Viktig, men mangelfull kunnskapsoverføring
  • Tittel: Zero Emission Buildings
  • Forfatter: Nancy Lea Eik-Nes og Anne Grete Hestnes
  • Utgivelsesår: 2017
  • Forlag: Fagbokforlaget
  • Antall sider: 233

Zero Emission Buildings er publisert i forbindelse med sluttrapporteringen til det norske ZEB-senteret, et statlig finansiert forskning- og utviklingsssenter som var aktivt fra 2009 til 2017.  Boka oppsummerer arbeidet som har skjedd i regi av senteret og partnerorganisasjonene, og presenterer pilotbyggene som er utarbeidet, både de som er ferdigstilt og de som fremdeles er under arbeid.

ZEB-senterets mandat var å utvikle ny kunnskap om og eksempler på nullutslippsbygg, det vil si bygg som kompenserer for alle klimagassutslipp i drift og evt. oppføring gjennom lokalt produsert energi. Det er flere ZEB-nivåer, fra ZEB-O-eq, der bygget kun kompenserer for energibruk i drift utenom brukerutstyr, til ZEB-COME,  der drift, materialbruk, byggefasen og riving inkluderes i regnskapet. Pilotprosjektene spenner fra eneboliger til skoler og kontorbygg, og inkluderer både nybygg og rehabilitering.

Dette er smarte bygg, og representerer noen av de fremste eksemplene på klimaeffektive bygg, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Arbeidet som er gjort med materialbruk og metodikk for å vurdere materialer, energi og byggeprosesser i et felles regnskap er spesielt interessant og en god indikasjon på hvor mye kunnskap senteret og bransjen forøvrig har utviklet de siste årene.

“Løsningene som er utviklet er utvilsomt effektive og interessante, men hvordan kan arbeidet best følges opp?”

ZEB-senteret sitt arbeid har spent over et bredt spekter av temaer, og boka er på sitt sterkeste når den synliggjør denne bredden. Temaene inkluderer blant annet prosessledelse, arkitektur, ventilasjon, materialbruk og dagslys, i tillegg til energi.

Kapitlene er korte og gir kun et overordnet innblikk i de ulike temaene, men henvisninger til eksterne referanser og den omfattende samlingen av ZEB-rapporter er inkludert til slutt i boken for de som ønsker mer detaljert kunnskap.

Prosjektpresentasjonene er også oveordnede, men gir et godt innblikk i løsninger og utforming. Igjen er mer detaljert informasjon tilgjengelig gjennom ZEB-senterets rapporter.

Det er imidlertid to svakheter med boka og den første er ganske stor.

Kostnader er beskrevet som et nøkkeltema gjennom boken, og alle pilotprosjektene har selvsagt jobbet med merkostnader både til oppføring og ny teknologi, og til kompetansehevingen og prosjektutviklingen som skal til for å realisere slike prosjekter. Fem av demonstrasjonsprosjektene er ferdigstilte bygg.

Hvorfor er det da ingen informasjon i det hele tatt om kostnader, offentlig støtte, økonomiske utfordringer og løsninger? Denne kunnskapen er avgjørende for enhver storskalaimplementering av ZEB-løsninger, og burde ha vært en sentral del av kunnskapsoverføringen fra senterets virksomhet. Uten dette er bokens verdi for praktiserende arkitekter vesentlig mindre enn det den kunne ha vært.

Boken inneholder heller ingen drøfting av veien videre. Løsningene som er utviklet er utvilsomt effektive og interessante, men hvordan kan arbeidet best følges opp? Hvilke tiltak og strategier, basert på erfaringene fra pilotprosjektene, vurderes å være mest egnet, og hvilke nye løsninger kan vi skimte konturene av i årene som kommer? Dette er kanskje utenfor ZEB-senterets hovedmandat, men en strategisk drøfting av muligheter og utfordringer hadde vært en verdifull måte å runde av boken og senterets arbeid på.

Slik den står gir Zero Emission Buildings en god innføring i arbeidet som er gjennomført i regi av ZEB-senteret, og er et nyttig springbrett til mer detaljert informasjon for de som ønsker det. Pilotprosjektene er interessante og lærdommen er overførbar til mange andre prosjekter. Men mangelen på kostnadsinformasjon og fremtidsvisjoner er en tapt mulighet som kunne ha gjort boken enda mer relevant.

Rolf Hagen
Rolf Hagen er arkitekt MNAL og Director of Sustainability i CONTEXT AS.
Viktig, men mangelfull kunnskapsoverføring
Publisert på nett 08. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.