Team Asplan Viak: Hovedgrepet med Byhagen på den rekonstruerte Akersryggen, sett fra Trefoldighetskirken.  Foto: ​Team Asplan Viak
Foto: ​Team Asplan Viak

Byhagen

Team Asplan Viak

Byrommene er de viktigste rommene i et nytt regjeringskvartal, mener Team Asplan Viak. Kvartalet skal formes på byens premisser, med et bygulv tilpasset gående og syklende, med den nye byhagen som et inkluderende rom i hverdagsbyen.


Plan Foto: ​Team Asplan Viak

Plan

Plan

Foto: ​Team Asplan Viak
Team Asplan Viak: Hovedgrepet med Byhagen på den rekonstruerte Akersryggen, sett fra Trefoldighetskirken.  Foto: ​Team Asplan Viak
Foto: ​Team Asplan Viak

Team Asplan Viak: Hovedgrepet med Byhagen på den rekonstruerte Akersryggen, sett fra Trefoldighetskirken. 

Team Asplan Viak: Main proposal with an urban garden on the top of reconstructed topography.

Arkitektens beskrivelse

Vår inngang i prosjektet har vært en lesing av stedets unike muligheter og kvaliteter på bakkeplan og deretter utarbeiding av en robust byplan som åpner området til omkringliggende bystruktur. Vi har jobbet metodisk og tverrfaglig nedenfra og oppover: topografi, mobilitet og byrom som premissgiver for volumer, istedenfor volumgrep som premissgiver for byen. Oppgavens kjerne er å legge grunnlag for en planregulering, og vi har derfor fokusert på en velbegrunnet romlig bystruktur. Ideen går ut på å legge til og styrke Regjeringskvartalets historikk ved å kontekstualisere H- og G-blokken som de sentrale og viktige bygg også i framtiden, der nye volumer komplementerer. 

Akersryggen og Byhagen

Grepet tar utgangspunkt i stedets unike topografi på Akersryggen som definerer midtaksen i hovedstaden fra Nordmarka til Akershus festning. Ved å rekonstruere det avskårne landskapet sør for Deichmanske bibliotek og bygge dette opp igjen gjenskapes et helhetlig bygulv mellom Akersgata og Møllergata, og Deichmanske og Trefoldighetskirken løftes fram som viktige bygg. Det nye byrommet utgjør den romlige og funksjonelle kjernen i plangrepet og utformes som en frodig byhage på den solfylte høyden, en romlig kontrast til Youngstorget. Byhagen tenkt som en gave til folket, et ikon for demokratiet og et inkluderende mykt møtested i den harde bykjernen.

“Byhagen er tenkt som en gave til folket, et ikon for demokratiet og et inkluderende mykt møtested i den harde bykjernen.”

Under byhagen oppstår et rom som utgjør Regjeringstorget – en samlet sokkeletasje som binder alle departementsbygningene sammen innomhus i det rekonstruerte terrenget i Akersryggen. Dette gir en svært effektiv utnyttelse av tomta for arealkrevende fellesarealer og fleksibilitet for endringer i departementsstrukturen. Statsbygg stiller svært strenge sikkerhetskrav til prosjektet, men det er mulighet for å ha offentlige byrom over sikrede departementsarealer. Derimot bør det ikke være offentlige byrom eller bymessige funksjoner under sikrede arealer. Grepet med Regjeringstorget gjør det derfor mulig å få god samhandling mellom alle departementsbygg og samtidig åpne området; folket kan spasere over politikerne. Samtidig blir Regjeringstorget tilgjengelig for folket ved den buede hovedfoajeen mot H-blokken.  Regjeringstorget blir slik anleggets ansikt utad, samtidig som den ikoniske hagen hegner om det store innvendige samlingsrommet. 

Grubbegata gjenoppstår som Grubbelunden; en grønn gangforbindelse mellom alle departementsbygningene hvor innganger for de ansatte plasseres; en aktiv urban gangakse mellom de 5700 arbeidsplassene. Ved å konsentrere alle  departementsbygningene sentralt på tomta langs Grubbelunden ivaretas en optimal sikkerhetsavstand til bygatene rundt.

Singulære ikonbygg

H-blokken og G-blokken bevares som ikoniske representanter for ulike epoker av Regjeringskvartalets historiske utvikling. Som et komplementerende element plasseres et nytt singulært tårn som representant for vår tid. Dette plasseres direkte nord for og i linje med H-blokken og rammer inn byrommet mot ”statsaksen” Akersgata som den viktige og representative entrésiden. Tårnets sammenheng med H- og G-blokken styrker også plassen her som romlig tyngdepunkt for Regjeringskvartalet. 

Bykontekstuelle kvartaler  

Kvartalene øst for Grubbelunden tilpasser seg byens skala med en helhetlig nedtrapping mot nord, syd og ikke minst mot de lavere bygningene i Møllergata. Dette grepet understreker Akersryggens høydedrag, gir mulighet for flere ulike arkitektoniske uttrykk for hvert enkelt bygg som skal bygges over svært lang tid, og sikrer at RKV i framtiden forholder seg til byens skala og dimensjoner rundt.

Spenning mellom det singulære og kontekstuelle skaper Hoved- og Visjonsalternativene  

Hvor dominant skal RKV være i byen? Hovedalternativets lavere singulære bygg vest for Grubbelunden gir tyngre kvartaler mot øst, noe som kan utfordre ”mureffekten” mot Møller-gata. Visjonsalternativet utforsker derfor et høyere tårn i vest, noe som gir lettere bebyggelse mot øst og derfor en bedre skala, integrering og balanse med omgivelsene.

Vi tror det blir vanskeligere å lykkes med et godt grep dersom Regjeringskvartalet danner et høyhusdistrikt, ettersom det vil bryte med bykonteksten og dominere området rundt. Vårt forslag til Statsbygg er å bygge det nye Regjeringskvartalet hovedsakelig i samsvar med dagens omkringliggende kvartalsstruktur i høyde og volumskala, men å våge å tilføre ett høyt ikonisk landemerke i kjernen av dette viktige stedet. Oslo er i en spennende utviklingsfase og det kommer flere høyhus, vi tror at byen tåler at Regjeringskvartalet får ett av de nye landemerkene.

Fakta

Team asplan viak har løst oppgave B: “konsentrert”

English Summary
The Government Gardens

Proposal by Team Asplan Viak – Asplan Viak (NO), Jarmund/Vigsnæs AS (NO), Project for Public Spaces (US)

 The programme calls for a “lively urban environment with high quality urban spaces”. Team Asplan Viak have taken this to mean that the public areas take precedence, and that the new built volume should subject itself to the character of the surrounding urban fabric. They envisage a green meeting place, a recreational urban garden inviting in the everyday life of the city, as an icon of democracy. The original topography of the rock ridge is reconstructed in the form of an underground foyer beneath the city.

Byhagen
Publisert på nett 13. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.