«Norsk jernskulptur» da capo
  • Tittel: Norske Minnesmerker - Norsk jernskulptur Bild I og II
  • Forfatter: Arne Nygård-Nilssen
  • Utgivelsesår: 1944
  • Forlag: J.W. Cappelens forlag

Gjennom århundrene har det vært lagt ned uendelige mengder tid på å utforme trykksaker slik at de skal vekke leselyst. Til hverdagsbruk er det ikke bare stort sett tilstrekkelig, men også mest funksjonelt at de grafiske elementene er ordnet slik at informasjonen er grei å orientere seg i og oppfattes raskest mulig. 

Et fåtall trykksaker trer frem i helgeklær. De er lagt frem i et utstyr som artikulerer både den formidlende tekst og emnets ånd. Vi kan oppleve at sidene utstråler et eget liv der papir, satsflate, tekst og illustrasjoner sammen danner en enhet som fyller leseren med glede, ikke bare over å få informasjon, men også over den form øyet møter, og de fysiske kvaliteter vi får mellom hendene. Da kan vi gjøre et anerkjennende nikk til det gamle hedersordet boktrykkerkunst – med særlig tanke på kunst. 

Verket Norsk jernskulptur av kunsthistoriker Arne Nygård-Nilssen er en slik enestående og vellykket trykksak. Her er det forfatteren som har hatt et fast grep om formen. I to bind gis en gjennomillustrert fremstilling av støpearbeidene fra norske jernverk i tiden 1630–1840. Men boken kom ut i 1944 og kun i et opplag på ca 700 eksemplarer, hvorav rundt halvparten var subskribert og gikk til jernverks- og støperibransjen. Nå ligger de få eksemplarer som man kan finne i antikvariater, på fra 4000 til 6000 kroner.

Norsk jernskulptur er imidlertid nå gjort tilgjengelig i nest beste form: en utmerket faksimileutgave til overkommelig pris. Overføringen fra original til kopi er gjennomført slik at leseren står i fare for å glemme at dette ikke er den originale varen. 

Som jernskulptur regnet man alt som ble støpt på grunnlag av forhåndsskårne former. Formene ble skåret i tre, av og til ble detaljer formet i bly eller annet brukbart materiale, og mange ganger nasket de løsninger fra hverandre. I hovedsak var det ovner som ble produsert, men også kaminplater, gravplater, gravstøtter og andre monumenter. I tillegg til at dette var en kunstindustri der utformingen av relieffene tydeligvis var utslagsgivende for salget, var særlig ovnstypenes arkitektoniske og funksjonelle form under stadig utvikling. I den perioden boken tar for seg, var Norge ledende som produsent av ovner med eksport til det øvrige Nord-Europa. Bortsett fra vikinger og tørrfisk var vel dette vår første foredlede eksportartikkel. 

Arbeidet med kartlegging og systematisk fremstilling av produktene fra norske jernstøperier går tilbake til århundreskiftet. Allerede i 1905 sto Fett som ansvarlig for katalogen til den første utstillingen av norske ovner. I årene etter var han stadig innom emnekretsen. I midten av tyveårene ble Nygård-Nilssen trukket inn i arbeidet. De to utviklet det man spøkefullt omtalte som «den norske ovnologi». Frukten av arbeidet ble den fullstendige kartlegging av feltet i doktoravhandlingen Norsk jernskulptur. Teksten er detaljrik, men flyter lett for leseren. Katalogen beskriver nær 900 numre. Etter at dette arbeidet sto ferdig, er det bare kommet til noen få justeringer, som nå er tatt inn i teksten i den foreliggende utgaven. Man kan selvfølgelig med utbytte se dette verket i sammenheng med Roar Hauglids Akantus fra 1950. Det var ofte de samme snekkere/ billedhuggere som sto for utsmykkingen av såvel ovnsplater som prekestoler, altertavler og korskranker. Treskurd og jernstøping var arenaer for fruktbare møter mellom europeiske dekorative tradisjoner og særlige norske produksjonsforhold som ga viktige og langvarige impulser til utviklingen av den norske formfølelse. Norsk jernskulptur inngår med andre ord i en lengre forskningstradisjon. Så var da også Nygård-Nilssen riksantikvar etter Harry Fett og før Roar Hauglid, fra 1946 til 1958.

Fakta

Arne Nygård-Nilssen:

Norsk jernskulptur

Norske Minnesmerker

J.W. Cappelens forlag 1944/

Næs Jernverksmuseums Skrift Nr. 3

Tvedestrand 1998

ISBN: 82-7627-017-4

kr. 750,- (to bind)

http://www.museumsnett.no/jern...

«Norsk jernskulptur» da capo
Publisert på nett 14. november 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 1998. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.