Kirkerom: Kirkerommets monumentale altervegg og symmetriske orgelpiper mykes opp av den planløse overgangen mellom kor og skip.

Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter

Kirke og kjøter

Med Teglen kirke og kultursenter ønsket Spikkestad kommune å nå ut til flere enn menigheten. Resultatet er et flerbrukshus der Aina Dahle og Hille Melbye Arkitekter har sørget for at et relativt beskjedent kirkeskip og et «livssynsåpent» seremonirom kan slås sammen til et monumentalt kirkerom for de store anledningene.


 
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
Kirkerom: Kirkerommets monumentale altervegg og symmetriske orgelpiper mykes opp av den planløse overgangen mellom kor og skip.

Kirkerom: Kirkerommets monumentale altervegg og symmetriske orgelpiper mykes opp av den planløse overgangen mellom kor og skip.

 
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
 
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
 
Clerusbenk i betong: Podium og alter er erstattet av en «clerusbenk» støpt på et gulv av hvitglasert tegl. «Alterstålet» er tegnet av Aina Dahle.

Clerusbenk i betong: Podium og alter er erstattet av en «clerusbenk» støpt på et gulv av hvitglasert tegl. «Alterstålet» er tegnet av Aina Dahle.

 
Benker og hulltegl: De langsgående betongdragerne som bærer seremonirommene skjuler tekniske føringer i etasjen over. Hullteglen har både en akustisk funksjon og huser bygningens ventilasjonssystem.

Benker og hulltegl: De langsgående betongdragerne som bærer seremonirommene skjuler tekniske føringer i etasjen over. Hullteglen har både en akustisk funksjon og huser bygningens ventilasjonssystem.

Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
 
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
 
Teglkors: Mellom teglfasaden og de eksponerte betongdragerne ligger flere sjikt med teknisk infrastruktur, overlys og vertikal kommunikasjon.  

Teglkors: Mellom teglfasaden og de eksponerte betongdragerne ligger flere sjikt med teknisk infrastruktur, overlys og vertikal kommunikasjon.  

 
Teglkors: Mellom teglfasaden og de eksponerte betongdragerne ligger flere sjikt med teknisk infrastruktur, overlys og vertikal kommunikasjon.  

Teglkors: Mellom teglfasaden og de eksponerte betongdragerne ligger flere sjikt med teknisk infrastruktur, overlys og vertikal kommunikasjon.  

Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
 
Spikkestad torg: Teglteppet på Spikkestad torg er tatt opp i fasaden mot stasjonen, med umiskjennelige religiøse symboler på det fortolkede kirketårnet.  

Spikkestad torg: Teglteppet på Spikkestad torg er tatt opp i fasaden mot stasjonen, med umiskjennelige religiøse symboler på det fortolkede kirketårnet.  

 
Fasadedetalj

Fasadedetalj

Facade detail

Teglboks: Teglkaka med seremonirommene flyter oppå en glassgardin. Kulturscenen har egen inngang og vestvendt vindusbånd.   

Teglboks: Teglkaka med seremonirommene flyter oppå en glassgardin. Kulturscenen har egen inngang og vestvendt vindusbånd.   

 
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
 
Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
Plan 1. 1. Foajé, 2. aktivitetsrom, 3. kafé, 9. amfi, 12. garderobe.
 

Plan 1. 1. Foajé, 2. aktivitetsrom, 3. kafé, 9. amfi, 12. garderobe.

Plan 1. 1. Foyer, 2. activity room, 3. café, 9. amphitheatre, 12. cloak room.

Plan 2. 4. kirkerom, 5. broen, 6. seremonirom, 7. sakristi, 8. dåpssakristi, 9. amfi, 10. atrium, 11. samtalerom, 12. garderobe, 13. kjøkken, 14. lager, 15. teknisk rom.
 

Plan 2. 4. kirkerom, 5. broen, 6. seremonirom, 7. sakristi, 8. dåpssakristi, 9. amfi, 10. atrium, 11. samtalerom, 12. garderobe, 13. kjøkken, 14. lager, 15. teknisk rom.

Plan 2. 4. nave, 5. bridge, 7. sacristy, 8. baptistery, 9. amphitheatre, 10. atrium, 11. meeting room, 12. cloak room, 13. kitchen, 14. storage, 15. technical room.

Snitt/oppriss tårn

Snitt/oppriss tårn

Section tower

 
Teknisk snitt. 1. dåpssakristi, 2. teknisk rom, 3. kirkerom.a. glasert hulltegl (54x55x228mm) med utblåsing av luftb. glasert hulltegl (54x55x228mm) med bakenforliggende akustisk dukc. sløret teglforblending (54x78x228mm)d. hoveddrager i betong, plasstøpt med bordforskalinge. tverrbjelker i betong, prefabrikert med plateforskaling på stedetf. plasstøpt dekke med hull og bakenforliggende akustisk dukg. fasade – teglforblending (54x108x228mm) opplagt på prefabrikerte teglbjelkerh. spilehimling oljet eik heltrei. kledning oljet eik heltrej. slipt betong påstøp med vannbåren varmek. strekkmetall himling og teknisk sjikt med tilførsel fra overliggende teknisk rom

Teknisk snitt. 

1. dåpssakristi, 2. teknisk rom, 3. kirkerom.
a. glasert hulltegl (54x55x228mm) med utblåsing av luft
b. glasert hulltegl (54x55x228mm) med bakenforliggende akustisk duk
c. sløret teglforblending (54x78x228mm)
d. hoveddrager i betong, plasstøpt med bordforskaling
e. tverrbjelker i betong, prefabrikert med plateforskaling på stedet
f. plasstøpt dekke med hull og bakenforliggende akustisk duk
g. fasade – teglforblending (54x108x228mm) opplagt på prefabrikerte teglbjelker
h. spilehimling oljet eik heltre
i. kledning oljet eik heltre
j. slipt betong påstøp med vannbåren varme
k. strekkmetall himling og teknisk sjikt med tilførsel fra overliggende teknisk rom

Technical section. 
1. baptistery
2. technical room
3. nave

Snitt

Snitt

Section

Snitt
 

Snitt

Section

Situasjonsplan fra konkurranseutkastet (utomhusarbeider har ikke vært en del av prosjektet)

Situasjonsplan fra konkurranseutkastet (utomhusarbeider har ikke vært en del av prosjektet)

Site plan from the competition entry (the landscape plan has not been part of the project)

Kirka er en av disse særskilte bygningstypene arkitekter virkelig kan boltre seg i: ikonisk i form, åndelig i innhold, og med romlig drama nedfelt som funksjonskrav. Her gis den poetisk anlagte arkitekt anledning til virkelig å meske seg med lys, materialitet og høyloftede arkitektoniske grep, mens tempelets rolle som old school signalbygg muliggjør krumspring som i andre sammenhenger ville fått arkitekten til å rødme. I tillegg har kirka noe som er få andre bygningstyper forunt: ett overordnet sentralrom som trumfer alle andre romfunksjoner. Eller, i hvert fall var det slik før. Teglen kirke- og kultursenter er, lik så mange andre bygg, unnfanget i et veikryss av intensjoner, politiske drakamper og motstridende interesser. Resultatet ble en uspesifisert smørbrødliste av romfunksjoner som skulle samles i et markant bygg for Spikkestad sentrum, innenfor en budsjettramme på 59 millioner. Planen var å lage et flerbrukshus, som også var en kirke. Planen var å gjøre alle til lags. 

Arbeidskirka revisited

At kirker skal kunne flere ting på én gang er en relativt ny idé. Selv om flere av 1800-tallets bykirker dekket bredere behov enn det åndelige, så var det først fra 1960-tallet at kirka skulle oppfylle et bredere spekter av samfunnsfunksjoner. Utviklingen av «arbeidskirka» vokste frem parallelt med en ny ungdomskultur og en mer verdslig tilnærming til kirkefunksjonen, slik det for eksempel fremstilles av forfatter Roy Jacobsen. I Seierherrene beskrives arbeidskirka gjennom Tonsen kirke av Georg Greve og Geir Grung. Bygget har kirkerom og tilstøtende menighetssal på bakkeplan, og menighetskontor samt klubblokaler i kjelleren, hvor ungdommen kunne møtes over kurong og en cola. Lignende bygg finnes over hele landet, ofte løst gjennom et markant kirkeskip med sidebygg på en sokkel av ulike støttefunksjoner. Siden har ikke bare kirkeprogrammet est ut ytterligere, men kirkerommet selv har også i større grad blitt et festrom for større begivenheter, være seg under høytider og livsriter, eller under verdslige konsertarrangementer. Dermed har nye behov for fleksibilitet og flerbruk meldt seg. Myser man litt kan det derfor være vanskelig å skjelne kirka fra kulturhuset – så hvorfor ikke kombinere dem en gang for alle? 

Opp fra mørket

En snartenkt rådmann i Røyken kommune så muligheten til å spare både tid og penger når ny kirke skulle bygges på den lange smale tomta ved Spikkestad stasjon, og inngikk i et spleiselag med kirka. Av de fire kvalifiserte teamene var det forslaget «Løft» av professor Aina Dahle og Kaja Melbye med Joachim Midjo Andersen og Mikkel Haavaldsen fra Hille Melbye Arkitekter AS som vant. Teamet la tre rom på rekke: et kirkerom i øst med en markant fondvegg mot nye Spikkestad torg og stasjon, en vestibyle arkitektene kaller «broa» i midten, og en kulturscene med store vinduer mot vest. Svære skyvevegger i eik skiller de tre rommene fra hverandre, og muliggjør både sambruk og flerbruk i ulike konfigurasjoner. De tre rommene er pakket inn i en teglkasse som løfter seg mot øst, med noe som ikke kan tolkes som annet enn et kirketårn, komplett med klokker og kors. Rommene er båret av to langsgående betongdragere og løftet opp over en glass-sokkel med bygningens mange verdslige funksjoner. Men i motsetning til typiske arbeidskirker henvender sokkelen i Teglen seg direkte mot torg og jernbanestasjon, frontet av husets kafé og aktivitetsrom. Dermed er ikke bare ungdommens «kurong og cola» løftet opp av kjelleren, men også blitt programmet som forankrer bygget til Spikkestad torg. 

For å nå seremonirommene må man derfor enten bruke innvending trapp og heis, eller forsere terrenget langs en trapp på byggets nordside. Her møter andre etasjes hovedinngang terrenget gjennom et foreløpig uferdig parkanlegg. Kulturscenen har i tillegg egen inngang mot vest, som fungerer uavhengig av resten av bygget.

Teglkor og alterstål

Det ukonvensjonelle oppslaget og de mange inngangene har bidratt til å gjøre huset både kompakt, økonomisk og fleksibelt, noe som kanskje har rettferdiggjort noen av byggets mer ekstravagante sider: Arkitektene hadde ikke bare fått gjennomslag for en kostbar (og etter sigende ryggbrekkende) betongkonstruksjon, men også inkludert små teglkors brodert inn i fasaden, et glasert teglteppe som markerer koret, arkitekttegnede liturgiske møbler og jevnt over høy detaljering og materialkvalitet. Professor Dahle har sågar tegnet både døpefont, clerus-benk og «alterstålet» (som altså er i stål, ikke sølv). Det er også byggets effektive organisasjon som får Teglen til å fremstå som bastant og monumental, hvor et relativt lite fotavtrykk bærer et forholdsvis stort volum. En velknadd plan sikrer videre at den konseptuelle skissen av rom mellom dragere opprettholdes som et lesbart arkitektonisk motiv og ikke drukner i teknisk areal, selv om prosjektet nok er blitt langt mer komplekst enn skissen kanskje åpnet for. Dermed har arkitektene langt på vei lykkes i å bevise at også et flerbrukshus best spinnes rundt en enkel og overordnet arkitektonisk idé. At romprogrammet ikke var skrevet i stein, men kunne fortolkes, og at anbudet var lagt ut som generalentreprise ga også arkitektene økt kontroll i tidligfase. Tross budsjettoverskridelser er dette antagelig et av de sentrale suksesskriteriene for bygget.

Kledelig nedpå

Dermed fremstår Teglen både som smått dekadent og kledelig nedpå. Teglteppet som erstatter podiet i koret skaper en uformell stemning og inviterer til bruk, mens den massive alterveggen i betong utstyrer rommet med tilstrekkelig «drama». Den gjennomlyste «broa» som både fungerer som lobby og våpenhus, samt konsertscenens «black box» er fine variasjoner over det samme rommet. At bygningen står i spagat, spent opp mellom ulike programkrav og infrastruktur, og sånn sett mangler en ordentlig hovedinngang kan sikkert både være frustrerende og forvirrende for mange. Bygget har også møtt betydelig motbør gjennom prosessen, ikke minst fra Kirkerådet selv. Men som den kjøteren den er, er Teglen særs vellykket. 

I Seierherrene heter det at «[presten] var av den lavkirkelige sorten som så sitt formål her på jorden i å viske ut skillet mellom kor og skip». Dette gjøres nokså bokstavelig i Teglen, men Dahle/Melbye stopper ikke her. I stedet viskes det vigslede også over i det verdslige, til vi står igjen med nettopp det store, samlende rommet. Og det hviskes nå (etter sigende også blant de geistlige), om at de har fått en ganske så fin kirke, som ikke bare er en kirke, på Spikkestad.

English Summary
Teglen Church and Culture Centre, Spikkestad

Review by Halvor Weider Ellefsen

Architects: Einar Dahle and Hille Melbye 

At Spikkestad near Drammen, Einar Dahle and Hille Melbye have designed a new 2040 sq.m. church. The result is a multi-purpose brick and concrete building, with a relatively modest nave, a religiously neutral ceremonial space and a culture stage that, all combined, can form a monumental space for the important occasions. The project is a modern interpretation of the arbeidskirke, a church concept that combines sacred spaces with activity spaces like congregation halls, kindergartens, offices and meeting rooms. Teglen Church and Culture Centre succeeds in inviting in the secular, everyday environment of the local community from the street level, while maintaining the building’s ceremonial and sacred qualities. The divide between the sacred and the secular is erased, and what remains is the large, unifying room where all walks of life can come together.

Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter
Publisert på nett 01. april 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2018. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.