1998 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bygg/prosjekter/utstillinger

I bilens vold

Dagens biler er bygd for fart, men står i praksis for det meste stille. De er i bruk bare en brøkdel av tiden. Likevel får de stor oppmerksomhet i forhold til for eksempel våre senger eller våre arbeidsplasser, der vi til sammen anvender to tredjedeler av vår tid. Den store oppmerksomheten får bilen både fordi den er et kultobjekt, og fordi den i mange sammenhenger er et nødvendig onde. Denne tvetydigheten gjør det ekstra problematisk å skape arkitekturen rundt bilen.

Selve bilen har etterhvert fått frigjort sin arkitektur fra hestevognens formspråk. Den har fått en bevisst og sofistikert utforming i forhold til de rammer den er tiltenkt å fungere innenfor. Den er blitt et designprodukt løsrevet fra omgivelsene. Arkitekturen rundt bilen, strever derimot fremdeles med å finne og å hevde sin form. Noen ivrer for at den bilrelaterte arkitekturen skal tilpasse seg og ta opp i seg trekk fra tradisjonell lokal småhusarkitektur, mens andre hevder at bensinstasjoner og andre veiserviceanlegg er nye fenomener som skal avspeile veienes kurvatur og bilenes kjøremønster og utforming.

Men å betrakte bilrelaterte anleggs estetikk løsrevet fra den urbane sammenheng blir meningsløst. For mens vi strever med å finne bilarkitekturens form, forandrer situasjonen seg. Mens det drøftes hvordan bensinstasjonene skal tilpasses den eksisterende bebyggelse, flyttes stasjonene etter hvert ut fra de sentrale områdene i byer og tettsteder. De trekker til og med med seg funksjoner som dagligvarehandel og fungerer som sosiale treffpunkt. Sammen med de nyanlagte kjøpesentrene danner de en ny og konkurrerende struktur rundt tettsteder og byer. De fører til en oppskaleringsspiral i bilbruken som ingen forsvarer, men få gjør noe for å unngå. Folkerike land som Brasil, India og Kina har bare så vidt begynt på en slik utvikling.

Så kan man drømme om den dagen privatbilismen kulminerer og nedskaleringsspiralen trer i kraft: Det begynner kanskje med restriksjoner i bilbruk på forurensede dager i større byer. Kollektivmidler vil få større passasjerunderlag. Drivstoffstasjoner dukker kanskje opp i boligmiljøene igjen. Der vil en kunne leie små eller store biler, elektrisk-, hybrid- eller bensindrevne, alt etter behov. Det vil ikke lenger være nødvendig å eie en egen bil for å kunne delta fullt ut i samfunnets aktiviteter. Men for å komme dit må man ville det.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.4-1998 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs

Forsiden: Prototypstasjon Hydro Texaco, Vinterbro, Ås. Arkitekt: Odd Thorsen Design & Arkitektur

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 7 Arkitektur og sosiologi i Oslo Bokomtale ved Kjell Norvin
 • 8 Urbanismen i vårt århundre Bokomtale ved Tore Brantenberg
 • 10 På vei mot en ny boform? Bokomtale ved Beate Hølmebakk
 • 11 Kontornomaden Kommentar ved Ketil Moe
 • 13 I bilens vold Leder ved Bjørn Larsen
 • 14 Fra scenografi til minimalisme Anne Alnæs
 • 19 ToolToys Anne Alnæs
 • 22 Fra vugge til grav Sivilarkitekter MNAL Askim/Lantto
 • 24 Designprogram Hydro Texaco Odd Thorsen Design & Arkitektur
 • 28 Prototypstasjon på Vinterbro, Ås Odd Thorsen Design & Arkitektur
 • 36 Gaustad veiserviceanlegg Lund & Slaatto Arkitekter AS
 • 40 Hydro Texacos bensinstasjoner på Ullern, Oslo Arne Henriksen, sivilarkitekt MNAL
 • 44 Tre bensinstasjoner Kritikk ved Pål Henry Engh
 • 50 Opel Norge, Skedsmo Alex Christiansen arkitektkontor AS
 • 54 El-bil Peter Opsvik og Harald N. Røstvik