Hovedinngangen til Lascaux IV går gjennom glassfasaden i det nye besøkssenteret, inn i åssiden.

Lascaux IV

Et snitt i landskapet

Arkitekt:
Snøhetta AS

De 17 000 år gamle hulemaleriene i Lascaux i Frankrike har vært utilgjengelige for publikum siden 1963. Ved hjelp av ny teknologi og presist håndverk er de opprinnelige hulene nå rekonstruert, og Snøhetta har tegnet verdensarvstedets nye besøkssenter.


Lascaux IV
Hovedinngangen til Lascaux IV går gjennom glassfasaden i det nye besøkssenteret, inn i åssiden.

Hovedinngangen til Lascaux IV går gjennom glassfasaden i det nye besøkssenteret, inn i åssiden.

The main entrance to Lascaux IV is through the glass facade of the new visitors’ centre, into the hillside.

 
Hovedinngangen.

Hovedinngangen.

 The main entrance.

 
Orienteringssonen. 

Orienteringssonen. 

Orientation space.

 
Veien til hulekopien går langs skogkanten bak bygget.

Veien til hulekopien går langs skogkanten bak bygget.

The path to the cave replica along the treeline behind the new centre.

 
Lascaux IV, en ny reproduksjon av de originale grottene. 

Lascaux IV, en ny reproduksjon av de originale grottene. 

Lascaux IV, the latest replica of the original caves.

 
Grottehagen. Fra det kjølige mørket kommer man ut til lyd og lys.

Grottehagen. Fra det kjølige mørket kommer man ut til lyd og lys.

The Cave Garden. A space for reflection after visiting the cave.

 
L’Atelier de Lascaux, en utstilling som forteller mer om hvordan maleriene ble til.

L’Atelier de Lascaux, en utstilling som forteller mer om hvordan maleriene ble til.

 L’Atelier de Lascaux, an explanatory exhibition.

Galleriet der man kan kuratere sin egen samling samtidskunst, med andre eksempler på og fortolkninger av steinalderens hulemalerier. 

Galleriet der man kan kuratere sin egen samling samtidskunst, med andre eksempler på og fortolkninger av steinalderens hulemalerier. 

Gallery of Imagination, where you can curate your own collection of artistic interpretations of cave art and examples from all over the world.

Foajeen. Her samles de besøkende før en guidet omvisning i den nye hulen. 

Foajeen. Her samles de besøkende før en guidet omvisning i den nye hulen. 

The lobby, where visitors gather before a guided tour of the new cave.

 
Gangveiene gjennom det som skal bli blomstereng foran bygningen.  Foto: Ingrid Helsing Almaas

Gangveiene gjennom det som skal bli blomstereng foran bygningen. 

Footpaths cross the meadows in front of the building.

Foto: Ingrid Helsing Almaas
 
Det grønne taket er en del av landskapet, og gir vid utsikt over Montignac og åsene rundt. 

Det grønne taket er en del av landskapet, og gir vid utsikt over Montignac og åsene rundt. 

The green roof is part of the landscape, and give a wide view of Montignac and the surrounding hills.

Lascaux IV sett fra den andre siden av dalen. 

Lascaux IV sett fra den andre siden av dalen. 

Lascaux IV seen from the other side of the valley.

Luftfoto av området. Lascaux IV er Snøhettas nye besøkssenter, som ligger ca. 500 meter fra Lascaux I, de originale grottene. Lascaux II, den første kopien fra 1983, ligger nærmere originalen. Lascaux III er en reisende utstilling om hulene og maleriene. 

Luftfoto av området. Lascaux IV er Snøhettas nye besøkssenter, som ligger ca. 500 meter fra Lascaux I, de originale grottene. Lascaux II, den første kopien fra 1983, ligger nærmere originalen. Lascaux III er en reisende utstilling om hulene og maleriene. 

Aerial photo of the caves. Lascaux IV is the new visitors’ centre and cave replica, Lascaux I is the original cave, and Lascaux II the first replica from 1983. Lascaux III is a travelling exhibition.

Landskapsplan. 1 Naturlig gresseng 2 Jordbruksarealer 3 Blomstereng 4 Plen 5 Fordrøyningsbasseng 6 Bussparkering 7 Toaletter 8 Eksisterende trær 9 Vannspeil 10 Varelevering 11 Panoramaterrasse 12 Busker 13 Utkikkspunkt 14 Parkering 15 Stauder og prydgress

Landskapsplan. 1 Naturlig gresseng 2 Jordbruksarealer 3 Blomstereng 4 Plen 5 Fordrøyningsbasseng 6 Bussparkering 7 Toaletter 8 Eksisterende trær 9 Vannspeil 10 Varelevering 11 Panoramaterrasse 12 Busker 13 Utkikkspunkt 14 Parkering 15 Stauder og prydgress

Landscape plan. 1 Natural grasslands 2 Agricultural land 3 Flowery meadow 4 Lawn 5 Retention basin 6 Bus parking 7 Toilet pavilion 8 Existing trees 9 Mirror pond 10 Delivery zone 11 Panoramic terrace 12 Shrubs 13 Viewpoint 14 Car park 15 Perennials and ornamental grasses

Snitt A-A. 1. Atelier Lascaux, 2. Grottehagen, 3. Hulekopien, 4. Teknisk rom, 5. Veien til hulekopien. 
 

Snitt A-A. 1. Atelier Lascaux, 2. Grottehagen, 3. Hulekopien, 4. Teknisk rom, 5. Veien til hulekopien. 

Section A-A. 1. L’Atelier de Lascaux, 2. The cave garden, 3. Cave replica, 4. Technical space, 5. Path to cave replica.

Snitt B-B. 1. Administrasjon, 2. Orienteringsrommet, 3. Midlertidig utstilling, 4. Personaltoalett. 
 

Snitt B-B. 1. Administrasjon, 2. Orienteringsrommet, 3. Midlertidig utstilling, 4. Personaltoalett. 

Section B-B. 1. Administration, 2. Orientation space, 3. Temporary exhibition, 4. Staff toilets.

Plan 1. etasje. 1 Hiet 2 Sti til hulekopien 3 Rekonstruksjon av hulen 4 Atelier Lascaux 5 Hulemaleriteater 6 Filmteater 7 Galleri 8 Midlertidig utstilling 9 VR-sone 10 Orienteringsrom 11 Hulehagen 12 Vertikal sone 13 Foajé 14 Bilettsalg 15 Butikk 16 Restaurant 17 Varelevering 18 Hovedinngang

Plan 1. etasje. 1 Hiet 2 Sti til hulekopien 3 Rekonstruksjon av hulen 4 Atelier Lascaux 5 Hulemaleriteater 6 Filmteater 7 Galleri 8 Midlertidig utstilling 9 VR-sone 10 Orienteringsrom 11 Hulehagen 12 Vertikal sone 13 Foajé 14 Bilettsalg 15 Butikk 16 Restaurant 17 Varelevering 18 Hovedinngang

Ground floor plan. 1 The shelter 2 Path to the cave replica 3 Cave replica 4 The atelier of Lascaux 5 The theatre of parietal art 6 Film theatre 7 Gallery of imagination 8 Temporary exhibition 9 VR zone 10 Orientation space 11 The cave garden 12 Vertical zone 13 Lobby 14 Ticket counter 15 Shop 16 Brasserie 17 Delivery zone 18 Main entrance

Arkitektens beskrivelse

Sammen med designerne i Casson Mann har Snøhetta utformet Lascaux IV, et besøkssenter og en nøyaktig replika av de originale Lascaux-grottene i Frankrike.

De originale grottene, også kjent som Lascaux I, rommer noen av verdens best bevarte hulemalerier fra steinalderen. Grottene ble oppdaget ved en tilfeldighet av en guttegjeng i 1940 og åpnet for besøkende i 1948. 15 år senere ble grottene imidlertid permanent stengt for å verne om de sårbare hulemaleriene. Det nye besøkssenteret, Lascaux IV, lar publikum få oppleve nøyaktige kopier av hulene og maleriene. 

Et tverrfaglig, internasjonalt samarbeid

Etter prekvalifisering ble fem internasjonale team valgt ut, og i 2012 ble det klart at det var Snøhettas team som hadde vunnet konkurransen. Kjerneteamet bestod av scenografer fra London (Casson Mann), rådgivende ingeniører fra Bordeaux og Paris, akustiker fra Paris og innholdsleverandør for scenografi fra Tyskland, i tillegg til lokale arkitekter fra Bordeaux og Paris. Et sterkt tverrfaglig samspill mellom arkitektur, interiør, landskap og scenografi var et viktig premiss for at prosjektet skulle lykkes.

Besøkssenteret Lascaux IV er tenkt som et fint snitt i landskapet som inviterer de besøkende inn til en mystisk, prehistorisk verden. Prosjektet er en “landskapsbygning”, som i størst mulig grad skal være en naturlig del av omgivelsene. Det er en naturlig fortsettelse av det omkringliggende landskapet og er tilgjengelig for publikum. Taket utgjør en brutt linje i åssiden som reflekterer åsens bølgerygg. 

Tomten og landskapet

Den originale grotten ligger på toppen av en ås (La colline de Lascaux) som nå er fredet for å unngå skader på grotten og grottemaleriene. Lascaux IV ligger ved foten av denne åsen, ved veien som fører opp til de opprinnelige grottene. Tomten grenser dermed mot det opprinnelige, vernede grotteområdet, samtidig som den vender seg mot landsbyen Montignac. 

Tomtens avgrensning beveger seg mellom uberørt skog og kulturlandskap. Det eksisterende kulturlandskapet i Vézèredalen, med sine stedegne plantearter, blomsterenger og busker, fortsetter over og dekker prosjektets tak. Foran hovedfasaden er det parseller med dyrket mark, som på en naturlig måte blir en fortsettelse av lokale jordbrukstradisjoner. Alle eksisterende trær er beholdt og beskyttet under selve byggeperioden.

Enkel materialitet

Byggets form og materialitet er enkel: Både vegger, tak og utvendig og innvendig gulv er støpt i betong. For å forsterke inntrykket av at de negative volumene i prosjektet er skåret ut av åssiden, er den samme betongen benyttet både på gulv og vegger.

De vertikale betongflatene er sandblåst i horisontale striper med varierende høyde og avstand for å vekke assosiasjoner til geologiske sjikt i fjellet. Betongtilslaget, som har samme farge som betongen, eksponeres i de sandblåste partiene. Der det av tekniske grunner ikke var mulig å benytte betong, er himlingen utført i en gråtone som ligger nær betongfargen. 

Prosjektets andre dominerende materiale er glass, som står i kontrast til betongen. Glassfasaden veksler mellom å være gjennomsiktig og opak, og antyder hva som foregår på innsiden.

Lys som materiale

Utformingen av bygget bestemmes av to sentrale dagslyskilder: Den ene er et langsgående snitt i landskapet som løfter og skiller to nivåer. I snittet trekkes de to nivåene fra hverandre, og en vertikal fasade slipper lyset horisontalt inn i bygningen. Den andre dagslyskilden er et dypt kutt langs byggets ryggrad, som åpner seg mot himmelen og slipper lyset vertikalt ned i orienteringssonen som går gjennom hele planen, parallelt med åssiden. Besøkende som beveger seg gjennom anlegget kan oppleve hvordan de vekslende lysforholdene påvirker de ulike rommenes stemninger og funksjoner. 

Lascaux IV er tenkt som en bevegelsens arkitektur: Den besøkende tas gjennom en sekvens av romlige og sanselige opplevelser på sin ferd gjennom grotten – fra mørket i de rekonstruerte hulene, til den åpne himmelen i hagen og dagslysets skyggespill i orienteringssonen. Ingenting ved denne reisen er tilfeldig, og de skiftende lysforholdene er nøye tilpasset hvordan øyet responderer på lys og mørke.

Om kvelden er den karakteristiske åpningen i hovedfasaden opplyst og formidler noe av mystikken som fortsatt omgir grottemaleriene i Lascaux.

Vandring gjennom Lascaux IV

Vandringen gjennom Lascaux IV forteller en historie. På samme måte som de lokale guttene som oppdaget de opprinnelige grottene i 1940, inviteres publikum på en oppdagelsesreise full av sanseinntrykk, gjennom et skiftende landskap som fører til grottene.

Oppdagelsesreisen begynner på de fire stiene som leder mot hovedinngangen. Derfra føres grupper på 30 personer opp og ut på det grønne taket ved hjelp av en vertikal løfteplattform, en glassheis. Det er her reisen nedover langs skogkanten mot grottens hovedinngang begynner: Temperaturen faller, lyder og dufter fra skogen forsvinner, og det blir gradvis mørkere og trangere. Til slutt står man i et mørkt, fuktig og kaldt rom. Romlighet, grottemalerier og graveringer, farger, temperatur, akustikk og luftfuktighet er så nær opp mot den originale grotten som mulig. Øynene vender seg til mørket og de fantastiske maleriene og graveringene kommer til syne, og en guide fører gruppen gjennom reproduksjonen av Lascaux-grotten. 

Etter å ha besøkt den mørke grotten, med sine sterke sanseinntrykk, trer de besøkende igjen ut i friluft, ut i varmen og lyset. De befinner seg da i en beplantet overgangssone, ”grottehagen”. Fra hagen beveger publikum seg inn i en sekvens av utstillingssoner, knyttet sammen via et langstrakt, vertikalt rom – orienteringssonen – som skjærer gjennom hele anlegget og åpner seg mot himmelen. 

Utstillingsarealene

Bruken av homogene, lyse betongoverflater i sirkulasjonsarealene står i kontrast til og forsterker mangfoldet av farger og detaljer i utstillingsarealene. Utstillingsarealene er hovedsakelig sorte, nøytrale rom med sorte akustiske elementer på vegg og i himling.

I L’Atelier de Lascaux henger reproduksjoner av grottefragmenter i stålstag fra taket. Her kan den besøkende undersøke maleriene i detalj, og få inngående kunnskap om hvordan de opprinnelig ble laget. De besøkende kan også selv interagere med dem gjennom digitale hjelpemidler. I de påfølgende sonene gis det en innføring i hvordan vitenskapen og kunsten har analysert og fortolket grottemaleriene.

På vei ut passer man en museumsbutikk og et lite brasserie som serverer mat og drikke laget med råvarer fra distriktet. I vestibylen og restauranten er møblene trukket i myke ulltekstiler i en fargeskala som er en fortolking av fargene man finner i grotten.

Fakta

Lascaux I: Den originale grotten

Lascaux II: Første kopi av grotten, oppført 100 meter fra den originale. Åpnet for publikum i 1983.

Lascaux III: Vandreutstiling som for øyeblikket er på verdensturné (USA, Canada, Kina osv.). Denne utstillingen består av fragmenter som er produsert etter en høyoppløselig 3d-modell av grotten. De reproduserte fragmentene har en svært høy geometrisk presisjon, og maleriene er gjenskapt av kunstnere og konservatorer med samme metoder og pigmenter som ble brukt i den originale grotten.

Lascaux IV: Centre International de l’art pariétal Lascaux IV (CIAPML).

English Summary

Lascaux IV, International Centre for Cave Art, Montignac, France

Architects: Snøhetta

The Lascaux caves with their unique Palaeolithic cave paintings were discovered in 1948. After a couple of decades of public access, the caves were closed in 1963. Today they are open for researchers, and only a few days a year.

The first replica of part of the caves, Lascaux II, opened in 1983, and an exhibition of replica fragments, Lascaux III, is still touring the world. Lascaux IV is the biggest replica so far, based on a precise 3D scan of the original cave. The replica is located in the same hillside as the original caves, and it is presented through a new visitors’ centre and exhibition, designed by Snøhetta and exhibition designers Casson Mann.

The concept for the building is a precise cut in the landscape, where the ground is lifted to allow visitors through the entrance facade into the hill. Another, parallel cut allows daylight in from the top to the long orientation zone, an open spine along the exhibition spaces. This is an architecture of movement, where the visitors gradually discover first the caves and then the explanatory exhibitions in a considered sequence of dark and light spaces.

The main structure is reinforced concrete, with a steel truss roof covered by concretefilled corrugated steel sheet topped with soil and grass. The design team collaborated closely from the initial design competition through to completion. Local architects were SRA Architectes from Paris.

Lascaux IV
Publisert på nett 08. november 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.