Mer bolig for pengene
  • Tittel: Mer bolig for pengene - Ideer til miljøvennlige boformer
  • Forfatter: Nils Skaarer
  • Utgivelsesår: 2001
  • Forlag: Landbruksforlaget

Nils Skaarer har lenge vært en entusiastisk pådriver for mer miljø inn i traust norsk arealplanlegging og byggevirksomhet. Det er i år 20 år siden han skrev boka Sparehus for 80-åra (Dreyer 1981), som må kunne karakteriseres som den første brede framstilling av miljøvennlig byggeri på norsk.

Nå foreligger Mer bolig for pengene, som er laget over samme lest og samtidig bringer med seg Skaarers egne erfaringer fra årene som er gått. Og han har mye å vise til, med Økobygda i Borge som foreløpig høydepunkt. Skaarer har også befart og lest om andres erfaringer, i første rekke svenske Bokalders og Blocks monumentale firebindsverk Byggekologi fra 1997, som det hyppig refereres til. Og han har konsultert mye av Norges ekspertise på området. Med dette som grunnlag kan Skaarers siste bok betraktes som en oppdatert oversikt over aktuelle miljøtiltak i det praktiske byggeri pr. i dag. 

Mer bolig for pengene er lagt opp etter den klassiske modellen for slike bøker med egne kapitler om tomt og tomtebehandling, energibruk, materialer, avfall, vann og avløp osv. Her gjennomgås de ulike mulighetene vi har for å økonomisere med ressursene og forbedre miljøforholdene. Det legges stor vekt på enkle, passive og naturnære løsninger. 

Skaarer bringer interessant informasjon, blant annet om vegetasjonens evne til å rense støv i skitne bygater, og slår fast at støvkonsentrasjonen vil halveres i en gate med mange trær. Han beskriver og detaljerer beplantning av tak med sedumtak (forenklet grønt tak) og grønn pels på vegger, og dokumenterer at slike tiltak drastisk vil forbedre ventilasjonen av byrommene. Utover dette handler boka mer om landlige problemstillinger med særlig vekt på eneboligen; hvordan vi kan spare energi med god klimatilpasning, riktig valg av isolasjonstykkelser, oppvarmingsutstyr, varmevekslere, varmepumper og husholdningsutstyr. Visste du at man i dag kan anskaffe seg en rimelig husvindmølle (friksjonsbremse) som visper vannet varmt nok til å drive et lite sentralfyringsanlegg? Han går igjennom aktuelle tiltak for forbedring av inneklimaet, og han beskriver fornuftig avfallshåndtering, hvordan man kan spare vann og sørge for avløp med mindre miljøbelastning enn i dag. Vi oppdateres på aktuelle rotsoneanlegg og biodoer og vi får til og med tips om de beste vaskemidlene.

Og mye av dette ledsages av økonomiske vurderinger. For Nils Skaarer er pragmatiker. Ikke bare titlene på bøkene hans viser det. Han ønsker å påvirke massebyggeriet og vil slå et slag for boliger som er «... rimeligere å bygge og bo i enn en vanlig bolig». Og her er han inne på noe vesentlig. Små, eksklusive eksperimenthus har lite å gi dersom ikke løsningene kan overføres til det allmenne byggeri. Det er først når økologiske løsninger tas i bruk i massebyggeriet at det monner. Men – og dette er viktig: For at regnestykket skal gå opp må også driftskostnadene med. Mange av miljøløsningene er rettet mot driften, der bl.a. forbruk av materialer til vedlikehold og energi til oppvarming søkes redusert. Ser vi utelukkende på byggefasen, vil selv et mindre knippe av tiltakene som Skaarer tar til orde for, innebære merkostnader, eksempelvis mer robuste materialer, alternative energisystemer og krav om at «10 % av byggesummen bør benyttes til å utvikle allsidige og spennende utearealer» m.m. Da blir det et problem at boligbransjen foreløpig er lite innstilt på å tenke drift. Her dominerer de rendyrkede byggekostnadene nesten suverent som salgs- og beslutningsgrunnlag (ref: NBBL og Boligprodusentenes Forening). Men det finnes selvsagt unntak blant enkeltbyggherrer og da kanskje særlig i gruppen som utgjør kundegrunnlaget for arkitektene. Og til disse kan man fortelle at solfangerprisene er falt drastisk de 

senere årene, likeledes prisen på effektive bioenergianlegg. Skaarer presenterer regnestykker som viser at slike anlegg kan nedbetales på 10 år.

Til tross for de høyverdige siktemålene og mange nyttige oversikter og verdifull informasjon har boka sine svakheter. De avgjort sterkeste kapitlene går på behandlingen av uteområdene og utnyttelse av stedlige ressurser i planteriket, regnvann etc. Når det gjelder behandlingen av bygning og byggeteknikk, lider boka av mangelfull og skjev behandling. Blant annet er forhold som arealeffektivisering og fleksibilitet bare overfladisk berørt selv om dette er faktorer med stort utslag i det totale ressursregnskapet. I en bok som foregir å ha et helhetsgrep på emnet, burde også transport være grundigere behandlet. 

I framstillingen er boka i partier overpedagogisk, mens den i andre partier blir hengende litt i luften: «Å legge inn spalteventiler i vinduet anbefales ikke,» slår forfatteren fast uten videre utdyping. Og «Golvvarme passer best i boliger som er dårlig isolert,» er en for dårlig begrunnet påstand. Deler av oppslagene lider også under en tildels usystematisk framstilling. Mye av rotet kan lastes layout’en: Såkalte faktaavsnitt er strødd rundt uten klare grenser mot resten av stoffet, og figurer og tabeller mangler tilstrekkelig forklaringer. 

En omtale i Byggekunst bør drøfte bokas bruksverdi for arkitekter. Det er tvilsomt om arkitektene som yrkesgruppe her sitter med den ultimate håndbok i miljøvennlig byggeri, men for noen vil den opplagt by på flere aha-opplevelser, særlig når det gjelder behandling av uteområdene. Men de som allerede har skaffet seg Miller og Reites Levende Hus fra 1993, vil nok klare seg lenge med den.

I vinklingen byggherrebearbeiding har Mer bolig for pengene kanskje mer å gi. Den henvender seg åpenbart til byggherregruppen med utsagn som «Kle deg bedre om vinteren.»; «Kanskje du skulle lage en servicebok for boligen din?»; «Vi kan fort spare inn en sydenreise i energi ved å dyrke maten selv.» Del derfor ut boka til de framtidige byggherrene dine som supplement til bonytt’ene de allerede sitter med, og bruk den som verksted for aktuelle miljøtiltak. For alle aktuelle løsninger er her. Blad opp på side 10: «12 punkter som kan spare deg for ergrelser og utgifter,» og kjør i vei. Vel dokumenterte utsagn som «En økning i planleggingskostnaden med 5 - 10 % kan redusere anleggskostnadene med 5 ganger så mye,» er heller ikke ueffent å legge inn i oppstartfasen.

Mer bolig for pengene
Publisert på nett 09. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2002. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.