Hvis vi vil oss en fremtid
  • Tittel: Plan B 4.0
  • Forfatter: Lester R. Brown
  • Utgivelsesår: 2010
  • Forlag: Boksmia

Arkitektur N nr. 4/2010 inneholder mye inspirerende lesning for en gammel arealplanlegger. Spesielt leste jeg Yrjö Hailas artikkel med glede. ”Vi står i en situasjon der det er behov for en dyp kulturell transformasjon. I den politiske sfæren betyr dette blant annet at vi må innse det selvmotsigende i vår forestilling om historiens fremskritt”. Parallelt med en dyptloddende filosofi, demonstrerer han ved egen livsførsel et meningsfylt alternativ til vår tids overfladiske måte å leve på. 

Som reklamebilag til samme utgaven av Arkitektur N følger Velux’ magasin Daylight & Architecture, med beslektet stoff. Jeg vil her spesielt trekke fram Tor Nørretranders tekst ”Stay alive – renew yourself”, hvor han trekker fram nødvendigheten av å forstå avfall som næring i en syklisk prosess. Han unnlater imidlertid å diskutere nærmere essensen i det hans ”ecosphere” forteller ham, nemlig at det er grenser for vekst i ethvert lukket system. Som jo jorden er. Men han skriver inspirerende. Og supplerer Yrjö Haila.

Indirekte minner begge oss om at vi lever over evne. Vi er så blendet av vår ”framskrittsuksess” at vi glemmer suksessens akilleshæl, nemlig at den er ensidig knyttet til vårt forbruk av begrensede ressurser. Fortsetter vi i samme spor er en katastrofe uunngåelig. Samtidig, om enn noe vagt, antyder de begge at det finnes veger ut av uføret.

Nylig kom det ut en virkelig spennende oppfølger til Haila og Nørretranders tanker: Plan B 4.0 av Lester Brown. ”Plan B” er et alternativ til “business as usual”, som altså i vår praksis er ”Plan A”. En plan vi med nærpå matematisk sikkerhet kan postulere vil føre til globalt sammenbrudd. Tallet 4.0 forteller at dette er den fjerde omarbeidede utgaven av boka.

Brown er ingen hvem-som-helst: Det er han som skapte Worldwatch Institute og senere grunnla Earth Policy Institute i Washington DC. Han har mottatt en rekke høythengende internasjonale priser og 24 æresdoktorater. Og ikke minst er han en av de personer som myndigheter over hele verden lytter til. Bare av den grunn bør vi lese boka – også av de av oss som måtte være uenige i budskapet. 

For en kapitalinnsats på bare 13% av verdens militærbudsjett, påstår han, kan vi oppnå ”å stabilisere klimaet, stabilisere befolkningen, utrydde fattigdommen og reparere klodens økosystemer”. 

I en relativt kort innledende del skisserer boka dagens problematiske utviklingstrekk. Det kanskje mest iøynefallende er at stat etter stat bryter sammen, foreløpig med Somalia på listetoppen. Utviklingen er p.t. ubehagelig akselererende. Med andre ord snakker vi ikke om skremmende fremtidsvyer, vi snakker om aktuell nåtid. 

De fleste slike statssammenbrudd er utløst av mangel på mat og vann. At det i sin tur fører til sosiale sammenbrudd er naturlig nok. Og som en direkte følge av sosiale sammenbrudd, får vi de politiske. Et helt sentralt element i redningsaksjonen er derfor å ”gjenvinne matjord”. Siden jordbruket er verdens største forbruker av vann, er det å ta vare på, og effektivt utnytte, tilgjengelig vann en like viktig side av samme sak. 

Problemet med å gjennomføre planen ligger altså ikke i kostnadene, men i den mentalitetsendringen vi alle må være med på. Selvsagt gjelder det i første rekke de som har makt, våre politikere og deres viktigste rådgivere, økonomene, samt akademikere av alle slag og det vi gjerne kaller ”finansnæringen”. Men siden demokrati bygger på folkeviljen, gjelder det oss alle. Først og fremst må vi endre vår holdning til vekst. Det gjelder både folkevekst og forbruksvekst. Men kanskje framfor noe gjelder det vår holdning til landbruk. For det er hevet over tvil at det er fremtidens mat- og vannforsyning som er problem nr. én. For de av oss som direkte eller indirekte har ansvar for areal- og byplanlegging betyr det at vi trenger både en helt ny ideologi og nye og framfor alt effektive virkemidler for gjennomføring av våre planer. Dette betyr ikke at Brown dermed overser andre viktige utfordringer, som f.eks. energi og klima. Tvert om. Men han setter dem inn i en total sammenheng.

Boka starter med en relativt kort problembeskrivelse, samlet i kapitlene ”Vi selger vår framtid”, ”Befolkningspresset – følger for jord og vann” og ”Klimaendringer og energiforsyning”, i alt 75 sider.

Hoveddelen, ”Løsningene”, er på 160 sider. De to første kapitlene handler om energieffektivitet og fornybar energi. Det ligger en enorm positiv utfordring i det faktum at ”en eneste time sollys på kloden er nok til å gi verdensøkonomien tilstrekkelig kraft for ett år”! Så følger ”Byer for mennesker” (Her savner jeg et tilsvarende kapittel om framtidas bygder – bygda er jo forutsetningen for byens eksistens). Videre, ”Hvordan utrydde fattigdommen og stabilisere befolkningen”, noe som er to sider av samme sak, ”Hvordan gjenopprette skadd natur” samt ”Nok mat til 8 milliarder mennesker”. 

Alt dette har betydelige konsekvenser for planlegging og utforming av våre fysiske omgivelser, fra detaljnivå som hus og hage, til kontinentale infrastrukturer som f.eks. strøm- og vannforsyning. Altså burde boka ha betydelig interesse også for arkitekter, med tanke på standens rolle i framtida. 

I tillegg er det forord, noen korte presentasjonstekster, samt registre og 60 sider litteraturhenvisninger.

Boka tar ikke opp spørsmålet om hvem som skal styre de sterke på vegne av de fattige. Dessverre. For slik styring er nødvendig, om ikke hele vår sivilisasjon skal kollapse. Problemet korrupsjon er en annen, men særdeles viktig side av samme sak. Det behandles heller ikke.

Likevel, selv om slike essensielle temaer mangler, vil jeg uten videre påstå at dette er en viktig bok. Og, kan jeg legge til, til å være en bok så spekket med opplysninger fra så mange fagfelt, er den bemerkelsesverdig lettlest.

Boka er oversatt av Olav Randen og gitt ut på hans eget forlag, Boksmia. Oversettelsen virker overbevisende god. Originalens tittel er Plan B 4.0. Mobilizing to save Civilization. 

Røyne Kyllingstad

Hvis vi vil oss en fremtid
Røyne Kyllingstad
Røyne Kyllingstad er arkitekt, planlegger og pensjonert professor i oversiktsplanlegging på AHO.
Hvis vi vil oss en fremtid
Publisert på nett 07. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2010. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.