Team LPO: Perspektiv fra Akersgata. Den klare avgrensningen mellom park og bebyggelse er et hovedprinsipp i forslaget. Foto: Team LPO
Foto: Team LPO

RKV Hammersborg

Team LPO

Team LPO ønsker å bygge i høyden, med nye kompakte kontorblokker som en kontrast til en stor Regjeringspark, som åpner seg når Y-blokka rives. Statsadministrasjonens samhandlingsrom er det nye Campus, en forbindelsesetasje over bakken med utsikt over Oslo. “Prosjektets hovedgrep åpner for både å kunne utvikle demokratisk transparens, og å skape større samhandling for å spisse og rendyrke det politiske arbeidet”, sier Team LPO.


Plan Foto: Team LPO

Plan

Plan

Foto: Team LPO
Team LPO: Perspektiv fra Akersgata. Den klare avgrensningen mellom park og bebyggelse er et hovedprinsipp i forslaget. Foto: Team LPO

Team LPO: Perspektiv fra Akersgata. Den klare avgrensningen mellom park og bebyggelse er et hovedprinsipp i forslaget.

Team LPO: Perspective from Akersgata. Clear division between park and built fabric is a main aspect of the proposal.

Foto: Team LPO
Arkitektens beskrivelse

Konseptet:

Det nye Regjeringskvartalet består av følgende hovedelementer:

  • Den store Regjeringsparken
  • Ny bygningsmasse fordelt mellom et horisontalt formet Podium med et tilhørende Campus for fellestjenester og samhandling, og vertikale tårn for politisk arbeid i hvert enkelt departement
  • Integrering og vern av eksisterende bygninger: Høyblokka, den gamle regjeringsbygningen og Møllergata 19

LPO anbefaler å bygge i høyden framfor en utflytende og arealkrevende bebyggelse på bakkenivå. Føringene fra Konseptvalgsutredningen med definerte sikkerhetsavstander og gjenåpning av Akersgata er lagt til grunn for forslaget, samtidig som det utforsker et arkitektonisk svar på organisering av arbeidsplasser og samhandling på tvers av etablerte departementsstrukturer. 

“Forutsetningen for et vellykket kompleks for regjeringen er arealer som sikrer samhandling mellom alle departementer og avdelinger.”

Den store Regjeringsparken:

Den store parken mellom Akersgata og Møllergata er et resultat av at Y-blokka blir borte. Det åpner seg et monumentalt byrom med Trefoldighetskirken, Deichmanske bibliotek og Høyblokka. Regjeringsparken domineres av grønne flater, topografisk og romlig variasjon samt vannspeil. Minnestedet for 22. juli får også plass der. Ved å etablere en klar arkitektonisk grense mellom den østre bebyggede delen og parken blir dette nye byrommet tydelig definert.

Frigjør høyblokka:

Det klare skillet mellom bebyggelse og park frigjør Høyblokka som et monumentalt bygg sammen med de andre historiske bygningene som omkranser Regjeringsparken. Toppetasjene rives og Høyblokka tilbakeføres til Erling Viksjøs opprinnelige arkitektur fra 1959. Taket inkludert kunsten i trapperommet, blir offentlig tilgjengelig.

Det kompakte regjeringskvartalet:

Regjeringskvartalet blir kompakt. I tillegg til nybyggene utnyttes Høyblokka, den gamle regjeringsbygningen og Møllergata 19 til regjeringsfunksjoner. Denne kompakte løsningen innebærer korte interne gangavstander, enkel logistikk og høy fleksibilitet. Den interne kommunikasjonen skjer over bakkeplan i sikre områder. Arealene under bakkeplan er reservert for logistikk, teknikk, lagring og andre betjenende funksjoner.

Demokrati, samhandling og identitet:

Prosjektets hovedgrep åpner for å kunne utvikle informasjons- og kontaktarenaer for folk flest, skape større samhandling og utvikle flere fellestjenester, for dermed å effekti-visere og rendyrke det politiske arbeidet i regjeringsadministrasjonen.

Podiet og Campus:

Forutsetningen for et vellykket kompleks for regjeringen er arealer som sikrer samhandling og ivaretar fellestjenester mellom alle departementer og avdelinger.

Podiet er primært knyttet til felles- og servicefunksjoner. Campus ligger over Podiet på kote +38, med utsyn over Oslo, og er hovedarena for samhandling, i tillegg til å være møteplass for alle ansatte i løpet av en arbeidsdag. Området inneholder blant annet kantiner, kaffebarer, møterom, biblioteker og auditorier.

Inngangene og den offentlige passasjen:

Hovedinngangene fra Akersgata og fra Youngstorget møtes i en gjennomgående forhall, det såkalte regjeringsgalleriet som samtidig gir adkomst til Regjeringskvartalets indre. 

    En offentlig passasje ivaretas som i 1959 gjennom høyblokkas åpne bakkeplan som forbinder Youngstorget, Akersgata og Grubbegata via Einar Gerhardsens plass hvor Knut Steens skulptur ”Aurora” gjenreises.

Tårnene:

Kontortårn i forskjellige høyder rendyrkes for å gi plass til de forskjellige departementene og statsministerens kontor. Tårnene gir plass til effektive og framtidsrettede arbeidsplasser med sikker plassering, stor fleksibilitet, gode dagslysforhold, og en god vertikal og horisontal organisering. Tårnene vil få en inndeling som gir variasjon i bybildet selv om utnyttelsen er høy, og skal få et individuelt arkitektonisk 

uttrykk som kan formes av forskjellige arkitekter, med et bymessig, variert uttrykk framfor glatte glassvolumer.

Visjonen:

I visjonen anbefaler LPO at det første byggetrinnet fram til 2024 strekkes forbi Ring 1. Dette grepet innebærer at hele byreparasjonen på Hammersborg blir gjennomført på et tidlig tidspunkt, og at tårnenes høyder kan reduseres til høyblokkas skala. Visjonen kan dermed skape grunnlag for konsensus om Regjeringskvartalet.

Fakta

Team LPO har løst oppgave A: “Kompakt” 

English Summary

RKV Hammersborg

Proposal by Team LPO – LPO arkitekter AS (NO), Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue (DK), Norconsult (NO), Sweco Norge AS (NO), IARK AS (NO)

Team LPO’s project for the new Government Quarter consists of the big Government Park, new buildings comprising a horizontal Podium and Campus with vertical Towers for the office spaces, and integration of the existing historical buildings. The project recommends building tall and compact, and all internal circulation happens in the connecting Campus, which hovers above the park. The Podium houses mainly common and public functions, accessed from the new Government Gallery at street level.

RKV Hammersborg
Publisert på nett 13. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.