2002 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bygg

Flere tanker samtidig 

Som arkitekt er det helt nødvendig ikke bare ha to, men å kunne ha flere forskjellige tanker i hodet samtidig. Du må hele tiden tenke både i den lille og i den store målestokk – addering og oppspalting – biter og helhet. Det er ikke noe schizofrent over det, men tvert imot en helt normal framgangsmåte i en prosjekteringsprosess. I den daglige virksomhet som prosjekterende arkitekt skal du i tankene addere små og store komponenter sammen til en konstruktiv og romlig helhet, og dessuten ivareta anleggets logistikk. På samme tid skal du spalte opp det tenkte volum slik at det skal kunne bli satt sammen av formålstjenlige komponenter. Du må i løpet av prosjekteringsprosessen ustanselig skifte perspektiv, målestokk og tankebaner, og tenke på sammenføyning av bygningskomponenter og utforming av rommet samtidig.

Beslutninger i den store målestokk får konsekvenser for den lille målestokk og omvendt. Alle valg må kunne flyte til resultatet til slutt kan festne seg, nesten som en masse som plutselig størkner.

Denne vekselvirkningen overses ofte av de andre deltakerne i prosjekterings- og byggeprosessen. Da må du kjempe for at de valgte komponentene ikke blir skiftet ut under byggeprosessen med alternative komponenter fra firmaer entreprenøren tilfeldigvis har en gunstig innkjøpsavtale med. Du må også passe på at alt teknisk utstyr er bestemt på forhånd, og at tegningene følges uten improvisasjoner underveis.

For den som verken har helheten for øye eller har helheten som ansvar, kan ett produkt synes like bra som et annet. Et vindu er et vindu. En armatur er en armatur. Komponentene synes ikke alltid så malplasserte når de ses enkeltvis og isolert. For arkitekturen, derimot, er hver enkelt komponent en bit som skal være med på å danne helheten. Men er man til tross for alle hindre så heldig å få til en arkitektonisk helhet, vil alle spor etter framgangsmåten i ettertid være skjult, og ingen kan ane hvilken indre og ytre kamp som har foregått, og heller ikke ane at noen i denne prosessen har hatt flere tanker i hodet samtidig.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.4-2002 var Bjørn Larsen. Ingerid Helsing Almaas og Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs

Forsiden: Mortensrud kirke av Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS