Jørn Utzons atriumhus
  • Tittel: Jørn Utzon Logbook Volume I, The courtyard houses
  • Forfatter: Edition Bløndal and Mogens Prip-Buus
  • Utgivelsesår: 2004
  • Forlag: Edition Blondal, Denmark; The Logbook series edition
  • Antall sider: 180

Nå er det kommet en fyldestgjørende bok om Jørn Utzons atriumhus. Det er bind I i en serie som er en videreføring av den store boken om Utzons hele livsverk, og gir en beskrivelse av Utzons arbeid med atriumhuset som boligtype. Boken begynner med Utzons inspirasjonskilder til atriumhusene, fra Marokko, Midtøsten, Kina m.m. og fra tradisjonell dansk gårds- og bybebyggelse. Disse impulser ga grunnlaget for Utzons vidunderlig rike og menneskelige atriumhusprosjekt – «Private life» – levert som utkast i en konkurranse om skånske hustyper i 1954. Hele konkurranseforslaget er vist i boken. Innenfor en ramme på 20 x 20 m vises muligheten for en gradvis utbygging og en stor variasjonsrikdom både inne og ute i forhold til beboernes individuelle behov. Dette prosjektet kommer nok til å bli stående som et av de viktigste bidrag til boligbyggingen i vår tid. Konkurransen førte til to atriumhusbebyggelser i Skåne – i Bjuv og Lund – basert på Utzons ideer, men uten hans fulle medvirkning. 

I Danmark fikk Utzon senere realisert atriumhusideen i to bebyggelser – «Romerhusene» i Helsingør og «Terrasserne» i Fredensborg. Begge presenteres i boken med rikholdig tegnings- og billedmateriale og beskrivelse av byggeprosessen. «Romerhusene» er vist fra start på bar mark til gradvis fremvekst av grøntområdene – gjennom brukermedvirkning – til en frodig oase til glede for både barn og voksne. Både bebyggelse og friområde er nå fredet. 

Det er prisverdig at også folkelivet er skildret i boken, noe som dessverre sjelden får plass i arkitekturpublikasjoner. Hele bebyggelsen i «Romerhusene» er vist i situasjonsplan og flyfoto hvor noe av den omgivende bebyggelse også er kommet med. Dette viser på en slående måte forskjellen mellom dagens vanlige eneboligbebyggelse på minimale tomter – med naboinnsyn både mellom hus og hage – og atriumhusene, som er totalt skjermet for innsyn både i hus og gårdshage. De to bebyggelseseksemplene har samme utnyttelsesgrad, men atriumhusene får i tillegg et stort fellesområde til glede for beboerne. Hvert hus får sin individuelle utsikt ut mot fellesområdet.

Etter at Utzon, som den første i Norden, lanserte atriumhusideen, har man sett flere eksempler på bebyggelsesformen i Danmark og Norden for øvrig, men få – om noen – har klart å skape den visuelle kontakten mellom det enkelte hus og fellesområdet. Billedmaterialet viser en ytterligere kvalitet ved Utzons atriumhus: Fordi samme teglmateriale brukes i vegger og tak, smelter det hele sammen til en enhetlig «landsby», uten at de individuelle utfoldelser innenfor hver husramme blir forstyrrende for helheten. Alle disse bokvaliteter viser den nyskapende genistrek ved Utzons atriumhus.

Atriumhusene i «Terrasserne» i Fredensborg er bygget etter samme prinsipper og med samme materialer som «Romerhusene». «Terrasserne» har fått et mer sofistikert preg, fordi de er bygget for et annet klientell – vesentlig eldre utenlandsdansker som er vendt hjem til Danmark. Denne bebyggelsen har et stort fellessenter med spisesal, store oppholdsarealer og gjesterom. Også her er det et overbevisende samspill mellom de enkelte hus og fellesområdet. Karakteren av helhetlig «landsby» blir her kanskje enda sterkere fordi bebyggelsen ligger omkranset av fredede skogområder. Det meste av tegningsmaterialet til «Terrasserne» er kommet med i boken og viser at husene er bygget på enkle, solide danske murer- og tømrertradisjoner.

Boken avsluttes med en presentasjon av Utzons ESPANSIVA byggesystem som er et svar på dagens og morgendagens mulighet for serieproduksjon av boliger. Systemet er like ledig og rikt på variasjonsmuligheter som man kjenner det fra det tradisjonelle japanske hus – som for øvrig har vært en av Utzons inspirasjonskilder. Det er synd at Utzon bare har fått realisere noen få eksempler på disse hustypene. Men her har han – som på så mange andre felter – staket ut kursen for fremtidens boligbygging.

Boken er et verdifullt studiemateriale for alle som er involvert i boligbygging: arkitekter, studenter, Husbanken, politikere m.fl. Boken er blitt til ved Utzons medvirkning og er redigert av Mogens Prip-Buus, som har vært en av Utzons nære medarbeidere. Den er utgitt i engelsk og dansk utgave, og kommer også på kinesisk. Papirtype, billedgjengivelse, trykk og innbinding er av høyeste kvalitet.

Jørn Utzons atriumhus
​Helge Hjertholm
Helge Hjertholm, sivilarkitekt MNAL.
Jørn Utzons atriumhus
Publisert på nett 01. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2005. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.