Foto: Teigens Fotoatelier AS
Foto: Teigens Fotoatelier AS

Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge

Ved konkurransen omkring helleristningene i Borge i Østfold kom man helleristningene nær inn på livet. I de tegninger som er risset inn i granittens hårde flater, er figurer uten horisont, svevende omkring i sitt eget frie rom, båten, mennesket, dyret, kjønnsorganer, våpen, redskap, kloder. Fornemmelsen av det fjerne og det nære er opphevet ved tegnenes dimensjonsløshet. Tatoverte bronsealderen jorden for at denne skulle bli et bilde, en eksistensiell gjenstand? Hadde bronsealdermennesket en sansning av jorden som en reisende planet i universet?


 
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
 
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
 
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
Foto: Teigens Fotoatelier AS
Foto: Teigens Fotoatelier AS
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
Foto: Teigens Fotoatelier AS
Foto: Teigens Fotoatelier AS
 
Acropolis di Coma, Napoli

Acropolis di Coma, Napoli

Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
 
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
 
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
 
Bronsealderens båtstevn

Bronsealderens båtstevn

Bronsealderens båtstevn

Bronsealderens båtstevn

Arkitektens beskrivelse

Bygningens konstruksjon blir som et snitt i jordens hinne. Åpner man den, som permen på en bok, vil fortiden synliggjøres. Denne form gir oss to temaer:

a) oppstigningen og broen som fører direkte til helleristningsfeltet;

b) «nedstigningen» til museet, biblioteket og kunstsamlingen, hvor rommene for fordypning og forskning får sine arealer. 

Bygningen får karakter av et utvidet landskap. Promenaden passerer gjennom og over konstruksjonen, og den slake gangvei fra parkeringsplass til platået tegner seg som en sti i et hellende terreng.

For det karakteristiske østfoldlandskapet med de flate, fruktbare marker og de skulpturelt formede fjellrygger må man finne frem til en arkitektur som gir en «landskapsnøkkel» for å sammenbinde disse karaktertrekk, både topografisk og litterært. Denne mekanisme skal være med på å skape innfallsporten til de historiske data.

Kulturhuset vil demonstrere den store utvikling fra tegnene (bokstavene) ble risset ned i den harde granitt – de første lesbare fortellinger; den første stasjonære samling av minner – til dagens immaterielle bokverden med disketter og skjermer. Med dette for øye har vi valgt en likeverdig konstruksjon for hele anlegget. Et landskapsinteriør hvor fasaden ærer fjellryggen. Enten du leser i boken eller studerer museets beretninger vil du alltid skimte den røde granitt.

De store, skråttstillede søylevegger vil danne bakgrunn for fremstillingen av historien. Man får assosiasjoner til store, hule trestammer, og i denne «vegetasjon» finner man boken og stillheten.

Fakta

Åpen konkurranse 1993

English Summary
Bronze age rock-carving site and cultural center at Begby in Borge - Open competition 1993

Sverre Fehn, Collaborator: Henrik Hille. Consult. structural engineer: Terje Orlien AS

In connection with the competition based on the ancient site at Borge, we developed a close relationship with the rock carvings. The drawings carved into the hard surface of the granite depict figures with no horizon, drifting in their own infinite space; the boat, the man, the animal, the sexual organs, weapons, tools, planets. The sense of far and near is eliminated by the lack of dimension in the drawings. Did the Bronze Age tattoo the Earth so that it would become a picture, an existential object? Did Bronze Age man have a sense of the Earth as a planet travelling in the universe?

The structure of the building is like an incision in the Earth’s surface. If you open it, like the cover of a book, the past will be revealed. This concept results in two themes:

a) the ascent and the bridge which leads directly to the site of the rock-carvings;

b) the «descent» to the museum, library and art collection, where the spaces for study and research find their place.

The building becomes an extension of the landscape. The promenade passes through and above the structure, and the walkway that gradually rises from the car park to the plateau is like a path in sloping terrain.

For the typical landscape of Østfold county, with its flat, fertile fields and sculpturally formed hills, one has to discover an architecture that will act as a «landscape key» to combine these characteristics, both topographically and literally. This mechanism must provide a gateway to the historical data.

The cultural centre will illustrate the enormous development that has taken place from the time when the drawings (letters) were carved into the hard granite 

– the first legible narratives, the first stationary collection of memories – to today’s immaterial world of books, diskettes and computer screens. With this in mind, we have chosen to give the whole building an egalitarian design, a landscape interior and a facade that pays homage to the hillside. Whether you read the book or study the exhibits in the museum, the red granite is always present.

The tall, V-shaped pillars provide niches for the historical exhibition. They are reminiscent of large, hollow tree trunks, and amidst this «vegetation» you find the book and the peaceful calm.

Helleristningssenter/kulturhus Begby i Borge
Publisert på nett 13. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1997. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.