Utstillingsrom. 

Kuben – Aust-Agder museum og arkiv

Kuben

Arkitekt:
Div. A Arkitekter

Aust-Agder museum og arkiv i Arendal er et kulturhistorisk senter for fylket, som skal samle lokalhistoriens fortid, nåtid og framtid. 


“Kuben” sett fra nordøst, med den utvendige betongtrappen mellom øvre og nedre inngangsplan. 

“Kuben” sett fra nordøst, med den utvendige betongtrappen mellom øvre og nedre inngangsplan. 

“Kuben”, north facade.

“Kuben” sett fra nordvest, fra andre siden av innsjøen. 

“Kuben” sett fra nordvest, fra andre siden av innsjøen. 

“Kuben” seen across the lake. 

Sammen med eksisterende bygg danner museet et tun mot sør. 

Sammen med eksisterende bygg danner museet et tun mot sør. 

The new museum and the existing building form a yard to the south.

Hovedinngangen på nedre nivå. 

Hovedinngangen på nedre nivå. 

Main entrance at lower level. 

Michael Johanssons kunstverk “Echo”, en serie relieff i aluminium, er montert på betongfasaden. 

Michael Johanssons kunstverk “Echo”, en serie relieff i aluminium, er montert på betongfasaden. 

Michael Johansson’s artwork “Echo”, a series of aluminium reliefs, is mounted on the concrete wall.

Utsikt fra publikumsarealet i 5. et., i akse med hovedinngangen.

Utsikt fra publikumsarealet i 5. et., i akse med hovedinngangen.

View through from the upper level entrance.

 
Utstillingsrom. 

Utstillingsrom. 

Exhibition space.

 
Øvre tun med eksisterende bygg og det nye museet.

Øvre tun med eksisterende bygg og det nye museet.

Upper yard, with the new museum and the existing buildings.

 
Utvendig betongtrapp ned til nedre hovedinngang.

Utvendig betongtrapp ned til nedre hovedinngang.

Outside stair to lower main entrance.

5. et., inngangsaksen sett mot hovedinngangen. 

5. et., inngangsaksen sett mot hovedinngangen. 

 Level 5, on the axis of the main entrance.

Hovedtrappen.

Hovedtrappen.

Main stair.

 
Hovedtrappen.

Hovedtrappen.

Main stair.

Situasjonsplan. 1. Hovedinngang nedre nivå, parkering, 2. Hovedinngang øvre nivå, fra tun, 3. Adkomst, 4. Tun, 5. Publikumsparkering, 6. Utvendig betongtrapp, 7. Administrasjonsbygg, 8. Adkomst, 9. Utstilling, i villa.

Situasjonsplan. 1. Hovedinngang nedre nivå, parkering, 2. Hovedinngang øvre nivå, fra tun, 3. Adkomst, 4. Tun, 5. Publikumsparkering, 6. Utvendig betongtrapp, 7. Administrasjonsbygg, 8. Adkomst, 9. Utstilling, i villa.

Site plan. 1. Main entrance lower level, parking, 2. Main entrance upper level, from the yard, 3. Access, 4. Yard, 5. Public parking, 6. External concrete stair, 7. Administration, 8. Access, 9. Exhibition, in villa.

Situasjonssnitt. Hovedinngang nedre nivå til venstre, øvre nivå med tunet til høyre. 

Situasjonssnitt. Hovedinngang nedre nivå til venstre, øvre nivå med tunet til høyre. 

Site section. Main lower level entrance to the left, upper level yard to the right. 

Hovedideen: Kuben, volum og materialer.

Hovedideen: Kuben, volum og materialer.

Main idea: The cube, volume and materials.

Plan 1.etasje. 1. Hovedinngang, parkeringsnivå, 2. Heiser, 3. Fylkesmagasin, 4. Fryser, 5. Mottak, 6. Søppel, 7. Miljøstasjon, 8. Ordningssrom, 9. Utpakking, 10. Arkiv, 11. Utvendig trapp.

Plan 1.etasje. 1. Hovedinngang, parkeringsnivå, 2. Heiser, 3. Fylkesmagasin, 4. Fryser, 5. Mottak, 6. Søppel, 7. Miljøstasjon, 8. Ordningssrom, 9. Utpakking, 10. Arkiv, 11. Utvendig trapp.

Plan level 1. 1. Main entrance, parking level, 2. Lifts, 3. County museum storage, 4. Freezer, 5. Goods entry, 6. Refuse,7. Waste separation, 8. Ordering room, 9. Unpacking, 10. Archive, 11. External stair.

Plan 5.etasje. 11. Utvendig trapp, 12. Hovedinngang tunnivå, 13. Resepsjon og butikk, 14. Garderobe, 15. Utstilling, 17. Kafé, 18. Aktivitetsrom, 19. Auditorium, 20. Tun, 21. Administrasjon.

Plan 5.etasje. 11. Utvendig trapp, 12. Hovedinngang tunnivå, 13. Resepsjon og butikk, 14. Garderobe, 15. Utstilling, 17. Kafé, 18. Aktivitetsrom, 19. Auditorium, 20. Tun, 21. Administrasjon.

Plan level 5. 11. External stair, 12. Main entrance from yard,13. Reception and shop, 14. Cloakroom, 15. Exhibition, 17. Café, 18. Activity space, 19. Auditorium, 21. Administration.

Plan 6.etasje. 15. Utstilling, 20. Tun, 21. Administrasjon, 22. Åpent magasin, 23. Utstillingsmontasje, 24. Forrom, 25. Tak.

Plan 6.etasje. 15. Utstilling, 20. Tun, 21. Administrasjon, 22. Åpent magasin, 23. Utstillingsmontasje, 24. Forrom, 25. Tak.

Plan level 6. 15. Exhibition, 20. Yard, 21. Administration, 22. Open storage, 23. Exhibition mounting, 24. Anteroom, 25. Roof.

Detaljsnitt gjennom yttervegg, overgang mellom betongfasade og trefasade. 

Detaljsnitt gjennom yttervegg, overgang mellom betongfasade og trefasade. 

Detail section through external wall, junction of concrete facade and timber facade.

Arkitektens beskrivelse

Kuben – Aust-Agder museum og arkiv i Arendal er et resultat av en 1.premie i en invitert plan- og designkonkurranse i 2006. Fordi det var avhengig av både fylkeskommunal og statlig finansiering, ble bygget først ferdigstilt i 2014. Bygget er Norges første museum med passivhusstandard. 

 Kuben er både fylkesarkiv/magasin og museum. Valg av konstruksjon og materialbruken reflekterer byggets innhold. Fylkesarkivet/ magasinet med tilhørende verksteder og andre servicearealer er lukket og delvis bygget inn i terrenget. Det går over fire etasjer og er i sin helhet plassbygget i betong. Museets tre etasjer er plassert oppå disse arealene. Museet består av en stålkonstruksjon med en glass- & trekledning, og er åpent og tilgjengelig for publikum. -Interiøret preges av mørke tregulv i varmebehandlet ask og hvitmalte trevegger. I tillegg er det bygget et fire etasjes utvendig trappeanlegg i betong som utvendig forbindelse mellom parkeringsarealet på nivå 1 og tunet på nivå 5. Den bevisste materialbruken er også viktig for å bryte opp den syv etasjer høye fasaden mot nord. 

“Arkivet/magasinet går over fire etasjer og er plassbygget i betong. Museet over er en stålkonstruksjon med glass- og trekledning.”

Bygget har to hovedinnganger: en nedre inngang (parkeringsnivået) med ekspressheiser til publikumsnivået i femte etasje og en øvre inngang direkte fra det opprinnelige tunet. Anlegget inneholder hele fem heiser som sikrer full tilgjengelighet for alle besøkende og ansatte.

Det var viktig å ta opp høydeforskjellen på tomten, mellom det øvre, eksisterende tunet og parkeringsarealet nede ved elven og veien. Bygningen henvender seg mot det eksisterende tunet med hovedinngang, kafé og andre publikumsfunksjoner. Hovedinngangen med ekspressheiser er lett tilgjengelig og synlig fra parkeringsplassen på nedre plan.

English Summary
Kuben Aust-Agder Museum and Archive, Arendal

Architect: div.A arkitekter as

Kuben is the result of an invited design competition in 2006. It is the first museum in Norway built to passive energy standards.

Kuben is both a regional archive and a museum, a combination that is reflected in the structural design and materials. The four-storey archive is a closed in-situ concrete structure partly set into the sloping terrain. The museum is an open three-storey steel superstructure. An exterior concrete staircase connects the parking area at the lowest level and the existing public entrance yard and café on level 5. Five internal express lifts ensure full universal access throughout.

Kuben – Aust-Agder museum og arkiv
Publisert på nett 30. mai 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.