Smestad gjenbruks­stasjon, Oslo

En ny typologi

Med nye vaner og ny urban praksis oppstår det nye bygningstyper: gjenbruksstasjonen er blitt en del av livet i byen.


Gjenbruksstasjonen på kveldstid, fasade mot Ring 3. Foto: Ivan Brodey

Gjenbruksstasjonen på kveldstid, fasade mot Ring 3.

The recycling station at night, facade facing the ring road.

Foto: Ivan Brodey
Fasade mot syd-øst.

Fasade mot syd-øst.

South-east facade.

Inne i gjenbruksstasjonen, med publikumsrampen til venstre. Foto: Ivan Brodey

Inne i gjenbruksstasjonen, med publikumsrampen til venstre.

Inside the recycling plant, with public access along the ramp to the left.

Foto: Ivan Brodey
 
Hjørnet med inngang til servicebygget. Foto: Ivan Brodey

Hjørnet med inngang til servicebygget.

Entrance to the service building.

Foto: Ivan Brodey
 
Den overdekkede publikumsrampen. Foto: Ivan Brodey

Den overdekkede publikumsrampen.

The covered recycling ramp.

Foto: Ivan Brodey
Ombruksrommet. Foto: Ivan Brodey

Ombruksrommet.

Room for reuseable stuff.

Foto: Ivan Brodey
Langsnitt1. Driftsareal, 2. Publikumsrampe, 3. Ombruksareal, 4. Teknikk, 5. Farlig avfall, 6. Verksted, 7. Servicebygg, 8. Bygg for mottakskontroll, 9. Garderober, 10. Kontor, 11. Teknikk
 

Langsnitt
1. Driftsareal, 2. Publikumsrampe, 3. Ombruksareal, 4. Teknikk, 5. Farlig avfall, 6. Verksted, 7. Servicebygg, 8. Bygg for mottakskontroll, 9. Garderober, 10. Kontor, 11. Teknikk

Long section
1. Service area, 2. Public access ramp, 3. Reuseable stuff, 4. Plant room, 5. Hazardous waste, 6. Workshop, 7. Service building, 8. Reception, 9. Changing rooms, 10. Office, 11. Plant room

Plan 1, inngangs- og innkjøringsnivå.1. Driftsareal, 2. Publikumsrampe, 3. Ombruksareal, 4. Teknikk, 5. Farlig avfall, 6. Verksted, 7. Servicebygg, 8. Bygg for mottakskontroll, 9. Garderober, 10. Kontor, 11. Teknikk
 

Plan 1, inngangs- og innkjøringsnivå.
1. Driftsareal, 2. Publikumsrampe, 3. Ombruksareal, 4. Teknikk, 5. Farlig avfall, 6. Verksted, 7. Servicebygg, 8. Bygg for mottakskontroll, 9. Garderober, 10. Kontor, 11. Teknikk

Plan level 1, entrance- and ramp level
1. Service area, 2. Public access ramp, 3. Reuseable stuff, 4. Plant room, 5. Hazardous waste, 6. Workshop, 7. Service building, 8. Reception, 9. Changing rooms, 10. Office, 11. Plant room

 
Detaljsnitt fasade mot syd-øst.

Detaljsnitt fasade mot syd-øst.

Detail section of the south-east facade.

Situasjonsplan. A. Gjenbruksstasjon. B. Innkjørsel. C. Mottakskontroll, D. Utkjøring.

Situasjonsplan. A. Gjenbruksstasjon. B. Innkjørsel. C. Mottakskontroll, D. Utkjøring.

Site plan. A. Recycling plant. B. Entrance. C. Reception. D. Exit.

Arkitektens beskrivelse

Smestad gjenbruksstasjon representerer en ny bygningstype: en gjenbruksstasjon for publikum hvor all levering og håndtering av avfall foregår innendørs. Dette gir langt bedre brukskvalitet for publikum, og bedre arbeidsforhold for de ansatte. Samtidig minimeres ulemper som støy og lukt for anleggets naboer.

Situasjon

Smestad gjenbruksstasjon er lokalisert på den tidligere tomten for Smestad brannstasjon. Den ligger med fasade mot Ullernchausseen / Ring 3, med en bratt fjellskjæring i bakkant. Tomten grenser til et etablert boligområde. Det store volumet er skalert ned gjennom utformingen av taket. Takflatene med sedum oppleves som et landskap fra boligene i bakkant.

Bygning

Gjenbruksstasjonen er en robust åpen hallkonstruksjon, inndelt i publikumsrampe og driftsareal. Selve gjenbrukshallen er ikke klimatisert, og fasaden mot Ringveien er en åpen konstruksjon. God frisklufttilstrømning er gunstig for både ventilasjon og brannvern. 

I sydvestre hjørne er det integrert et ”servicebygg” med rom for farlig avfall og verksted, garderober og pause/spiserom for ansatte, samt kontorer og tekniske rom. Denne delen er klimatisert.

Bygningsvolumet er utformet med en hybrid av shedtak og saltak. Gjenbrukshallen har tett fasade av betongelementer inn mot fjell og på gavler. Mot Ullernchausseen er fasaden hovedsakelig kledd med transparente stekkmetallrister, montert mellom sekundærsøyler i limtre. Dimensjonen på sekundærsøylene gir fasaden dybde. Strekkmetallristene er montert slik at de er åpne mot øst og nærmest lukket mot sør.

Logistikk har vært et viktig parameter i utformingen. Reguleringsplanen har gitt begrensninger for utnyttelse og størrelse. Hovedhensynet har vært å få maksimal kapasitet for publikumsoppstilling med bil, tilstrekkelig container-oppstillingsplasser for ulike fraksjoner avfall og tilfredsstillende drifts- og manøverareal. Hallen er dimensjonert for 34 biler for publikum og 16 containere for ulike fraksjoner avfall. Rampen for publikum er løftet to meter over driftsområdet. Ramper utvendig på naturlig terreng ivaretar høydeforskjellen.

Bygget har høye miljøambisjoner. Det er oppført med materialer med liten bearbeidingsgrad i både konstruksjoner og fasader: betongelementer, tegl, limtre og strekkmetall av corten-stål. Takflatene er utført med sedum (mose). Den klimatiserte delen av bygget oppnår gult energimerke A.

Utomhus

Utomhusarealene består i hovedsak av kjøreareal: kømagasin for publikum og areal for inn-/utkjøring drift. I rabattene mellom kjøreområdene er det plantet strandrug. Det er plantet hengeplanter over fjellskjæringen slik at bygget etter hvert vil få en grønn bakgrunn.

English Summary

Smestad recycling plant, Oslo

Architects: Longva arkitekter AS

The Smestad plant represents a new building type: a public recycling facility where all activity takes place indoors, a preferable operation for users, staff and neighbours.

The site faces the Oslo ring road, backed up against a steep cutting. The suburban houses overlook the sedum roof, which further hides the plant from general view.

The structure itself is an open hall, with precast concrete gables and a hybrid shed-pitched roof. The plant has climatised staff rooms and a capacity for 34 visiting cars and 16 waste sorting containers.

The façade facing the ring road is clad with stretch metal panels mounted on the secondary laminated timber columns, the direction of the material opening the façade towards the east and closing it to the south.

Forsiden: Munkedamsveien 62, OsloArkitekt: LPO Arkitekter A Foto: Ivan Brodey
Publisert på nett 02. november 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.