Rolf Prags modernisme
  • Tittel: Arkitekt Rolf Prag. Moderne på Hedmarken
  • Forfatter: Nina Berre
  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Hedmarksmuseet og Domkirkeodden
  • Antall sider: 184

Norge var ett av de landene der funksjonalismen fikk stor gjennomslagskraft, ikke bare i de store byene, men også utover landet. Slik ble det bygde i småbyene også påvirket av internasjonale strømninger, men i hvilken grad og på hvilken måte? Hvem ble byggherrer for den nye arkitekturen, og hvordan ble stilen mottatt og bearbeidet for lokale forhold? 

Disse problemstillingene er utgangspunktet for Nina Berre i boken Arkitekt Rolf Prag. Moderne på Hedmarken. Prag er et eksempel på en arkitekt som ikke er så godt kjent, verken blant arkitekter eller i allmennheten, men som har en stor produksjon av høy arkitektonisk kvalitet. Han etablerte kontor i hjembyen Hamar i 1934 (omtrent samtidig som Korsmo og Aaslands Villa Riise stod ferdig) og fikk en rekke byggeoppgaver i Hamardistriktet på 1930-tallet. Bokutgivelsen bygger på Berres hovedfagsoppgave fra NTNU (1992), der hun undersøkte, fotograferte og analyserte 17 av Prags fullførte prosjekter fra perioden 1934-1940. Berres metodiske tilnærming i arbeidet med Prag har vært funksjonalismen som arkitekturuttrykk, en biografisk forståelse av Prags arbeider og lokale forutsetninger. 

Boken er todelt, med en teoretisk del som setter Prag inn i en arkitekturhistorisk og lokal kontekst, og en katalog med et utvalg av tilsammen 17 bygninger. Avslutningsvis finnes det en liste over Prags arbeider fram til kontoret ble lagt ned i 1970, samt en oversikt over kilder og litteratur. 

Det var Hedmarksmuseet som tok initiativ til å samarbeide om et bokprosjekt på grunnlag av Berres hovedfagsoppgave. Ambisjonen var å reaktualisere Prag og utvide perspektivet på hans arkitektur, uten å sette i gang et stort forskningsprosjekt. I hovedsak er tekst, organisering og svart/ hvitt-foto fra Berres avhandling beholdt. Dette har blitt supplert med bilder fra fotosamlingen til Carl Normann, som virket på Hamar i perioden 1935-70. Prags sønn, Maths Prag, har bidratt med private foto og oppsporet flere hus som faren var ansvarlig for, slik at Berres verksliste har blitt supplert. I tillegg er det gjengitt noe orginalt tegningsmateriale, samt den eneste teksten Prag selv forfattet – “Bybilder” fra 1949. I tillegg er tre av villaene blitt nyfotografert av Hedmarkmuseet – et fint tilskudd som gir oss et innblikk i hvordan Prags villaer brukes i dag, og representerer tre ulike holdninger til bygningsvern. 

Berre setter Prags arbeider inn i en lokal og arkitekturhistorisk kontekst gjennom en kort og presis fremstilling av biografi, arkitekturen i samtiden, funksjonalismens innhold, villaen som stiluttrykk og den typiske funkisvilla. I diskusjonen av Prags arbeider går hun nærmere inn på blant annet stedlige forutsetninger, byggherrer, plantyper, arbeidsmetode, yndlingsmotiver og utvikling. Avslutningsvis oppsummerer hun Prags villaer som en kombinasjon av den internasjonale stilen og tradisjonelle norske villatyper og materialtradisjoner, og påpeker at arbeidet står langt fra folkefunkisen gjennom sine kvaliteter i komposisjon, eksperimentering og håndverksmessig bearbeiding og tilpasning av hus til tomt. 

Katalogen består av presise beskrivelser, sammenligninger og gode analyser av de 17 utvalgte byggene, supplert med originale plantegninger og foto. Arkitekt Rolf Prag. Moderne på Hedmarken henvender seg til huseiere, lokalhistorikere og folk med interesse for kultur og arkitektur i Hedemarksområdet. Den er et fint tilskudd til dokumentasjonen og formidlingen av norsk arkitekturhistorie og et godt eksempel på hvordan en solid hovedfagsoppgave kan bearbeides og suppleres, slik at den får utvidet verdi og kan nå ut til et nytt og større publikum.

Rolf Prags modernisme
Perann Sylvia Stokke
Perann Sylvia Stokke er arkitekturhistorikerog arbeider som prosjektleder ifagavdelingen i Norske arkitekters landsforbund.
Rolf Prags modernisme
Publisert på nett 12. mars 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2013. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.