Informasjonssenter Borre nasjonalpark

Informasjonssenter Borre nasjonalpark

Borre eier det store naturrommet med den høye himmel og de myke landskapslinjer. De slake jorder forsterkes av regelmessige, sorte plogfurer, som gir terrenget en presis tegning mot fjordens blanke horisont.

Dette følsomme landskap var bakgrunnen for de store utferder i vikingtiden, og jordsmonnet var tilholdsstedet for menneskenes dødskultur.


 
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
 
© Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/Bono 1997. Foto: J. Lathion, Nasjonalgalleriet

© Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/Bono 1997. Foto: J. Lathion, Nasjonalgalleriet

 
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
Foto: Teigens Fotoatelier AS
Foto: Teigens Fotoatelier AS
 
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
 
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
 
Informasjonssenter Borre nasjonalpark
Osebergskipet under utgraving. 1904. Foto: Mittet 

Osebergskipet under utgraving. 1904. Foto: Mittet 

Foto: Guy Fehn
Foto: Guy Fehn
Arkitektens beskrivelse

Drømmen om havets erobringer fødtes ved Venezias kanaler.

Langs det rolige kystlandskap ved Borre reiste båtkonstruksjonene sine 

skjeletter mot himmelen for å svare på lengselen mot horisonten.

Refleksjoner over den enorme kulturkolli-sjon som oppstod i vikingenes møte med den europeiske middelalder og religiøse tenkning. De reiste ut fylt med et pluralistisk gudsbillede – én gud for krig, én for poesi, én for drikk, én for kjærlighet – og med havet som det reelle tegn på uendeligheten. Skipet gav dem samtalen med stjernene, og himmelen ble det kart de styrte efter.

Og når reisten var slutt, ble skipet trukket på land og ble med inn i dødsriket, og fikk sin religiøse dimensjon hvilende i gravhauger ved strandkanten, konservert av jordmasser som balsamerte egyptiske mumier.

Inn i denne verden trengte den kristne tro, den vertikale tanke. Skipets fine konstruk-sjon ble synliggjort i stavkirkene, og reisen inn i uendeligheten fikk sin abstrakte ut-løsning mellom søylene i stavkirkens halvmørke. Og ved alteret hang en fastspikret gudesønn på et kors, og menigheten forkynte: «... han fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter hos Gud Fader den allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde ...».

Arkitekturen skal antyde i sin oppbygging en reise inn i historien. Ved å søke sine romdannelser delvis under og over jorden gjenspeiler prosjektet noe av de dødes verden i gravhaugenes indre.

Jordoverflaten blir brukket opp, og byggets takflater snitter som plogjern gjennom overflaten, mens lyset finner sine veier gjennom spaltens skjæringer. I dette bruddet bygges rampen – rampen som gir deg den langsomme bevegelse inn i fortiden. Gangbroen gir overraskende standpunkter i museets romsekvenser, svevende mellom tak og gulv, og går fra et mørkt romvolum ned til det lyse området – til fortellingens begynnelse.

Disse refleksjoner gir deg en arkitektur med lange, slake linjer som vil være med og forsterke gravhaugens temperamentsfulle kurvatur.

Fakta

Lukket konkurranse 1993

English Summary
Information centre Borre National Park - Invited competition 1993

Architect: Sverre Fehn. Collaborator: Henrik Hille. Consult. structural engineer: Terje Orlien AS

Borre is a place of great natural space, limitless sky and soft, rolling landscape. The undulating fields are intensified by regular black furrows which outline the terrain against the blank horizon of the fjord.

This sensitive landscape was the point of departure for the great expeditions of the Viking Age, and this soil was the sanctuary for man’s death rituals.

The dream of conquering the sea was born beside the canals of Venice.

Along the peaceful coastline near Borre, the skeletons of new ships rose toward the heavens in response to man’s longing to reach the horizon.

Reflections on the enormous cultural clash that occurred in the Vikings’ encounter with medieval European religious thought. They embarked filled with a pluralistic image of god – one god for war, one for poetry, one for drink, one for love – and the ocean was the genuine symbol of eternity. In the ship, they conversed with the stars and the sky became the chart by which they steered.

And when the journey ended, the ship was dragged ashore and accompanied them to the kingdom of death, attaining its religious dimension in a burial mound by the sea, conserved by the soil like an embalmed Egyptian mummy. 

Into this world came Christian religion, vertical thinking. The ship’s fine structure was manifested in the stave church, and the journey into eternity found its abstract resolution between the pillars in its gloomy interior. And above the altar hung a son of god nailed to a cross, and the congregation confessed, «... he descended into hell; the third day he rose again from the dead, he ascended into heaven and sitteth on the right hand of God the Father Almighty; from thence he shall come to judge the quick and the dead ...».

The architecture is intended to symbolise a journey into history. By seeking its spatial forms partly below and partly above the ground, the project reflects something of the world of the dead, deep inside the burial mounds.

The surface of the earth is broken and the roofs of the building cut like plough-shares through the ground, while light filters through a cleft in the structure. In this cleft, the ramp is built – the ramp along which you move slowly into the past. The walkway gives surprising views of the museum’s sequence of rooms as it hovers between roof and floor, leading down from darkness into the light area – to the beginning of the story.

These reflections give rise to an architecture with long, slanting lines which intensify the emotional curvature of the burial mound.

Informasjonssenter Borre nasjonalpark
Publisert på nett 13. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1997. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.