar for seg kjente problemstillinger, men bokens styrke består i at redaksjonen er godt oppdatert på vitenskaplige undersøkelser og annet kildemateriale. Når den på samme tid klarer å formidle stoffet på en forståelig og overbevisende måte, kan man ikke annet enn konkludere med at den fungerer godt.

Er man ute etter mer teknisk informasjon, fins det i andre publikasjoner. Ønsker man mer om kunstneriske aspekter ved lyssetting, kan man for eksempel gå til James Turell.

Håndbok 237 er ikke blendende, men mer enn god nok til at den har fått fast plass på undertegnedes prosjekteringspult. 

Håndbok i offentlig belysning
Publisert på nett 04. september 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2003. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.