Foto: Teigens Fotoatelier AS
Foto: Teigens Fotoatelier AS

Norsk Vassdragsmuseum, Suldal

De skrå veggflater mot fjellsiden får sin rytmiske form av naturens tegninger. Som kontrast finner en den motstående vegg, muren som symboliserer demningens presise rette linje. Mellom disse to ytterpunkter utspiller utstillingene seg.


 
Norsk Vassdragsmuseum, Suldal
 
Norsk Vassdragsmuseum, Suldal
Norsk Vassdragsmuseum, Suldal
Norsk Vassdragsmuseum, Suldal
Foto: Teigens Fotoatelier AS
Foto: Teigens Fotoatelier AS
Norsk Vassdragsmuseum, Suldal
 
Foto: Teigens Fotoatelier AS
Foto: Teigens Fotoatelier AS
Norsk Vassdragsmuseum, Suldal
 
Arkitektens beskrivelse

Norsk Vassdragsmuseum skal i sin form speile eventyret om vassdragenes utbygging i vårt land. De elementære elementer man har å spille på, er

1) demninger, oppsamling av vann, den stille vannflate;

2) fallet, fossen med sin potensielle energi;

3) den kultur som fødtes omkring våre vassdrag.

Hvordan behandles disse elementer i møtet mellom teknologi og natur? Hvilke operasjoner må foretaes for å vinne mest mulig energi fra fossen til kabelen?

Landskapet har de egenskaper som skal til for å gi arkitekturen den impuls som er nødvendig for å beskrive museets innhold. Museet er plassert tett inntil berghammeren. Dette gir muligheter for en konstruksjon som stryker langsmed fjellets bratte formasjoner og får sin forankring direkte i grunnfjellet.

I lyset som faller ned langs bergsiden, finner en motiver for vannfallet, elven, turbinene. I golvflaten tenker en «brønner» for oversiktsmodeller – noen fylt med vann fra små «elver» formet som spalter i golvet. Disse er kombinert med realistiske detaljer fra kraftutbyggingens teknologi. Den lange, ledende mur gir mulighet for mer abstrakt informasjon via datateknologi og video. Muren kan også virke som informasjonsvegg inn til museets hovedinngang.

Den store dimensjonen i byggekunsten er bymuren og demningen. Bymuren som beskytter den åndelige energi mot naturens grusomheter, og demningens store murverk som forløser naturens energi og gir stedet sin geografiske frihet.

Her var engang et vakkert landskap med gressvold og en gruppe hus – et åpent landskap på en kolle som nu skjuler seg bak dagens kunstige beplantninger og tilfeldige vekster. Ved å bygge vassdragsmuseet kunne det gamle kulturlandskapet gjenerobres.

Fakta

Lukket konkurranse 1994, 1. pris

English Summary
National Waterways Museum, Suldal - Invited competition 1994, First prize

Architect Sverre Fehn. Collaborator: Henrik Hille. Consult. structural engineer: Terje Orlien AS

The walls that cling to the side of the mountain find their rhythm in the natural formations of the terrain. In contrast, the opposite wall symbolises the precise, straight lines of the dam. The exhibition unfolds between these two extremes.

Museum must reflect the adventure of hydropower development in Norway. The basic elements from which we take our cue are:

1) dams, the collection of water, the calm surface;

2) the vertical drop, the waterfall and its latent energy;

3) the culture that was born around the Norwegian waterways.

How are these elements treated in the 

meeting between technology and nature? Which operations must be performed in order to generate as much energy as possible between the waterfall and the power line?

The landscape provides the necessary impulses for an architecture which describes the content of the museum. The museum is located close to the rock face. This gives opportunities for a structure that follows the steep formations of the rock and is anchored directly to the bedrock.

In the light that falls down the mountain face, we find motifs for the waterfall, the river, the turbines. In the floor we envisage «wells» for scale models – some filled with water from small «rivers» created in clefts in the floor. They are linked by realistic details from the development of hydropower technology. The long leading wall provides space for more abstract information through computers and video screens. The wall may also function as an information wall adjacent to the museum’s main entrance.

The large dimension in building design is represented by the city wall and the dam. The city wall which protects spiritual energy from the cruelties of nature, and the great wall of the dam which releases natural energy and gives the place its geographical freedom.

Here there was once a beautiful landscape with a grassy slope and a group of houses – an open landscape on a hill which is now hidden behind today’s artificial cultivation and casual growth. Building the National Waterways Museum enabled us to rediscover the old cultural landscape. 

Norsk Vassdragsmuseum, Suldal
Publisert på nett 13. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1997. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.