1997 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Grønn byggteknologi i arkitekturen

Den grønne stil finnes ikke

Arkitektene i den første grønne bølge i 70-årene hadde stort sett som ideal å lage det autonome hus. Her skulle man være seg selv nok, og isolere seg fra resten av verden. Tilknytningene til el-, vann- og kloakknett skulle kuttes. Man skulle dyrke sin egen mat, hente energi fra sol og vind og ha sitt eget private resirkulasjonssystem. Ethvert hus skulle være sitt eget økosystem, som om det var et romskip. Noen av representantene for den grønne bølgen ville skape forbilder for en økologisk tilpasset tilværelse, mens andre hadde som mål å distansere seg fra det moderne forbrukersamfunnet. De var framsynte, i utakt med tiden, og ble ikke tatt alvorlig av den store allmennheten.

Uansett hvilke motiver som lå bak disse eksperimentene, ble det i 70-årene likevel skapt et grunnlag for den andre og mer omfattende grønne bølge vi er inne i nå. En enighet om at de ikke-fornybare ressursene ikke må brukes opp i løpet av et par generasjonen er i ferd med å vinne innpass i samfunnet. Den grønne byggeteknologien forlater nå sin rolle som alternativ teknologi og trer fram i en mindre sekterisk form enn tidligere. Byggene planlegges ikke lenger som autonome organismer, men søkes knyttet til hele klodens økosystemer.

Den grønne arkitekturen forholder seg til prosesser, og er ingen arkitektonisk stil. Straks den stivner til en stil, vil den neppe kunne være grønn lenger. Den økologisk tilpassede arkitekturen er som trærne; den vil framstå forskjellig, alt etter stedets betingelser og byggeoppgavens karakter. Arkitektens oppgave er å forstå og tolke naturens prosesser. La oss håpe at arkitekter og arkitekturhistorikere aldri vil kunne fange den grønne stil.

Bjørn Larsen

The green style does not exist

The architects of the first Green wave in the 70´s had, for the most part, an ideal to create the autonomous house. It was enough to be self-sufficient and to isolate oneself from the rest of the world. Connections to electricity, water and sewage would be cut. You should grow our own food, collect energy from the sun and wind and have your own private re-circulation system. Each house would have its own ecological system, just as if it was a spaceship. Some of these representatives of the green movement wanted to create a model example of an ecologically suited existence, whilst others aimed at distancing themselves from the modern consumer society. They were visionaries, out of tune with the mood of the day, and were not taken seriously by society at large.

Whatever the motives which lay behind these experiments, the 70´s laid the foundations for the second and more comprehensive green wave of our contemporary society. The idea of an agreement that non-renewable resources should not be used up by a couple of generations is now generally accepted. Green building technology is departing from its role as an alternative science and is beginning to appear in a less sectarian form than before. Buildings are no longer planned as autonomous organisms, but seek to become a part of the planet´s eco-systems.

Green architecture addresses itself to process, and this is not an architectural style. If it were to mortify and stiffen as a style, it would no longer be green. Ecologically suited architecture is like a tree, it will take on different hues, each according to its surroundings and situation according to its character and nature. The architects brief is to understand and interpret nature´s processes. Let us hope that architects and architectural historians will never be able to define and entrap the green style.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.6-1997 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs

Forsiden: Vertikalsnitt gjennom fasaden. Hovedkontor for Götz GmbH. Arkitekt: Webler & Geissler.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 8 I offentlighetens og egne øyne Kommentar ved Karl Otto Ellefsen
  • 11 Den grønne stil finnes ikke/ The green style does not exist Leder ved Bjørn Larsen
  • 12 På den grønne terskelen/ On the green treshold Bjørn Larsen
  • 20 Hovedkontor for Götz GmbH, Würzburg Ingerid Helsing Almaas
  • 28 Ungdomsherberge, Windberg, Bayern Ingerid Helsing Almaas
  • 36 Klosterenga økologiboliger Arkitektkontoret GASA AS Arkitektskap AS
  • 44 Rena rensepark, Kåsmoen Feste AS Tynset landskapsarkitekter MNLA
  • 48 Byggesystem for ombruk Gaia Lista
  • 54 Four Corners Per Kr. Monsen