Norsk møbeldesign fra innsiden
  • Tittel: Design mellom stoler
  • Forfatter: Svein Gusrud
  • Utgivelsesår: 2008
  • Forlag: Gaidaros Forlag
  • Antall sider: 175

Møbeldesigneren Svein Gusrud kom høsten 2008 ut med boken Design mellom stoler. Forfatteren har i store deler av sin yrkeskarriere vekslet mellom arbeidet som utøvende møbeldesigner og lærer for kommende formgivere og interiørarkitekter ved SHKS/Kunsthøgskolen i Oslo. Gusrud var den første møbeldesigneren i Norge som kunne smykke seg med tittelen professor. Få skulle derfor ha bedre forutsetninger for å gi ord til en norsk designhistorie fra innsiden, en historie som hittil i stor grad har ligget gjemt i stumme arbeidstegninger og prototyper. Det har hittil vært opp til andre enn designerne selv å fortelle hva de ønsket å utrykke. Men Gusrud hevder, og viser, at designerne både kan tale og skrive selv, og formidle hvorfor resultatet ble som det ble. «Det er praktiserende designere som bør lage teorier i samtiden for fremtiden, og ikke teoretikere som lanserer nytolkninger av fortiden», skriver han i innledningskapitlet. Vi trenger begge typer tilnærminger. Men det er helt riktig som Gusrud sier at vi går glipp av noe vesentlig når utøverne selv ikke er delaktige i å forklare sine prosjekter. For prosjektene får en tilleggsverdi når det følger en historie med dem.

Et nytt vokabular

Oppbygningen av boken følger en tradisjonell struktur. Innledningsvis er det en historisk del, der både internasjonal designhistorie og den norske annerledesheten i fortid og nåtid er temaer. Så følger en teoretisk del, der ulike sider ved designbegrepet blir drøftet. Dette er også bokens hoveddel. Dernest tar forfatteren for seg konkrete designprosjekter han har vært involvert i, før han gir en oversikt over designutdanningen og det han kaller designdannelsen i Norge. Boken avsluttes med en fri refleksjonsdel, der Svein Gusrud samler trådene og konkluderer, og gjentar budskapet om at designeren må tilegne seg et vokabular som gjør at profesjonens bidrag lettere kan bli forstått og anvendt, også av andre ledd i verdikjeden.

Ord er makt

Design mellom stoler er spennende og opplysende også for andre enn dem som virker i designmiljøet. For denne anmelderen, som har brukt de siste årene til å vandre i norsk møbelhistorie, var det interessant å lese Gusruds refleksjoner rundt det skismaet som oppsto mellom norske designere og det vanlige møbelpublikummet i 1970-årene. De første fagutdannede norske møbelformgiverne tegnet møbler for folk flest, for stuer og kjøkken. Så gikk nesten alle over til å tegne for det nye kontor- og kontraktsmøbelmarkedet. Gusrud forklarer overgangen med hjemmemøbelprodusentenes økte fokusering på salg: Kundene skulle bestandig ha rett. Her kan man legge til at distribusjonsapparatet ble lagt om fra 1970-årene. De frittstående møbelbutikkene ble kjøpt opp, eller konkurrert ut av større kjedesammenslutninger som stod for en ensretting i møbelutbudet. Nyskapingen kom dermed til å skje på kontraktsmøbelmarkedet.

Intelligent emosjonalitet

Svein Gusrud bruker en del plass på å beskrive hva som særpreger møbeldesigneren som yrkesutøver. Han får godt fram at det å lage fungerende møbelobjekter skjer i et samspill mellom mange ulike aktører; at linjene må være åpne både til bedriftens produksjonsteknikere og markedsavdelingen. Her kommer hans egen erfaring med en rekke møbelprosjekter til nytte. 

Gusruds engasjement strekker seg også ut over egen posisjonering. I 1997 tok han opp tanken om å styrke kontakten mellom designutdanningen og industrien ved å få til praksisutplasseringer for studenter. Boken vinner ved at det er godt samsvar mellom liv og lære i Gusruds virke.

Selv om Svein Gusrud har vært, og ønsker å være, tilpasningsdyktig, hevder han også designerens rett til å beholde sin skapende identitet. Han ønsker at «den visuelt assosierende fornemmelsen vektlegges likt med den forklarlige og beviselige». Her synes vi å være nær forfatterens målsetning med boken: Han ser for seg at morgendagens designere må beherske et helt sett med virkemidler for å kunne nå frem til produksjonsleddet og markedet med sine ideer. På siste tekstside i boken tar Svein Gusrud til orde for et nytt, overordnet designfaglig studium der både teknologi, design, filosofi, managment og markedsføring er med i fagkretsen. Det må være nærliggende å hevde at dette studiet også burde være et tilbud til dem som skal inn i den merkantile og administrative ledelsen i industribedriftene. Da kan vi kanskje komme et stykke nærmere målet Svein Gusrud stiller opp i boken: at den kvantifiserbare IQ blir koplet sammen med følelsenes EQ, for å bringe fram den nye tids IE – intelligent emosjonalitet. 

Norsk møbeldesign fra innsiden
Eldar Høidal
Eldar Høidal, historiker/forsker ved Norsk Møbelfaglig Senter. Er utdannet historiker fra Universitetet i Trondheim og er bosatt i møbelbygda Sykkylven. Eldar har vært…les mer
Norsk møbeldesign fra innsiden
Publisert på nett 01. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2009. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.